Upphävd författning

Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Ändring införd
SFS 2003:145 i lydelse enligt SFS 2010:1790
Ikraft
2003-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Vid Stockholms universitet finns Institutet för social forskning. Förordning (2010:1790).

Uppgifter

2 §  Inom institutet skall det bedrivas forskning i sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor samt viss utbildning.

Organisation

3 §  Institutet leds av en styrelse som skall bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

[S2]Rektor vid Stockholms universitet är ordförande. Bland de övriga ledamöterna skall det ingå företrädare för myndigheter inom områdena social- och arbetsmarknadspolitik, för landstings- och kommunförbunden samt för organisationerna på arbetsmarknaden. Institutets föreståndare skall ingå bland ledamöterna. För varje ledamot skall det finnas en ersättare.

[S3]Samtliga ledamöter, utom ordföranden, samt ersättare skall utses av universitetets styrelse för en tid av högst tre år.

4 §  Under styrelsen leds institutet av en föreståndare, som skall utses av styrelsen för Stockholms universitet efter förslag från styrelsen för Institutet för social forskning. Föreståndaren skall utses för en tid av högst tre år bland de forskare som är verksamma vid institutet.

Styrelsens uppgifter

5 §  Styrelsen skall särskilt

  • besluta i frågor om inriktningen av institutets verksamhet,
  • besluta i budgetfrågor,
  • yttra sig i fråga om anställning vid institutet, och
  • yttra sig i fråga om åtagande av forskningsuppdrag.

Närmare föreskrifter

6 §  Närmare föreskrifter om institutet meddelas av universitetets styrelse.

Ändringar

Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning

Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2010:1790 ) om ändring i förordningen (2003:145) om Institutet för social forskning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1599) om upphävande av förordningen (2003:145) om Institutet för social forskning

Omfattning
upph.