Upphävd författning

Lag (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1217 i lydelse enligt SFS 2004:858
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sådan försöksverksamhet som avses i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst får bedrivas till och med utgången av år 2006 om försöksverksamheten har inletts före den 1 juli 2003 och fortfarande pågår vid utgången av år 2003. Försöksverksamheten får inte bedrivas, om det inom det geografiska försöksområdet samtidigt bedrivs finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lag (2004:858).

Prop. 2003/04:152: I denna bestämmelse görs en ändring endast med anledning av ändrad rubrik till lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting.

2 §  Bestämmelserna i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst skall tillämpas i de fall försöksverksamhet bedrivs med stöd av 1 § denna lag. Därvid skall vad som föreskrivs om allmän försäkringskassa och Riksförsäkringsverket i stället gälla Försäkringskassan och vad som föreskrivs om allmän försäkringskassas styrelse i stället gälla försäkringsdelegation hos Försäkringskassan. Lag (2004:858).

Prop. 2003/04:152: I denna bestämmelse görs ett tillägg med anledning av att den nya Försäkringskassan övertar de allmänna försäkringskassornas uppgifter. Vad som i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell sam-

ordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam-lagen) ...

3 §  Vad som i 24 § lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst föreskrivs om Riksrevisionsverket skall i stället gälla Riksrevisionen.

4 §  Den som bedriver försöksverksamhet enligt 1 § skall göra en utvärdering av verksamheten. Utvärderingen skall avslutas inom försöksperioden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:102, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:SfU1
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:858) om ändring i lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
  2. Försäkringskassan inträder som förbundsmedlem i ett beställarförbund på samma villkor som har gällt för den allmänna försäkringskassa som har varit medlem i förbundet.
  3. De ledamöter och ersättare i beställarförbundets styrelse som har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall behålla sitt uppdrag under återstoden av tjänstgöringstiden, om inte försäkringsdelegationen beslutar annat.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2017:557) om upphävande av lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:292, Prop. 2016/17:152, Bet. 2016/17:SfU24
Omfattning
upph.