Upphävd författning

Utsökningsregisterlag (1986:617)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-06-18
Ändring införd
SFS 1986:617 i lydelse enligt SFS 1999:1256
Ikraft
1986-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av automatisk databehandling föras dels ett för hela landet gemensamt utsökningsregister (det centrala utsökningsregistret), dels ett regionalt utsökningsregister för varje region.

[S2]Registren skall användas inom exekutionsväsendet för

 1. verkställighet enligt utsökningsbalken,
 2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning,
 3. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
 4. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
 5. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1-3,
 6. fördelning av mål, ärenden och handlingar mellan kronofogdemyndigheter samt redovisning till sökanden.

[S3]Registren får användas av myndigheter utanför exekutionsväsendet för

 1. ändamål som avses i andra stycket 3,
 2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,
 3. utredningar vid bestämmande och uppbörd av skatter, tullar och socialavgifter,
 4. tillsyn över innehavare av trafiktillstånd och trafikansvariga samt övriga prövade som avses i 2 kap.6, 7 och 15 §§yrkestrafiklagen (1998:490),
 5. tillsyn över innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 8-10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning. Lag (1998:495).

2 §  Riksskatteverket är registeransvarigt för det centrala utsökningsregistret. Kronofogdemyndigheten är registeransvarig för registret när det gäller uppgifter i mål eller ärenden som handläggs hos myndigheten och uppgifter som annars har förts in i registret av myndigheten.

[S2]Kronofogdemyndigheten är registeransvarig för det regionala utsökningsregistret för regionen. Lag (1996:1439).

Registrens innehåll

3 §  Det centrala utsökningsregistret skall innehålla uppgifter om den som enligt 1 kap. 7 § utsökningsbalken är gäldenär eller svarande i mål hos en kronofogdemyndighet. I fråga om annan person får införas uppgifter som avses i 6 § 9.Lag (1995:441).

4 §  För en fysisk person skall i det centrala utsökningsregistret anges

 1. namn, adress och personnummer eller samordningsnummer, eller, när uppgift om sådant nummer saknas, särskilt registreringsnummer,
 2. civilstånd och dag för civilståndsändring,
 3. om han har avlidit dagen för dödsfallet,
 4. om han har flyttat till utlandet dagen för utflyttningen och den församling från vilken utflyttningen skett. Lag (1999:1054).

Prop. 1999/2000:6: Ändringen föranleds av att personer som inte är eller har varit folkbokförda här i landet från och med den 1 januari 2000 skall tilldelas ett särskilt samordningsnummer i stället för personnummer (prop. 1997/97:9).

5 §  För en juridisk person skall i det centrala utsökningsregistret anges firma, adress och organisationsnummer eller, när uppgift om organisationsnummer saknas, särskilt redovisnings- eller registreringsnummer.

[S2]För ett dödsbo får även registreras den avlidnes personnummer och dagen för dödsfallet. Lag (1995:440).

6 §  Utöver de uppgifter som anges i 4 och 5 §§ får det centrala utsökningsregistret, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, innehålla uppgifter om

 1. exekutionstitel, skuldens storlek, arbetsgivare eller annan utbetalare av ersättning som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken, medelsslag, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas samt andra förhållanden av betydelse för betalningsskyldigheten som framgår av exekutionstiteln eller av andra handlingar i målet,
 2. de verkställighetsåtgärder som har begärts av sökanden,
 3. den som sökt verkställigheten och vad som i övrigt behövs för utbetalning av influtna medel och annan redovisning,
 4. ställd säkerhet, uppskov och avbetalningsplan,
 5. utmätning, exekutiv försäljning, införsel, avräkning och betalningssäkring,
 6. kvarstad och återtagande av vara,
 7. bötesförvandling,
 8. betalningsinställelse och likvidation,
 9. skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334), företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,
 10. förhör eller annan åtgärd som har vidtagits för efterforskning av tillgångar,
 11. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningen enligt 6 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
 12. redovisningen av verkställighetsuppdraget,
 13. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för registrets användning. Lag (1996:773).

6 a §  Ett regionalt utsökningsregister får, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i fråga om sådana personer för vilka uppgifter får registreras enligt 3 § innehålla

 1. uppgifter som avses i 4--6 §§,
 2. uppgift om beteckning på handling och, i förekommande fall, uppgift om att en handling i ett mål eller ärende inte finns i registret.

[S2]Registret får också innehålla handling som kommit in eller upprättats i ett mål eller ärende som handläggs av myndigheten. En sådan handling får innehålla uppgift som avses i 4 § eller 6 § andra stycketdatalagen (1973:289) endast om uppgiften lämnats i ett mål eller ärende eller om den behövs för handläggningen av målet eller ärendet. Lag (1995:441).

Åtkomst och utlämnande

7 §  Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får för de ändamål som anges i 1 § ha terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret.

[S2]Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast uppgifter om

 1. den som är registrerad hos myndigheten som gäldenär i mål om exekutiva åtgärder,
 2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller svarande i mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,
 3. make till person som avses under 1,
 4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses under 1,
 5. fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som avses i 56 kap.2-4 §§inkomstskattelagen (1999:1229) och delägare i sådant företag, om företaget eller delägare i detta är gäldenär som avses under 1,
 6. skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och näringsförbud.

[S3]I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller dennes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i det centrala utsökningsregistret om de mål eller ärenden som sökanden gett in. Lag (1999:1256).

7 a §  Terminalåtkomst till regionala utsökningsregister får finnas för de ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning som anges i andra-femte styckena nedan.

[S2]Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala utsökningsregister som avses i 6 a § första stycket.

[S3]En kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det regionala utsökningsregistret för regionen.

[S4]Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till handling som avses i 6 a § andra stycket och att en kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter och handlingar i de regionala utsökningsregistren utöver vad som har sagts i tredje stycket.

[S5]I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller dennes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala utsökningsregister om de mål eller ärenden som sökanden gett in. Lag (1996:1439).

7 b §  I fråga om en handling som avses i 6 a § andra stycket får som sökbegrepp användas endast mål- eller ärendebeteckning och beteckning på handling. Lag (1995:441).

8 §  Tullverket och skattemyndigheterna får ha terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret och till uppgifter som avses i 6 a § första stycket i regionala utsökningsregister. Terminalåtkomsten får avse endast uppgifter om person som förekommer i ärende hos myndigheten. Lag (1999:413).

9 §  För utbetalning av influtna medel och för annan redovisning får uppgifter i det centrala utsökningsregistret eller i regionala utsökningsregister lämnas ut på medium för automatisk databehandling.

[S2]För annat ändamål än som anges i första stycket får uppgifter lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller regeringen har medgett det. Regeringen får uppdra åt Datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. Datainspektionens beslut får överklagas hos regeringen. Lag (1995:441).

Övriga bestämmelser

10 §  En myndighet som är registeransvarig för det centrala utsökningsregistret eller för ett regionalt utsökningsregister skall särskilt iaktta att uppgifterna i registret får bearbetas endast i enlighet med registrets ändamål. Regeringen får i det enskilda fallet medge annan bearbetning, om det finns särskilda skäl. Lag (1995:441).

10 a §  I ett registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) behöver i fråga om ett regionalt utsökningsregister uppgift i handling som har getts in i ett mål eller ärende eller som den registeransvarige har expedierat till den registrerade inte tas med. Om uppgiften finns i ett mål eller ärende rörande den som begärt utdraget, skall det framgå av utdraget att uppgiften inte finns med i detta. Lag (1995:441).

11 §  I det centrala utsökningsregistret eller i regionala utsökningsregister skall uppgifter om indrivningsuppdrag som avser böter gallras vid utgången av det år då full betalning skedde. Andra uppgifter som avses i 6 § 1 11 samt uppgifter och handlingar som avses i 6 a § första stycket 2 eller andra stycket skall gallras senast efter tre år eller vad gäller skuldsanering efter sex år. Denna tid räknas för uppgifter om betalningssäkring, kvarstad och näringsförbud från utgången av det år då åtgärden förföll eller förlorade sin verkan samt för uppgifter om skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och ackord från utgången av det år då förfarandet avslutades. För övriga uppgifter räknas tiden från utgången av det år under vilket målet avslutades.

[S2]Uppgifter enligt 4 och 5 §§ skall gallras när det inte längre finns någon annan uppgift om personen i registret.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket. Lag (1996:773).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utsökningsregisterlag (1986:617)

Lag (1986:1343) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Lag (1988:397) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Lag (1990:396) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Lag (1990:673) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Lag (1990:786) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Lag (1991:707) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Lag (1993:910) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:343) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:590) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:310, Prop. 1993/94:168, Bet. 1993/94:TU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:307) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1995:441) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:305, Prop. 1994/95:168, Bet. 1994/95:LU27
  Omfattning
  ändr. 1-11 §§, rubr. närmast före 3 §; nya 6 a, 7 a, 7 b, 10 a §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1995:1370) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:73, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:134) om ändring i lagen (1995:307) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:167
  Omfattning
  ändr. 6 § i 1995:307

Lag (1996:773) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1439) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 7, 7 a §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:495) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:413) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1054) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1256) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:184

Omfattning
upph.