Upphävd författning

Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-02-13
Ändring införd
SFS 2003:65 i lydelse enligt SFS 2017:418
Ikraft
2003-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om nationella program för stegvis minskade utsläpp av föroreningar i luften skall Naturvårdsverket ta fram det underlag som behövs för Sveriges uppfyllande av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar. I sitt arbete med programmen skall Naturvårdsverket inhämta erforderligt underlag från andra berörda myndigheter.

2 §  Naturvårdsverket ska genomföra utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser samt upprätta inventeringsrapporter i enlighet med artikel 8.1–8.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen. Naturvårdsverket ska även fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering som framgår av artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:418).

Ändringar

Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

CELEX-nr
32001L0081
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2017:418) om ändring i förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-06-13

Ändring, SFS 2018:740

Omfattning
upph.