lagen.nu

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:822
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2014-07-03

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).

Rättsfall (4)

RÅ 1993 ref. 23: Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser...
RÅ 1993 ref. 25: Landstingskommunal nämnd har ansetts överskrida sina befogenheter genom beslut...
RÅ 2003 ref. 98: Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av...
RÅ 2004 ref. 79: Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:567, 1985:570

Mål för hälso- och sjukvården

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:142

Krav på hälso- och sjukvården

2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt

 • 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
 • 2. vara lätt tillgänglig,
 • 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
 • 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
 • 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2014:822).

Rättsfall (4)

NJA 1990 s. 442: Under en operation skar läkarna av en nervtråd utan att i förväg ha informerat...
NJA 1999 s. 71: Fråga om rätt för landsting att häva ett entreprenadavtal rörande...
RÅ 1993 ref. 23: Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser...
RH 1999:115: En patient har på grund av en i efterförloppet till en genomförd tumöroperation...

Ändringar/Förarbeten (8)

2 b § Patienten och dennes närstående ska ges information enligt vad som anges i 3 kap. patientlagen (2014:821). Lag (2014:822).

Ändringar/Förarbeten (7)

2 c § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Lag (2014:822).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:567, 2014:822
2 d § Har upphävts genom lag (2014:822).

2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1998:1660).

2 f § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:662).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:430, 2010:662, 2003:412

2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

 • 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
 • 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
 • 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:979

2 h § Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Lag (2010:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:211

Landstingens hälso- och sjukvård

Landstingets ansvar

3 § Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten. Lag (2014:572).

Rättsfall (4)

RÅ 1996 ref. 95: Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget anställde...
RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra...
RÅ 2003 ref. 98: Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av...
RÅ 2004 ref. 79: Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (14)

3 a § Landstinget ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

Landstinget ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen. Lag (2014:822).

Rättsfall (2)

RÅ 1997 ref. 49: Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387)...
RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 b § Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,

 • 1. habilitering och rehabilitering,
 • 2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
 • 3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå.

Landstinget ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821). Lag (2014:822).

3 c § Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §. Lag (2010:1314).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1314, 1996:1151

3 d § Landstinget skall, i andra fall än som avses i 18 c §, erbjuda dem som är bosatta inom landstinget och som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav, förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. Förbrukningsartiklar som avses här får förskrivas av läkare samt av annan hälso- och sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen förklarat behörig. Lag (2006:493).

3 e § Landstinget får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) läkemedel utan kostnad. Lag (2002:163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:163

3 f § När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

 • 1. vilka insatser som behövs,
 • 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
 • 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
 • 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:979

3 g § Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt dem som omfattas av landstingets ansvar enligt 3 eller 3 c §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

 • 1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
 • 2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
 • 3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
 • 4. planerad vård (behandlingsgaranti).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll. Lag (2014:822).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:243, 2014:822

3 h § Om landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlingsgarantin enligt 3 g § första stycket 3 eller 4 ska landstinget se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Lag (2010:243).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:243

3 i § Landstinget ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om landstingets rapporteringsskyldighet. Lag (2010:243).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:243

4 § Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.

Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna.

Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om landstingen kommer överens om det.

Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2014:822).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

4 a § Ny beteckning 26 c § genom lag (2006:631).

5 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Landstinget ska organisera primärvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Lag (2014:822).

6 § Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

Rättsfall (2)

AD 2012 nr 66: En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala...
RÅ 2003 ref. 98: Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:567, 1991:424

7 § Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.

Planeringen ska avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare.

Landstinget ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Lag (2014:822).

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:835, 1992:567

8 a § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:979).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:979

8 b § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. lag (2013:302).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:302

9 § Regeringen får föreskriva att landet skall delas in i regioner för den hälso- och sjukvård som berör flera landsting.

Landstingen skall samverka i frågor som rör sådan hälso- och sjukvård. Lag (1992:567).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:567

Rikssjukvård

9 a § Med rikssjukvård avses hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsområde.

Socialstyrelsen beslutar vilken hälso- och sjukvård som skall utgöra rikssjukvård.

Rikssjukvården skall samordnas till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. Lag (2006:325).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:325

9 b § För att få bedriva rikssjukvård krävs det tillstånd. Tillståndet skall vara tidsbegränsat och förenat med villkor.

Socialstyrelsen beslutar, efter ansökan från det landsting som avser att bedriva rikssjukvård, om tillstånd och villkor.

Socialstyrelsens beslut i ärenden om rikssjukvård enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2006:325).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:325

Nämnder

10 § Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2003:194).

11 § Har upphävts genom lag (1991:909).
12 § Har upphävts genom lag (1991:903).

Personal

13 § Har upphävts genom lag (1996:787).
14 § Har upphävts genom lag (1996:787).

15 § I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring ska ske för viss tid.

I landstingen ska det också finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen ska anställas för viss tid. Lag (2010:662).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

16 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen finns särskilda bestämmelser. Lag (2006:176).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:176

Kommunernas hälso- och sjukvård

17 § Bestämmelserna i 18--25 §§ gäller kommuner som ingår i ett landsting samt, i de fall det är särskilt föreskrivet, de kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (1992:567).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Kommunens ansvar

18 § Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Varje kommun ska även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får avse även ansvar för förbrukningsartiklar som avses i 3 d §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens befogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag för vad som anges i 26 d § tredje stycket, inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som kommunen ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Lag (2014:572).

Rättsfall (2)

RÅ 1996 ref. 95: Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget anställde...
RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (10)

18 a § Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-tredje styckena enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821). Lag (2014:822).

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:391, 1998:1660, 2014:822

18 b § Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso- och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som ombesörjs av en kommun.

Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821). Lag (2014:822).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

18 c § Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt 18 § första stycket tillhandahålla förbrukningsartiklar på sätt anges i 3 d §. Beträffande behörigheten att förskriva förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i 3 d §. Lag (2000:356).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:356

18 d § Landstinget får på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda samtliga som bor i en viss särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i en del av en sådan boendeform läkemedel ur läkemedelsförråd vid det särskilda boendet.

Sådana förråd kan antingen vara förråd som innehåller flertalet av de läkemedel som de boende behöver (fullständigt förråd) eller förråd enbart för vissa basläkemedel (akutförråd).

Landstinget får även på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda den som genom kommunens försorg får hemsjukvård läkemedel ur sådana förråd som avses i första stycket.

Läkemedel ur förråden skall vara kostnadsfria för de boende som avses i första stycket och för de enskilda som får hemsjukvård enligt tredje stycket.

Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till de förråd som avses i första stycket. Lag (2002:163).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:163

19 § Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen.

Ingår samtliga kommuner inom ett landstings område i överlåtelsen får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Lag (2007:1428).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:567, 2007:1428

20 § Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare. Lag (1995:835).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:835, 1992:567

21 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835).

Rättsfall (1)

RÅ 1996 ref. 95: Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget anställde...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:835

Nämnder

22 § Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i enlighet med 10 §. Lag (2003:194).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Personal

23 § Har upphävts genom lag (1996:787).

24 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för

 • 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,
 • 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna,
 • 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som inte ingår i ett landsting, om det i en sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som sägs i 18 § första eller andra stycket inte finns någon läkare. Lag (2013:1141).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:567, 2013:1141

25 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter. Lag (1992:567).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:567, 1990:1465

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård

Avgifter

26 § Av patienter får vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c §, ska behandlas lika.

Landstinget får dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

 • 1. vården ges, eller
 • 2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök.

Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.

Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för långtidssjukvård som den har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller för långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet enligt sjätte stycket ska beräknas med tillämpning av 8 kap. 3-8 §§ socialtjänstlagen. Lag (2012:926).

26 a § Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp. Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn som under den tid som avses i första stycket fyller 18 år.

Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas. Lag (2013:515).

Forskning

26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag (1996:1289).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1289

Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid

26 c § Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjukvårdsresurser till förfogande för att bistå en annan kommun eller ett annat landsting som drabbats av en sådan extraordinär händelse i fredstid som avses i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid sådant bistånd skall personer som tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets skyldigheter enligt denna lag.

Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordinära händelsen. Lag (2006:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:631

Samverkan

26 d § Landstinget skall till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i 18 § första stycket. Detsamma gäller i ordinärt boende om en kommun ansvarar för vården enligt 18 § andra stycket.

Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från landstinget. Lag (2006:493).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:493

26 e § Landstinget och kommunen skall samverka så att en enskild som kommunen enligt 18 § första eller andra stycket har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 3 d § som hans eller hennes tillstånd fordrar. Lag (2006:493).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:493

Gemensamma bestämmelser för all hälso- och sjukvård

27 § Har upphävts genom lag (2010:243).

Ledningen av hälso- och sjukvård

28 § Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Lag (1996:787).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:1465, 1992:567, 1996:787

29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska tvångsvården utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande isolering enligt 5 kap. 1 § och tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats enligt 5 kap. 24 § smittskyddslagen. Lag (2004:176).

29 a § Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Lag (2010:243).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:243

30 § Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Lag (1996:787).

Kvalitetssäkring

31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (1996:787).

Underrättelseskyldighet

31 a § Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt 10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Lag (2013:629).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:307, 2013:629, 1999:49

32 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hälso- och sjukvård som behövs till skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till skydd för enskilda. Lag (1996:787).

32 a § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser. Lag (2002:452).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:452

Hälso- och sjukvården i krig m.m.

33 § Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1996:787).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:763

Förarbeten
Prop. 1981/82:97, SoU 1981/82:51, rskr 1981/82:381
Ansvarig myndighet
Socialdepartementet
Ikraft
1983-01-01
SFS-nummer
1982:763

Lag (1983:335) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1982/83:116, SoU 1982/83:31, rskr 1982/83:335
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1983-06-01
Rubrik
Lag (1983:335) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1983:335

Lag (1985:129) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1984/85:98, KU 1984/85:22, rskr 1984/85:137
Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraft
1986-01-01
Rubrik
Lag (1985:129) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1985:129

Lag (1985:560) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1984/85:181, SoU 1984/85:28, rskr 1984/85:400
Omfattning
ändr. 3 §;nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft
1985-07-01
Rubrik
Lag (1985:560) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1985:560

Lag (1985:570) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1984/85:176, SoU 1984/85:27, rskr 1984/85:386
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1986-07-01
Rubrik
Lag (1985:570) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1985:570

Lag (1985:1091) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1985/86:43, SoU 1985/86:9, rskr 1985/86:98
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1986-04-01
Rubrik
Lag (1985:1091) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1985:1091

Lag (1986:862) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1985/86:167, SfU 1986/87:1, rskr 1986/87:9
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1987-01-01
Rubrik
Lag (1986:862) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1986:862

Lag (1988:1544) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1988/89:33, 1988/89:SfU5, rskr 1988/89:46
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1989-01-01
Rubrik
Lag (1988:1544) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1988:1544

Lag (1990:601) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 4, 13-15 §§
SFS-nummer
1990:601
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i fråga om 4 och 15 §§ den 1 juli 1990 och i övrigt den 1 juli 1991.

Rubrik
Lag (1990:601) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
nuvarande 17-20 §§ betecknas 26-29 §§, rubr. närmast före 17, 18, 19, 20 sätts närmast före de nya 26, 27, 28, 29 §§;ändr. 3, 7, 11 §§, de nya 26-28 §§;nya 17-25 §§, rubr. närmast före nya 17, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast efter nya 25 §
SFS-nummer
1990:1465
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att under år 1991 föra över till kommunen ansvaret för sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 §. I sådant fall tillämpas de nya bestämmelserna på verksamheten från och med den dag då ansvaret överförs. Om en överenskommelse som här avses har träffats, får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

Rubrik
Lag (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1991:424) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1990/91:102 (bil.2), 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1992-01-01
Rubrik
Lag (1991:424) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1991:424

Lag (1991:903) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Omfattning
upph. 12 §;ändr. 10 §
Ikraft
1992-01-01
Rubrik
Lag (1991:903) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1991:903

Lag (1991:909) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Omfattning
upph. 11 §;ändr. 22 § i 1990:1465
Ikraft
1992-01-01
Rubrik
Lag (1991:909) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1991:909

Lag (1991:1949) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Omfattning
ändr. 3 § i 1990:1465
Ikraft
1992-01-01
Rubrik
Lag (1991:1949) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1991:1949

Lag (1991:1971) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1991:1971
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller alltjämt för läkare som har påbörjat sin specialistutbildning före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1991:1971) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1992:567) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1991/92:152, 1991/92:SoU18, rskr 1991/92:309
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 3, 17 §§, rubr. närmast efter 25 §;ny 2 c §;omtryck
Ikraft
1992-07-01
Rubrik
Lag (1992:567) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1992:567

Lag (1992:1382) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Omfattning
ändr. 3, 18 §§
Ikraft
1993-01-01
Rubrik
Lag (1992:1382) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1992:1382

Lag (1992:1423) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
1993-07-01
Rubrik
Lag (1992:1423) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1992:1423

Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:132
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1993-03-01
Rubrik
Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1993:48

Lag (1993:391) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Omfattning
nya 3 a, 18 a §§
Ikraft
1994-01-01
Rubrik
Lag (1993:391) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1993:391

Lag (1993:587) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 5, 14 §§
SFS-nummer
1993:587
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
 • 2. Landstingets skyldighet enligt 5 § andra stycket inträder dock inte fullt ut förrän vid utgången av år 1995.
Rubrik
Lag (1993:587) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1994:957) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
1994-10-01
Rubrik
Lag (1994:957) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1994:957

Lag (1994:1750) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Omfattning
ändr. 26 §;ny 3 b §
Ikraft
1995-01-01
Rubrik
Lag (1994:1750) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1994:1750

Lag (1995:835) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 13, 14, 20, 21 §§
SFS-nummer
1995:835
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
 • 2. En läkare som medgivits undantag från kravet på specialistkompetens i 2 § andra stycket lagen (1993:588) om husläkare i dess lydelse före den 1 januari 1996 skall anses uppfylla kravet på specialistkompetens i 5 § denna lag. Om medgivandet gäller för viss tid gäller dock detta endast under samma tid.
Rubrik
Lag (1995:835) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1996:787) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Omfattning
upph. 13, 14, 23 §§;28, 29 §§ betecknas 32, 33 §§, rubr. närmast före 28, 29 §§ sätts närmast före de nya 32, 33 §§;ändr. 27 §, den nya 32 §, rubr. närmast före 27 §;nya 2 d, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §, rubr. närmast före 28, 31 §§
Ikraft
1997-01-01
Rubrik
Lag (1996:787) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1996:787

Lag (1996:1151) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 18, 26 §§;nya 3 c, 18 b, 26 a §§
SFS-nummer
1996:1151
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
 • 2. Kostnader som uppkommer under år 1997 för förbrukningsartiklar i anledning av bestämmelserna i 3 c §, förutom de kostnader som uppkommer inom sluten vård, och 18 b § ersätts av den allmänna försäkringen.
 • 3. Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996 föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Rubrik
Lag (1996:1151) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1996:1289) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59
Omfattning
ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraft
1997-01-01
Rubrik
Lag (1996:1289) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1996:1289

Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186
Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
Ikraft
1997-07-01
Rubrik
Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1997:142

Lag (1997:316) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1997-07-01
Rubrik
Lag (1997:316) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1997:316

Lag (1997:980) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1998-07-01
Rubrik
Lag (1997:980) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1997:980

Lag (1997:993) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
1998-01-01
Rubrik
Lag (1997:993) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1997:993

Lag (1997:1306) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Prop. 1997/98:9, 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-01-01
Rubrik
Lag (1997:1306) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1997:1306

Lag (1997:1319) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Förarbeten
Bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1998-01-01
Rubrik
Lag (1997:1319) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1997:1319

Lag (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Omfattning
ändr. 2 a, 15, 29 §§
Ikraft
1999-01-01
Rubrik
Lag (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1998:533

Lag (1998:555) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 26 a §
SFS-nummer
1998:555
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. För tandvårdsbehandling som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (1998:555) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1998:856) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:856)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1999-01-01
Rubrik
Lag (1998:856) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:856)
SFS-nummer
1998:856

Lag (1998:1654) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1998:1654
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har ingått i ett landsting får svara för driften av primärvården inom kommunen enligt 5 § om kommunen och landstinget har träffat avtal om det.
Rubrik
Lag (1998:1654) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (1998:1659) om ändring i lagen (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Omfattning
ändr. 2 a § i 1998:533
Rubrik
Lag (1998:1659) om ändring i lagen (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1998:1659

Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Omfattning
nuvarande 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 18 a, 18 b §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e, 3 b, 3 c, 3 d, 18 b, 18 c §§;nya 2 b, 3 a, 18 a §§
Ikraft
1999-01-01
Rubrik
Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1998:1660

Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft
1999-04-01
Rubrik
Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
1999:49

Lag (2000:356) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Omfattning
ändr. 3 b, 18 b, 18 c, 26, 26 a §§
Ikraft
2000-07-01
Rubrik
Lag (2000:356) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2000:356

Lag (2001:307) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraft
2001-07-01
Rubrik
Lag (2001:307) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2001:307

Lag (2001:461) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Omfattning
ändr. 18, 22, 26 §§
Ikraft
2002-01-01
Rubrik
Lag (2001:461) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2001:461

Lag (2001:848) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Ikraft
2002-07-01
Omfattning
ändr. 26 §
SFS-nummer
2001:848
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 • 2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
 • 3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före den 1 juli 2002. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.
Rubrik
Lag (2001:848) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Omfattning
nya 3 e, 18 d §§
Ikraft
2002-10-01
Rubrik
Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2002:163

Lag (2002:452) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261
Omfattning
ändr. 7 §;ny 32 a §
Ikraft
2002-07-01
Rubrik
Lag (2002:452) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2002:452

Lag (2002:834) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10
Omfattning
ny 4 a §, rubr.närmast före 4 a §
Ikraft
2003-01-01
Rubrik
Lag (2002:834) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2002:834

Lag (2002:1028) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-07-01
Rubrik
Lag (2002:1028) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2002:1028

Lag (2003:194) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Omfattning
ändr. 10, 22, 26 §§
Ikraft
2003-07-01
Rubrik
Lag (2003:194) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2003:194

Lag (2003:412) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Omfattning
ny 2 f §
Ikraft
2003-07-01
Rubrik
Lag (2003:412) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2003:412

Lag (2003:1212) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
Rubrik
Lag (2003:1212) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2003:1212

Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2004-07-01
Rubrik
Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2004:176

Lag (2004:812) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2004:812
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 3 § femte stycket gäller även verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2004:812) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2005:372) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
ändr. 3, 18 §§
SFS-nummer
2005:372
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas inte på avtal som har träffats dessförinnan.

Rubrik
Lag (2005:372) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2005:534) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
SFS-nummer
2005:534
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som har träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Avtal om förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.
 • 3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Ett avtal som förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde stycket 2.
Rubrik
Lag (2005:534) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraft
2007-07-01
Rubrik
Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2006:176

Lag (2006:192) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2006-07-01
Rubrik
Lag (2006:192) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2006:192

Lag (2006:325) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:73, bet. 2005/06:SoU23, rskr. 2005/06:239
Omfattning
nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft
2007-01-01
Rubrik
Lag (2006:325) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2006:325

Lag (2006:493) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Omfattning
ändr. 2 a, 3 d, 18 §§;nya 26 d, 26 e §§, rubr. närmast före 26 d §
Ikraft
2007-01-01
Rubrik
Lag (2006:493) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2006:493

Lag (2006:631) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Omfattning
nuvarande 5 a §, betecknas 26 c §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 26 c §;ändr. nya 26 c §
Ikraft
2006-09-01
Rubrik
Lag (2006:631) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2006:631

Lag (2007:241) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2007-07-01
Rubrik
Lag (2007:241) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2007:241

Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-01-01
Rubrik
Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2007:403

Lag (2007:1428) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2008-01-01
Rubrik
Lag (2007:1428) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2007:1428

Lag (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-07-01
Rubrik
Lag (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2008:345

Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-04-01
Rubrik
Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2009:139

Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2009:140
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Bestämmelsen i 5 § fjärde stycket gäller inte avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal, till den del det avser tjänster som omfattas av ett vårdvalssystem, inte förlängas.
Rubrik
Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2009:430) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 2 b, 2 f §§
Ikraft
2009-06-30
Rubrik
Lag (2009:430) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2009:430

Lag (2009:979) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Omfattning
nya 2 g, 3 f, 8 a §§
Ikraft
2010-01-01
Rubrik
Lag (2009:979) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2009:979

Lag (2010:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213
Omfattning
ny 2 h §
Ikraft
2010-07-01
Rubrik
Lag (2010:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2010:211

Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212
Omfattning
upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §;ändr. 2 b, 3 a §§;nya 3 g, 3 h, 3 i, 29 a §§
Ikraft
2010-07-01
Rubrik
Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2010:243

Lag (2010:245) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ikraft
2010-06-01
Omfattning
ändr. 26 §, rubr. närmast före 26 §
SFS-nummer
2010:245
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
 • 2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2010:245) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2010:662) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Omfattning
ändr. 2 b, 2 f, 15 §§
Ikraft
2011-01-01
Rubrik
Lag (2010:662) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2010:662

Lag (2010:1314) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32004R0883, 31971R1408
Omfattning
ändr. 3 c §
SFS-nummer
2010:1314
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Rubrik
Lag (2010:1314) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2011:1576) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 26 a §
SFS-nummer
2011:1576
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnadsbefrielse som har uppkommit före den 1 januari 2012.
Rubrik
Lag (2011:1576) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2012:598 ) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2012-11-01
Rubrik
Lag (2012:598 ) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2012:598

Lag (2012:926) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
ändr. 26, 26 a §§
SFS-nummer
2012:926
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgiftsbefrielse som har uppkommit före den 1 januari 2013.
Rubrik
Lag (2012:926) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2013:302) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Omfattning
ny 8 b §
Ikraft
2013-07-01
Rubrik
Lag (2013:302) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2013:302

Lag (2013:408) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-07-01
Rubrik
Lag (2013:408) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2013:408

Lag (2013:515) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
Ikraft
2013-10-01
CELEX-nr
32011L0024
Omfattning
ändr. 26 a §
SFS-nummer
2013:515
Rubrik
Lag (2013:515) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2013:629) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraft
2014-01-01
Rubrik
Lag (2013:629) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2013:629

Lag (2013:1141) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 24 §
SFS-nummer
2013:1141
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. För sjukgymnaster gäller 24 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2013:1141) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224
Omfattning
ändr. 2 b, 3 b, 18 b §§
Ikraft
2014-07-01
Rubrik
Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2014:290

Lag (2014:572) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Omfattning
ändr. 3, 18 §§
Ikraft
2015-01-01
Rubrik
Lag (2014:572) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS-nummer
2014:572

Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
upph. 2 d §: ändr. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 g, 4, 5, 7, 18 a, 18 b §§
SFS-nummer
2014:822
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal inte förlängas utan att 4 § andra stycket beaktas.
Rubrik
Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation