Upphävd författning

Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-22
Ändring införd
SFS 2003:305 i lydelse enligt SFS 2010:1791
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2009:1455 har iakttagits.

Inledande bestämmelse

1 §  Vid Örebro universitet ska Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom finnas. Förordning (2010:1791).

Uppgifter

2 §  Centrumet skall ha till uppgift att stödja skolor och fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdomar. Centrumet skall i sitt arbete utgå från de övergripande mål och riktlinjer som gäller för skola och fritidshem.

[S2]Centrumet skall särskilt

  1. sprida erfarenheter och goda exempel såväl från arbetet inom ämnena hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa som från andra insatser,
  2. stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt,
  3. verka för en ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer, och
  4. verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, kostvanor samt barns och elevers lärande och utveckling. Förordning (2006:187).

Ledning och organisation

3 §  Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och nio övriga ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Regeringen ska även utse två av de övriga ledamöterna, varav en ledamot ska företräda lärarna inom berörda ämnen och en ledamot ska ha kompetens inom kostområdet.

[S2]I övrigt ska Örebro universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Statens skolverk, Statens folkhälsoinstitut, Riksidrottsförbundet och Livsmedelsverket utse en ledamot var. Dessutom ska Sveriges Kommuner och Landsting utse en ledamot.

[S3]Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande. Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. Förordning (2009:1455).

4 §  Styrelsen skall efter samråd med styrelsen för Örebro universitet utse en föreståndare för centrumet för en tid av högst tre år.

5 §  Till styrelsen skall det finnas knutet ett vetenskapligt råd som utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet.

Styrelsens uppgifter

6 §  Styrelsen skall

  1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer,
  2. besluta om fördelningen av de medel som ställs till förfogande för centrumets verksamhet,
  3. följa upp verksamheten och analysera resultaten samt se till att resurserna utnyttjas effektivt, samt
  4. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Örebro universitet.

7 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Vetenskapliga rådets uppgifter

8 §  Det vetenskapliga rådet skall ha till uppgift att inför styrelsen svara för vetenskapliga bedömningar samt i övrigt biträda styrelsen med råd i vetenskapliga frågor.

Ändringar

Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:187) om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2007:867) om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:629) om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:1455) om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:1791) om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1600) om upphävande av förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Omfattning
upph.