Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED DF
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
SFS 2003:770 i lydelse enligt SFS 2018:1491
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §  En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen.

3 §  Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Kravet gäller dock inte för beställningar som

  1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhetspolisen, eller
  2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhetsskyddsskäl.

[S2]Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om hanteringen av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Myndigheten ska vid utarbetande av föreskrifter beakta nationell och internationell standard. Förordning (2018:1491).

4 §  Myndigheten för digital förvaltning får i enskilda fall besluta om undantag från kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2018:1491).

5 § Har upphävts genom förordning (2018:360).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:863) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:543) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:544) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs den 31 maj 2013.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§; ny bil.
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2013:784) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2013:870) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. I fråga om myndigheter som inte uppräknas i den upphävda bilagan ska 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs efter den 30 juni 2014.
Bilagan har upphävts genom förordning (2013:870).
Omfattning
upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:360) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1491) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2018-09-01