Upphävd författning

Lag (2003:83) om folkomröstning om införande av euron

Version: 2003:83

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-03-13
Ändring införd
SFS 2003:83
Ikraft
2003-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den 14 september 2003 skall folkomröstning hållas i hela landet om införande av euron.

[S2]Omröstningen gäller ja eller nej till följande fråga:

[S3]"Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?"

2 §  För folkomröstningen gäller folkomröstningslagen (1979:369) och de föreskrifter som finns i 3-7 §§.

3 §  Rösträtt vid folkomröstningen har också

  1. medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater samt medborgare i Island eller Norge som fyller 18 år senast på dagen för folkomröstningen och som är folkbokförda i Sverige,
  2. andra utlänningar som fyller 18 år senast på dagen för folkomröstningen och som har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före den dagen.

4 §  På röstsedlarna skall finnas

  1. rubriken "Folkomröstning",
  2. den i 1 § angivna frågan,
  3. något av svarsalternativen "Ja" eller "Nej".

[S2]På de blanka röstsedlarna skall dock förutom rubriken endast finnas orden "Blank röstsedel".

5 §  De partier som är representerade i riksdagen och sådana kampanjorganisationer som verkar för något av svarsalternativen ja eller nej och som får statsbidrag för sin verksamhet får hos den centrala valmyndigheten beställa önskat antal röstsedlar. Staten svarar för kostnaderna för röstsedlarna, dock högst till ett antal som för varje beställare motsvarar två gånger antalet röstberättigade i landet. Varje parti och organisation får dessutom på begäran kostnadsfritt röstkuvert, ytterkuvert för budröst och kuvert för brevröstning i den utsträckning som den centrala valmyndigheten anser att det behövs.

6 §  De lantbrevbärare som tar hand om ytterkuvert för budröst skall ha med sig röstsedlar för de två svarsalternativen och blanka röstsedlar.

7 §  Den centrala valmyndigheten bestämmer den sista dag då beställning av röstsedlar skall ha gjorts för att leverans skall kunna ske 30 dagar före dagen för omröstningen. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 6 kap. 15 § vallagen (1997:157).

Ändringar

Lag (2003:83) om folkomröstning om införande av euron

Förarbeten
Rskr. 2002/03:115, Prop. 2002/03:46, Bet. 2002/03:FiU24
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2005:850) om upphävande av lagen (2003:83) om folkomröstning om införande av euron

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
upph.