Upphävd författning

Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2003-04-10
Ändring införd
SFS 2003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning avses med

[S2]friluftsrådet: det friluftsråd inom Naturvårdsverket som avses i 28 a § förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket,

[S3]friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,

[S4]friluftsorganisation: ideell organisation som har till huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv,

[S5]bidrag: statsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning,

[S6]organisationsbidrag: bidrag som betalas ut i förhållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå,

[S7]verksamhetsbidrag: bidrag som betalas ut till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och är förenat med resultatkrav,

[S8]bidragsår: från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2 §  Bidrag får endast lämnas till en friluftsorganisation som

  1. är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  2. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag, och
  3. är självständig, demokratiskt uppbyggd och öppen för medlemskap.

3 §  För bidrag krävs att friluftsorganisationen

  1. värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet,
  2. främjar goda möjligheter att utöva friluftsliv,
  3. främjar ett tryggt och säkert friluftsliv,
  4. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller
  5. verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

4 §  Trots 2 § får bidrag lämnas till samverkansorganisationer eller organisationer som bidrar till förnyelse inom friluftsområdet. För bidrag till en samverkansorganisation krävs att samverkansorganisationen består av två eller flera friluftsorganisationer som uppfyller kraven i 2 och 3 §§.

5 §  Bidrag lämnas som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.

[S2]Beslut om bidrag skall avse ett visst bidragsår. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och betalas ut i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

6 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen till friluftsrådet och skall ha kommit in senast den 30 september året före bidragsåret.

7 §  Beslut om bidrag meddelas av friluftsrådet.

[S2]Om friluftsrådet beslutar att bevilja verksamhetsbidrag skall av beslutet framgå vilket resultat som bidraget är avsett för.

8 §  En organisation som beviljats bidrag skall senast två månader efter utgången av bidragsåret redogöra för hur bidraget har använts. Redogörelsen skall lämnas till friluftsrådet. Redogörelsen skall innehålla en ekonomisk redovisning samt uppgifter om medlemsantal, medlemsutveckling och statsbidragens andel av den totala omsättningen.

[S2]I fråga om verksamhetsbidrag skall det av redogörelsen framgå hur organisationen uppnått det resultat som bidraget varit avsett för.

9 §  En organisation som beviljats bidrag skall, om friluftsrådet begär det, lämna det underlag som behövs för tillsyn och uppföljning.

10 §  Om ett bidrag lämnats på grund av felaktiga uppgifter från bidragstagaren får friluftsrådet besluta att upphäva beslutet om bidrag och återkräva det helt eller delvis.

11 §  Friluftsrådet skall senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redovisning till regeringen om bidragens användning i förhållande till bidragens syften.

12 §  Naturvårdsverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

13 §  Friluftsrådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Ikraftträder
2003-05-15

Förordning (2008:233) om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2009:1479) om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Omfattning
ändr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§
Ikraftträder
2010-02-01

Ändring, SFS 2010:2008

Omfattning
upph.