Upphävd författning

Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
SFS 2003:595
Ikraft
2003-11-15
Upphäver
Förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2003:595 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om

 1. regionalt utvecklingsarbete för länsstyrelser och övriga statliga myndigheter samt, i förekommande fall, samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan,
 2. regionala utvecklingsprogram,
 3. regional sektorssamordning, och
 4. myndighetsinformation i frågor som har betydelse för den regionala utvecklingen.

[S2]Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken finns i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

Regionalt utvecklingsarbete i län utan samverkansorgan eller regionalt självstyrelseorgan

2 §  Länsstyrelsen skall verka för att det av riksdagen fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås i länet och beakta de nationella målen för integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling.

3 §  Länsstyrelsen skall samordna det regionala utvecklingsarbetet och de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet.

4 §  Länsstyrelsen skall utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram som grund för det regionala utvecklingsarbetet.

5 §  Länsstyrelsen skall i det regionala utvecklingsarbetet

 1. utgå från det regionala utvecklingsprogrammet,
 2. använda tilldelade resurser för regionala utvecklingsinsatser enligt det regionala utvecklingsprogrammet,
 3. fortlöpande följa utvecklingen i länet och de lokala arbetsmarknadsregionerna och vid behov ta initiativ till förändringar i det regionala utvecklingsprogrammet,
 4. hålla sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsprogrammet, och
 5. beakta kommunernas översiktliga planering.

Regionalt utvecklingsarbete i län med samverkansorgan eller regionalt självstyrelseorgan

6 §  Länsstyrelsen och samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall verka för att det av riksdagen fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås i länet och beakta de nationella målen för integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling.

7 §  Samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall samordna det regionala utvecklingsarbetet.

8 §  Samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram som grund för det regionala utvecklingsarbetet.

9 §  Länsstyrelsen skall

 1. samordna de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet, och
 2. hålla sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsprogrammet.

10 §  Om landstinget eller någon av länets kommuner begär det skall länsstyrelsen informera dem om de statliga insatserna för regional utveckling.

11 §  Länsstyrelsen och samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall i det regionala utvecklingsarbetet

 1. utgå från det regionala utvecklingsprogrammet,
 2. använda tilldelade resurser för regionala utvecklingsinsatser enligt det regionala utvecklingsprogrammet,
 3. fortlöpande följa utvecklingen i länet och de lokala arbetsmarknadsregionerna och vid behov ta initiativ till förändringar i det regionala utvecklingsprogrammet, och
 4. beakta kommunernas översiktliga planering.

Regionalt utvecklingsprogram

12 §  Det regionala utvecklingsprogrammet skall utformas så att det utgör underlag för

 1. samverkan mellan och inom statlig och kommunal verksamhet, och
 2. olika delprogram som tillsammans skall bidra till att uppnå målen för länets eller regionens utveckling.

13 §  Det regionala utvecklingsprogrammet skall

 1. utgå från en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna med beaktande av de lokala arbetsmarknadsregionerna och andra relevanta funktionella regioner,
 2. beakta möjligheterna till samverkan med andra län och regioner,
 3. redovisa målen för programmet med beaktande av det av riksdagen fastställda målet för den regionala utvecklingspolitiken samt övriga nationella mål,
 4. ange inriktning och prioriteringar av arbetet för en hållbar regional utveckling,
 5. redovisa vilka åtgärder som vidtas inom programmet och genom andra delprogram, och
 6. innehålla en plan för uppföljning och utvärdering av programmet.

14 §  Det regionala utvecklingsprogrammet skall utarbetas i samråd med kommuner och landsting, näringsliv, organisationer samt berörda statliga myndigheter.

15 §  När länsstyrelsen har fastställt ett regionalt utvecklingsprogram skall den samordna insatserna för genomförandet av programmet och därvid samverka med kommuner och landsting, näringslivet, berörda organisationer och berörda statliga myndigheter.

[S2]När ett samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan har fastställt ett regionalt utvecklingsprogram skall detta organ samordna insatserna för genomförandet av programmet och därvid samverka med kommuner och landsting. Samverkan bör också ske med näringslivet och berörda organisationer. Berörda statliga myndigheter skall samverka med samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet.

[S3]Länsstyrelsen skall i samtliga fall samordna de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsprogrammet.

16 §  Länsstyrelsen, eller i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet, skall löpande följa upp det regionala utvecklingsprogrammet och säkerställa en ändamålsenlig utvärdering av detta.

17 §  När ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller ändrats skall ett exemplar av det fastställda eller ändrade programmet inges till regeringen.

Regionalt utvecklingsarbete hos andra statliga myndigheter än länsstyrelsen

18 §  Statliga myndigheter skall inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås genom att

 1. i sin planering av verksamheten beakta de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen,
 2. beakta möjligheterna till decentralisering av sin verksamhet,
 3. i god tid samråda med länsstyrelsen om de avser att minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden eller fatta beslut som är av väsentlig betydelse för den regionala utvecklingen i ett län, och
 4. vid överväganden om verksamhetsminskningar, särskilt i de nationella stödområdena och EG:s strukturfondsområden, i samråd med länsstyrelsen och tillsammans med andra berörda myndigheter, kommuner, landsting och privata intressenter, undersöka möjligheten att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten inom området.

[S2]För att minska verksamheten på orter i de nationella stödområdena eller EG:s strukturfondsområden bör det finnas särskilda skäl.

19 §  Statliga regionala myndigheter skall informera sig om målen för länets utveckling som de framgår av det regionala utvecklingsprogrammet, och skall redovisa för länsstyrelsen, och i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet, hur de i sin planering av verksamheten avser att bidra till att uppnå målen för länets utveckling.

20 §  Statliga myndigheter skall på ett ändamålsenligt sätt bistå länsstyrelsen, och i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet, i det regionala utvecklingsarbetet.

21 §  De statliga regionala myndigheterna skall löpande informera länsstyrelsen, och i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet, om pågående och planerad verksamhet som har betydelse för länets utveckling.

Ändringar

Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete

Ikraftträder
2003-11-15

Ändring, SFS 2007:713

Omfattning
upph.