Upphävd författning

Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
SFS 2004:1225
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får ingå avtal med ett landsting om att utföra sådana transporter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). En kommun får även ingå avtal med ett landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter.

2 §  Den verksamhet avtalet gäller får drivas utan sådan anknytning till kommunens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).

3 §  Verksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.

Ändringar

Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:81, Prop. 2004/05:17, Bet. 2004/05:KU8
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.