Folkomröstningslag (1979:369)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:369 i lydelse enligt SFS 2018:29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Den myndighet som avses i 3 kap. 1 § vallagen (2005:837) är central myndighet också för folkomröstning. Lag (2005:840).

3 §  För folkomröstning är riket indelat i omröstningsdistrikt. Del av kommun som vid val enligt vallagen (2005:837) bildar ett valdistrikt utgör ett omröstningsdistrikt. Lag (2005:840).

4 §  För folkomröstnings genomförande svarar inom varje kommun valnämnd som avses i 3 kap. 3 § vallagen (2005:837).

[S2]När folkomröstning förrättas i samband med val till riksdagen tjänstgör de röstmottagare i ett valdistrikt som har utsetts enligt 3 kap. 6 § vallagen också som omröstningsförrättare. Inför annan folkomröstning utser valnämnden för varje omröstningsdistrikt minst fyra personer att vid omröstningen tjänstgöra som omröstningsförrättare i distriktet. Vad som i 3 kap.vallagen föreskrivs om röstmottagare tillämpas beträffande särskilt utsedd omröstningsförrättare. Lag (2005:840).

5 §  Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad vid val till riksdagen.

[S2]Frågan om en person har rösträtt avgörs på grundval av en före omröstningen upprättad röstlängd. Om inte omröstningen hålls samtidigt med ett annat val enligt vallagen (2005:837) skall röstlängd för omröstningen upprättas med tillämpning av 5 kap.1, 2, 6 och 7 §§vallagen. Bestämmelserna i 15 kap. den lagen om överklagande av beslut om rättelse av röstlängd skall gälla även i fråga om överklagande i samband med en omröstning. Lag (2005:840).

6 §  När en folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån den centrala valmyndigheten inte bestämmer annat, för var och en som enligt den röstlängd som upprättats för omröstningen är röstberättigad vid omröstningen upprättas ett röstkort med uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter om omröstningen till ledning för den röstberättigade. För folkomröstning och val till riksdagen som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort. I fråga om röstkort tillämpas i övrigt 5 kap.8-–10 §§vallagen (2005:837).

[S2]Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt som gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkomröstning i grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om lydelsen av det förslag som omröstningen avser. Lag (2005:840).

7 §  Vid folkomröstningen får användas endast röstsedlar som tillhandahålls av centrala valmyndigheten.

[S2]För varje förslag som är föremål för omröstning framställs röstsedlar försedda med tryckt meningsyttring. Dessutom skall finnas blanka röstsedlar. Röstsedlar för en och samma omröstning skall vara lika till storlek, färg och material.

8 §  Statsverket svarar för kostnaderna för framställning av det antal röstsedlar som behövs.

[S2]I lokal där omröstning äger rum skall de röstande ha tillgång till

 1. röstsedlar för varje förslag som är föremål för folkomröstning och
 2. blanka röstsedlar.

[S3]De kuvert som används vid folkomröstning skall tillhandahållas av den centrala valmyndigheten. Lag (2005:840).

9 §  Ingen får rösta för mer än ett förslag i en omröstning. Den som inte önskar rösta för något av förslagen får avlämna blank röstsedel.

10 §  Röstning sker på dagen för folkomröstningen i omröstningslokalen för det omröstningsdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd. Röstberättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom riket eller av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och plats som nu sagts, får rösta i en röstningslokal inom landet eller hos svensk utlandsmyndighet.

[S2]Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar i en röstningslokal inom landet eller hos utlandsmyndighet vid ett och samma tillfälle utöva sin rösträtt i samtliga omröstningar som han vill deltaga i. Om omröstning äger rum i samband med val till riksdagen, skall röstande som nu har angivits, som önskar delta både i omröstningen och i valet, avge sin röst i folkomröstningen samtidigt som han röstar i valet.

[S3]I fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster som har avgivits i en röstningslokal inom landet eller hos utlandsmyndighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om ordinarie val till riksdagen i 7, 8 och 10 kap.vallagen (2005:837). Om folkomröstning äger rum i samband med extra val till riksdagen eller om den inte omfattar hela riket, tillämpas i stället de bestämmelser i nämnda kapitel som avser val som inte gäller hela landet.

[S4]I lokal där röstning äger rum skall vid folkomröstning i grundlagsfråga texten till det förslag som avses med omröstningen finnas tillgänglig. Lag (2005:840).

11 §  Rösterna räknas preliminärt i omröstningslokal och hos valnämnd. Därvid tillämpas bestämmelserna i 11 och 12 kap.vallagen (2005:837). Har omröstning förrättats samtidigt med val till riksdagen, sker granskningen av förtidsröster gemensamt för omröstningen och valet.

[S2]Vid räkningen ordnas röstsedlarna i grupper efter meningsyttring. Blanka röstsedlar bildar en grupp. Antalet röstsedlar inom varje grupp räknas och antalet antecknas i protokollet. Röstsedlarna läggs därefter gruppvis in i särskilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp röstsedlar omslaget innehåller och röstsedlarnas antal.

[S3]Vid rösträkning hos valnämnd används en urna för varje omröstning och för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfullmäktige. Lag (2005:840).

12 §  Rösterna räknas slutligt av länsstyrelsen. Rösterna skall därvid redovisas särskilt för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfullmäktige. Vid rösträkningen skall 13 kap.1-6 §§vallagen (2005:837) gälla. Lag (2005:840).

13 §  Röstsedel är ogiltig om den

 1. ej är sådan som för omröstningen har tillhandahållits av centrala valmyndigheten eller
 2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på röstsedeln med avsikt.

[S2]Finns i ett röstkuvert flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas. Finns i annat fall i ett röstkuvert mer än en röstsedel, är röstsedlarna ogiltiga. Lag (1993:1401).

14 §  Sedan rösträkningen inom länsstyrelsen har verkställts, läggs röstsedlarna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas. Röstsedlarna förvaras minst ett år efter det att sammanräkningsförrättningen har avslutats.

[S2]Förrättningen avslutas genom att protokollet läggs fram för granskning. Protokollet sänds genast till centrala valmyndigheten. Lag (1997:162).

15 §  Centrala valmyndigheten sammanräknar för hela riket de avgivna rösterna på grundval av protokollen från länsstyrelserna och tillkännager folkomröstningens utgång genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. Därmed är folkomröstningen avslutad. De handlingar som rör folkomröstningen läggs i säkert förvar och bevaras minst ett år efter det att omröstningen har avslutats.

16 §  Ett beslut av den centrala valmyndigheten att fastställa utgången av en folkomröstning överklagas till Valprövningsnämnden. I fråga om ett sådant överklagande tillämpas de bestämmelser i 15 kap. 5 § första stycket, 6 § första stycket 5 och andra stycket, 7 § andra stycket och 8 §vallagen (2005:837) som avser överklaganden av utgången av riksdagsval samt bestämmelserna i 11 och 12 §§ samma kapitel.

[S2]Ett beslut enligt första stycket får överklagas av

 1. den som enligt röstlängden var röstberättigad vid folkomröstningen,
 2. den som enligt ett beslut som sägs i 5 kap. 6 § vallagen var utesluten från rösträtt, och
 3. ett parti eller en kampanjkommitté som har verkat för något av de förslag som omröstningen har gällt. Lag (2018:29).

17 §  Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av folkomröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från föreskriven ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat avgivna röster eller otillbörligen verkat vid omröstningen på något annat sätt, skall Valprövningsnämnden, om det med fog kan antas att vad som har förekommit har inverkat på utgången av omröstningen, vid prövning av ett överklagande av omröstningen upphäva denna i den omfattning som behövs och förordna om ny omröstning beträffande ett eller flera områden som bildar valkrets vid val av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstadkommas genom förnyad rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten att vidta sådan rättelse. Förordnande om ny omröstning får dock, såvitt gäller rådgivande folkomröstning, meddelas endast om vad som förekommit kan ha lett till att resultatet av folkomröstningen har blivit missvisande med hänsyn till omröstningens ändamål.

[S2]Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får föras eller skall föras i särskild ordning, får omständighet som avses med beslutet inte åberopas vid besvär som avses i denna paragraf. Lag (2002:69).

18 §  Inför rådgivande folkomröstning anges i särskild lag den fråga som skall ställas till folket samt tidpunkten för omröstningen.

Ändringar

Folkomröstningslag (1979:369)

Lag (1982:148) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Lag (1982:413) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Lag (1988:164) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Lag (1993:1401) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:45, Prop. 1993/94:21, Bet. 1993/94:KU12
  Omfattning
  ändr. 5, 13, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1696) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1997:162) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (2002:69) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:147, Prop. 2001/02:53, Bet. 2001/02:KU8
Omfattning
ändr. 5, 17 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2005:840) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2010:1427) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2018:29) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:139, Prop. 2017/18:38, Bet. 2017/18:KU18
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-03-01