Upphävd författning

Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1096 i lydelse enligt SFS 2007:40
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Förordning (1988:518) med instruktion för Naturvårdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansvar och uppgifter

1 §  Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och skall vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete skall syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Därvid skall de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna för att uppnå dessa vara vägledande.

[S2]Naturvårdsverket skall bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver nationellt och internationellt. Förordning (2003:1191).

2 §  I arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har Naturvårdsverket ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor.

[S2]Naturvårdsverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

[S3]Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet inom ramen för strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp. Förordning (2006:1151).

3 §  Verket skall särskilt

 1. vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljö- och tillsynsarbetet i förhållande till sektorsmyndigheterna och andra centrala, regionala och lokala myndigheter och vid behov föreslå åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och det övriga miljöarbetets utveckling,
 2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som handläggs hos myndighet och i domstol och därvid följa hur miljöbalken tillämpas,
 3. ansvara för genomförandet av miljöövervakning samt beskriva och analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen,
 4. se till att kunskaperna om miljön och miljöarbetet görs tillgängliga,
 5. bevaka att miljöaspekterna blir en integrerad del inom alla sektorer,
 6. bevaka och verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
 7. finansiera miljöforskning till stöd för verkets arbete,
 8. för statens räkning förvärva värdefulla naturområden,
 9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå miljökvalitetsmålen,
 10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och internationella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet,
 11. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och
 12. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet avseende miljöfrågor. Förordning (2006:1151).

4 §  Verket skall även

 1. se till att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
 2. svara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
 3. ha ett övergripande och samordnande ansvar vad gäller omgivningsbuller.

5 §  Naturvårdsverket skall medverka i det svenska internationella miljöarbetet. Naturvårdsverket skall även medverka i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politiken för global utveckling.

[S2]Naturvårdsverket skall svara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde. Förordning (2007:40).

6 §  I tvister om skadestånd enligt 32 kap.miljöbalken får Naturvårdsverket väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när verket anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen. Förordning (2002:953).

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas med undantag av 2 § och 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

8 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

9 §  Styrelsen består av högst elva ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Delegation att besluta föreskrifter

10 §  Styrelsen får i det enskilda fallet överlåta till generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Organisation

11 §  Naturvårdsverket bestämmer sin organisation, med undantag av vad som anges i 12-32 b §§. Förordning (2006:1151).

Miljöforskningsnämnden

12 §  Inom verket finns en miljöforskningsnämnd.

[S2]Miljöforskningsnämnden ger råd om fördelningen av verkets anslag för forskning. Generaldirektören beslutar om fördelningen av verkets anslag för forskning. Förordning (2004:1382).

13 §  Miljöforskningsnämnden består av en ordförande, som utses av regeringen, samt högst elva ledamöter som utses av verkets styrelse. Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (2004:1382).

14 § Har upphävts genom förordning (2004:1382).

Miljömålsrådet

15 §  Inom verket finns ett miljömålsråd.

[S2]Rådet skall vara ett organ för samråd och samverkan i arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.

[S3]Rådet skall

 1. varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och rapportering till regeringen i fråga om utvecklingen mot miljökvalitetsmålen och i fråga om det regionala miljömålsarbetet,
 2. sammanställa och lämna underlag till regeringens återkommande fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet, inklusive ekonomisk uppföljning av arbetet, belysning av målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag till kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel,
 3. svara för övergripande information om miljömålsarbetet,
 4. verka för en övergripande samordning av den regionala anpassningen av miljökvalitetsmålen,
 5. fördela medel som behövs för uppföljningen av miljökvalitetsmålen och för miljöövervakningen samt viss internationell rapportering, och
 6. samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning som de behöver för sin miljömålsrapportering. Förordning (2006:1151).

16 §  Miljömålsrådet består av högst arton ledamöter, inklusive ordförande, vilka utses av regeringen för en bestämd tid. En expertgrupp, som utses av verket, skall bistå rådet i dess arbete. Expertgruppen skall bestå av högst sex personer vilka skall representera kommuner, landsting, ideella miljöorganisationer och näringslivet. Förordning (2004:1382).

17 §  Miljömålsrådet är beslutfört när ordföranden samt minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Rådet för investeringsstöd

18 §  Inom verket finns ett råd för investeringsstöd.

[S2]Rådet skall fullgöra verkets uppgifter enligt förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället och förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Förordning (2003:263).

19 §  Rådet för investeringsstöd består av högst nio ledamöter. Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:401).

20 §  Rådet för investeringsstöd är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Tillsyns- och föreskriftsrådet

21 §  Inom verket finns ett tillsyns- och föreskriftsråd.

[S2]Rådet skall vara ett organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.

[S3]Rådet skall föra ett register över samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken samt över de allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av de centrala myndigheterna. Registret skall även omfatta EG- förordningar och EG-direktiv som berör miljöbalksområdet samt uppgifter om genomförande av direktiven.

[S4]Rådet skall varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen.

22 §  Rådet består av företrädare för myndigheter som har centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt generalläkaren. Dessutom skall det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.

[S2]Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid.

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

23 §  Inom verket finns ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald.

[S2]Rådet skall

 1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga frågor som rör biologisk mångfald,
 2. följa nationell och internationell utveckling inom forskningsområden som rör rådets verksamhet,
 3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald.

24 §  Rådet består av högst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid.

Rådet för avfallsfrågor

25 §  Inom verket finns ett råd för avfallsfrågor.

[S2]Rådet skall vara ett organ för samråd i avfallsfrågor och bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar på avfallsområdet. Förordning (2003:1191).

26 §  Rådet för avfallsfrågor består av högst arton ledamöter. Verket utser ordförande och andra ledamöter. Rådet utser inom sig vice ordförande. Rådets ledamöter skall företräda berörda aktörer på avfallsområdet. Minst en ledamot skall företräda kommunerna och minst en ledamot skall företräda länsstyrelserna. Förordning (2003:1191).

Rådet för rovdjursfrågor

27 §  Inom verket finns ett råd för rovdjursfrågor. Rådet för rovdjursfrågor skall vara ett rådgivande samrådsorgan och bistå Naturvårdsverket i genomförandet av rovdjurspolitiken.

28 §  Rådet för rovdjursfrågor består av högst femton ledamöter. Verket utser ordförande och andra ledamöter. Rådet utser inom sig vice ordförande.

Friluftsrådet

29 §  Inom verket finns ett friluftsråd som skall

 1. bistå Naturvårdsverket i fullgörandet av verkets ansvar för bevarande och utvecklande av förutsättningarna för friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet, samt ge råd till myndigheter och övriga i sådana frågor,
 2. besluta om fördelning av verkets anslag för statsbidrag till friluftsorganisationer, och i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

[S2]Rådet skall fullgöra sina uppgifter enligt första stycket på ett sätt som

 1. främjar information och utbildning om friluftsliv,
 2. främjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av olika myndigheter när det gäller friluftsliv,
 3. med beaktande av forskningen på området stimulerar utvecklingsarbete och nätverksbildande om friluftsliv. Förordning (2004:608).

30 §  Friluftsrådet består av högst tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:608).

31 §  Friluftsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2004:608).

Rådet för tilldelning av utsläppsrätter

32 §  Inom verket finns ett råd för tilldelning av utsläppsrätter. Rådet skall bereda ärenden och lämna förslag till verkets beslut om tilldelning av utsläppsrätter.

[S2]Rådet består av en representant från vart och ett av Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling. För varje representant skall det finnas en suppleant. Regeringen utser ledamöter och suppleanter för en bestämd tid. Naturvårdsverkets representant är rådets ordförande.

[S3]Rådet är beslutfört när representanter för samliga berörda myndigheter är närvarande. Förordning (2004:608).

Rådet för havsmiljöfrågor

32 a §  Inom verket finns ett råd för havsmiljöfrågor. Rådet skall vara ett rådgivande samrådsorgan och bistå verket och samordningsgruppen för havsmiljöfrågor i havsmiljöarbetet. Förordning (2006:1151).

32 b §  Rådet för havsmiljöfrågor består av högst femton ledamöter. Verket utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Rådet utser inom sig vice ordförande. Förordning (2006:1151).

Personalföreträdare

Överklagande

34 §  Beslut av generaldirektören om fördelningen av verkets anslag för forskning och beslut av Rådet för investeringsstöd får inte överklagas. Förordning (2004:1382).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Förarbeten
Rskr. 2001/02:67, Prop. 2001/02:1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:525) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:953) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ny 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:134) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
nya 28 a, 28 b, 28 c §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträder
2003-05-15

Förordning (2003:263) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:1191) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 25, 26 §§, rubr. närmast före 25 §
Ikraftträder
2004-02-01

Förordning (2004:401) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:608) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
nuvarande 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30 §§ betecknas 29, 30, 31, 33, 34 §§, rubr. närmast före 28 a, 29, 30 §§ sätts närmast före 29, 33, 34 §§; ny 32 §, rubr. närmast före 32 §
Ikraftträder
2004-07-26

Förordning (2004:677) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1382) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 men bestämmelserna får tillämpas från och med den 1 januari 2005.
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 11, 12, 13, 16, 34 §§
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2006:1151) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 11, 15 §§; nya 32 a, 32 b §§, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:40) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-04-01

Ändring, SFS 2007:1052

Omfattning
upph.