Upphävd författning

Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:426 i lydelse enligt SFS 2004:913
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall i tillämpliga delar innehålla uppgifter om

  • den anställdes uppfattning i frågan om rehabilitering,
  • den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och en prognos för återgång i arbetet,
  • behovet av rehabiliteringsinsatser samt vidtagna och planerade rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen,
  • arbetsgivarens möjligheter att anpassa den anställdes arbetsuppgifter eller att hitta annat lämpligt arbete åt den anställde,
  • möjligheter för återgång till arbete helt eller till viss del vid heltids- eller deltidssjukskrivning,
  • tillgång till företagshälsovård,
  • medverkan av företagshälsovård, som arbetsgivaren anlitar, samt
  • övriga omständigheter som är av betydelse för en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att den anställde skall kunna återgå i arbete.

2 §  Om det är uppenbart att någon rehabiliteringsåtgärd inte behövs får rehabiliteringsutredningen begränsas till uppgifter om orsaken till detta.

3 §  Rehabiliteringsutredningen skall lämnas på en blankett som fastställts av Försäkringskassan. Förordning (2004:913).

Ändringar

Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutbildning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:913) om ändring i förordningen (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:301) om upphävande av förordningen (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
upph.