Upphävd författning

Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004:1198
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.

2 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 19 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.

3 §  En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning enligt 11 och 14 §§, en ansökan enligt 13 § samt en anmälan enligt 17 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering skall göras skriftligen.

[S2]Statens energimyndighet får

  1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas och vilka övriga handlingar som skall ges in till myndigheten vid en sådan ansökan, redovisning och anmälan som avses i första stycket, och
  2. fastställa blanketter för en sådan ansökan, redovisning och anmälan.

4 §  En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning enligt 11 och 14 §§ samt en anmälan enligt 17 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och därtill hörande handlingar får överföras elektroniskt på det sätt som Statens energimyndighet föreskriver.

5 §  Statens energimyndighet skall tillställa Skatteverket följande beslut enligt lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering:

  1. beslut i frågor om godkännande enligt 3 §,
  2. beslut om återkallelser av godkännanden enligt 12, 17 och 18 §§,
  3. beslut med anledning av en redovisning enligt 14 §, och
  4. beslut enligt 15 § om att ett företag inte fullgjort sina åtaganden.

6 §  Bestämmelser om statligt stöd till näringslivet finns i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

7 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2012:688) om upphävande av förordningen (2004:1198) om program för energieffektivisering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om företag som före utgången av 2012 har godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.
Omfattning
upph.