Förordning (2003:880) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2004

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:880
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2004.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 743 kronor874 kronor236 kronor72 kronor
4 eller fler axlar14 117 kronor1 411 kronor373 kronor72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 741 kronor774 kronor209 kronor72 kronor
4 eller fler axlar12 751 kronor1 275 kronor336 kronor72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar6 831 kronor683 kronor182 kronor72 kronor
4 eller fler axlar11 385 kronor1 138 kronor300 kronor72 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor.

Ändringar

Förordning (2003:880) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2004

CELEX-nr
31999L0096
Ikraftträder
2004-01-01