Upphävd författning

Tillkännagivande (2003:575) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2003-08-28
Ändring införd
SFS 2003:575
Ikraft
2003-09-16
Upphäver
Tillkännagivande (2003:70) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).
 3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6.1994, s. 4, Celex 31994R1264).
 4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).
 5. Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EGT L 122, 24.5.2000, s. 29, Celex 32000R1081).
 6. Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000, s. 19, Celex 32000R2488).
 7. Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 av den 19 juni 2001 om ändring, för första gången, av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (EGT L 163, 20.6.2001, s. 14, Celex 32001R1205).
 8. Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 70, Celex 32001R2580).
 9. Rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EGT L 50, 21.2.2002, s. 4, Celex 32002R0310).
 10. Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 139, 29.5.2002, s. 9, Celex 32002R0881).
 11. Kommissionens förordning (EG) nr 951/2002 av den 3 juni 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder riktade mot vissa med Usama bin Ladin, al-Qaidanätet och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 145, 4.6.2002, s. 14, Celex 32002R0951).
 12. Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2002 av den 8 juli 2002 om ändring för första gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EGT L 179, 9.7.2002, s. 10, Celex 32002R1224).
 13. Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2002 av den 24 juli 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EGT L 196, 25.7.2002, s. 28, Celex 32002R1345).
 14. Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4 september 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 237, 5.9.2002, s. 3, Celex 32002R1580).
 15. Kommissionens förordning (EG) nr 1643/2002 av den 13 september 2002 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EGT L 247, 14.9.2002, s. 22, Celex 32002R1643).
 16. Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2002 av den 13 september 2002 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 247, 14.9.2002, s. 25, Celex 32002R1644).
 17. Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1 oktober 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 23, Celex 32002R1754).
 18. Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11 oktober 2002 om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 276, 12.10.2002, s. 26, Celex 32002R1823).
 19. Kommissionens förordning (EG) nr 1883/2002 av den 22 oktober 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1081/2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EGT L 285, 23.10.2002, s. 17, Celex 32002R1883).
 20. Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2002 av den 23 oktober 2002 om ändring för sjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 286, 24.10.2002, s. 19, Celex 32002R1893).
 21. Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2002 av den 29 oktober 2002 om ändring för sjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 295, 30.10.2002, s. 11, Celex 32002R1935).
 22. Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2002 av den 22 november 2002 om ändring för åttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 319, 23.11.2002, s. 22, Celex 32002R2083).
 23. Kommissionens förordning (EG) nr 145/2003 av den 27 januari 2003 om ändring för nionde gången av förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 23, 28.1.2003, s. 22, Celex 32003R0145).
 24. Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (EGT L 24, 29.1.2003, s. 2, Celex 32003R0147).
 25. Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för tionde gången av rådets förordning 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 28, 4.2.2003, s. 41, Celex 32003R0215).
 26. Kommissionens förordning (EG) nr 244/2003 av den 7 februari 2003 om ändring för elfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 33, 8.2.2003, s. 28, Celex 32003R0244).
 27. Rådets förordning (EG) nr 313/2003 av den 18 februari 2003 om förlängning av förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 46, 20.2.2003, s. 6, Celex 32003R0313).
 28. Kommissionens förordning (EG) nr 342/2003 av den 21 februari 2003 om ändring för tolfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 49, 22.2.2003, s. 13, Celex 32003R0342).
 29. Kommissionens förordning (EG) nr 350/2003 av den 25 februari 2003 om ändring för trettonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 51, 26.2.2003, s. 19, Celex 32003R0350).
 30. Kommissionens förordning (EG) nr 370/2003 av den 27 februari 2003 om ändring för fjortonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 53, 28.2.2003, s. 33, Celex 32003R0370).
 31. Kommissionens förordning (EG) nr 414/2003 av den 5 mars 2003 om ändring för femtonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 62, 6.3.2003, s. 24, Celex 32003R0414).
 32. Rådets förordning (EG) nr 561/2003 av den 27 mars 2003 om ändring, när det gäller undantag från frysning av penningmedel och ekonomiska resurser, av förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1, Celex 32003R0561).
 33. Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april 2003 om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 106, 29.4.2003, s. 16, Celex 32003R0742).
 34. Kommissionens förordning (EG) nr 743/2003 av den 28 april 2003 om ändring, för fjärde gången, av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 106, 29.4.2003, s. 18, Celex 32003R0743).
 35. Kommissionens förordning (EG) nr 744/2003 av den 28 april 2003 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 1081/2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EUT L 106, 29.4.2003, s. 20, Celex 32003R0744).
 36. Kommissionens förordning (EG) nr 866/2003 av den 19 maj 2003 om ändring för artonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 124, 20.5.2003, s. 19, Celex 32003R0866).
 37. Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2003 av den 12 juni 2003 om ändring för nittonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 146, 13.6.2003, s. 50, Celex 32003R1012).
 38. Rådets förordning (EG) nr 1030/2003 av den 16 juni 2003 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia (EUT L 150, 18.6.2003, s. 1, Celex 32003R1030).
 39. Kommissionens förordning (EG) nr 1070/2003 av den 20 juni 2003 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1081/2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EUT L 154, 21.6.2003, s. 61, Celex 32003R1070).
 40. Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli 2003 om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 165, 3.7.2003, s. 21, Celex 32003R1184).
 41. Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 169, 8.7.2003, s. 6, Celex 32003R1210).
 42. Rådets förordning (EG) nr 1211/2003 av den 7 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1081/2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EUT L 169, 8.7.2003, s. 24, Celex 32003R1211).
 43. Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14 augusti 2003 om ändring för tjugoförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 206, 15.8.2003, s. 27, Celex 32003R1456).

Ändringar

Tillkännagivande (2003:575) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1998/99:26, Prop. 1998/99:27, Bet. 1998/99:UU5
Ikraftträder
2003-09-16

Ändring, SFS 2004:272

Omfattning
upph.