Inaktuell version

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2013:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §  En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen.

3 §  De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt.

[S2]Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om sådan hantering av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Verket ska vid utarbetandet av föreskrifter beakta nationell och internationell standard. Förordning (2012:544).

4 §  Ekonomistyrningsverket får i enskilda fall besluta om undantag från kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2012:544).

/Träder i kraft I: 2013-12-01/

5 §  En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket.

[S2]Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor. Till infrastrukturen får även kommunala myndigheter anslutas.

[S3]Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen.

[S4]Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg.

[S5]Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Förordning (2013:784).

Bilaga

Myndighet

Affärsverket svenska kraftnät

Arbetsförmedlingen

Blekinge tekniska högskola

Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Försvarshögskolan

Försäkringskassan

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Kungliga biblioteket

Kungliga tekniska högskolan

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Linköpings universitet

Luftfartsverket

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Migrationsverket

Mittuniversitetet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Mälardalens högskola

Post- och telestyrelsen

Rikspolisstyrelsen

Sjöfartsverket

Skatteverket

Skogsstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens maritima museer

Stockholms universitet

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Södertörns högskola

Tullverket

Umeå universitet

Uppsala universitet
Örebro universitet Förordning (2012:544).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:863) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:543) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:544) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs den 31 maj 2013.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§; ny bil.
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2013:784) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2013:870) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:360) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1491) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2018-09-01