Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
SFS 2003:596 i lydelse enligt SFS 2021:306
Ikraft
2003-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Övrigt
Rättelseblad 2003:596 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Regeringen, Tillväxtverket, regioner och Gotlands kommun beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

[S2]I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av Tillväxtverket, regioner och Gotlands kommun. Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun.

[S3]Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

[S4]Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Förordning (2021:305).

2 §  Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken om projekten är förenliga med bestämmelserna i 46 §§.

[S2]Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör inte lämnas. Den som trots det avser att lämna ett sådant bidrag ska underrätta regeringen innan beslut fattas. Förordning (2012:435).

3 §  Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med den berörda regionen. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska regionen informeras om detta.

[S2]Den projektverksamhet som finansieras av regioner ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling. Förordning (2021:305).

Projekt som kan ges bidrag

4 §  Ett projekt får innebära samarbete mellan län. Förordning (2006:1466).

5 §  Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.

[S2]Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av utgifterna för projektet.

[S3]Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna förordning beslutar om bidrag för samma projekt, får bidrag lämnas med upp till 100 procent av utgifterna för projektet. Varje beslutsfattare får dock besluta om bidrag med högst 50 procent av utgifterna för projektet. Förordning (2009:674).

5 a §  /Upphör att gälla U:2023-09-16 genom förordning (2021:306)./ Föreskrifterna om begränsningar av bidrag i 5 § andra stycket och tredje stycket andra meningen gäller inte bidrag som lämnas av Tillväxtverket till insatser för att utveckla och stärka arbetet med ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Förordning (2019:559).

6 §  Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2015:858).

Bidragsberättigade utgifter

7 §  Bidrag får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet. Förordning (2012:435).

Ansökan

8 §  Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser Tillväxtverkets projektverksamhet ska ges in till verket. En ansökan som avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en region ska ges in till den som ska besluta om bidraget.

[S2]En ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. bidragsmottagaren, och
 2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan.

[S3]Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet.

[S4]Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som Tillväxtverket eller regionen beslutar. Förordning (2021:305).

Beslut

9 §  Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla

 1. de villkor som förenas med beslutet,
 2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
 3. en total finansieringsplan för projektet,
 4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
 5. en beslutsmotivering.

[S2]Om beslutet fattas av en region ska beslutsmotiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till strategin för länets utveckling. Förordning (2021:305).

10 §  Om någon annan än bidragsmottagaren ska förfoga över projektmedel, ska beslutsfattaren ställa upp villkor för medlens användning som överensstämmer med denna förordning. Förordning (2012:435).

Utbetalning

11 §  Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

[S2]Trots det som sägs i första stycket får bidrag som används för medfinansiering till projekt som redovisas enligt 2 kap. 18 § 6 förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder redovisas och betalas ut enligt samma grunder som stödet enligt den förordningen.

[S3]Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet.

[S4]Förskott enligt tredje stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor. Förordning (2015:858).

Tillsyn, uppföljning och återkrav

12 §  Beslutsfattaren skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Beslutsfattaren skall också svara för en årlig uppföljning av ärendet. Förordning (2006:1466).

13 §  Den som har fattat ett beslut om bidrag för ett projekt får upphäva beslutet helt eller delvis, om

 1. bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden,
 2. bidragsmottagaren har brutit mot de villkor som gäller för beslutet, eller
 3. bidragsmedel har använts i strid mot bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut till följd av beslutet får beslutsfattaren kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S3]På bidrag som återkrävs skall ränta betalas enligt räntelagen (1975:635). Beslutsfattaren får besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003. Bestämmelserna i 16-23 §§ förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete, som upphävts genom förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete, gäller dock fortfarande för beslut om regional projektverksamhet som har fattats före ikraftträdandet av denna förordning.
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2003:1145) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:532) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1466) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:714) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:158) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:674) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1756) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:435) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2012-07-15

Förordning (2015:858) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraftträder
2016-01-12

Förordning (2018:1984) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:559) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2019-08-15

Förordning (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
upph. 5 a §
Ikraftträder
2023-09-16

Förordning (2019:1046) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:305) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om stöd som fattats före den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2021-06-01

Förordning (2021:306) om ändring i förordningen (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
upph. 5 a § i 2019:560