Tillkännagivande (2004:1360) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
SFS 2004:1360
Ikraft
2004-12-29
Upphäver
Tillkännagivande (2004:272) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).
 3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6.1994, s. 4, Celex 31994R1264).
 4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).
 5. Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000, s. 19, Celex 32000R2488).
 6. Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 av den 19 juni 2001 om ändring, för första gången, av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (EGT L 163, 20.6.2001, s. 14, Celex 32001R1205).
 7. Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 70, Celex 32001R2580).
 8. Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 139, 29.5.2002, s. 9, Celex 32002R0881).
 9. Kommissionens förordning (EG) nr 951/2002 av den 3 juni 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder riktade mot vissa med Usama bin Ladin, al-Qaidanätet och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 145, 4.6.2002, s. 14, Celex 32002R0951).
 10. Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4 september 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 237, 5.9.2002, s. 3, Celex 32002R1580).
 11. Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2002 av den 13 september 2002 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 247, 14.9.2002, s. 25, Celex 32002R1644).
 12. Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1 oktober 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 23, Celex 32002R1754).
 13. Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11 oktober 2002 om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 276, 12.10.2002, s. 26, Celex 32002R1823).
 14. Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2002 av den 23 oktober 2002 om ändring för sjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 286, 24.10.2002, s. 19, Celex 32002R1893).
 15. Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2002 av den 29 oktober 2002 om ändring för sjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och rörande upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 295, 30.10.2002, s. 11, Celex 32002R1935).
 16. Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2002 av den 22 november 2002 om ändring för åttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 319, 23.11.2002, s. 22, Celex 32002R2083).
 17. Kommissionens förordning (EG) nr 145/2003 av den 27 januari 2003 om ändring för nionde gången av förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 23, 28.1.2003, s. 22, Celex 32003R0145).
 18. Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (EGT L 24, 29.1.2003, s. 2, Celex 32003R0147).
 19. Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för tionde gången av rådets förordning 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 28, 4.2.2003, s. 41, Celex 32003R0215).
 20. Kommissionens förordning (EG) nr 244/2003 av den 7 februari 2003 om ändring för elfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 33, 8.2.2003, s. 28, Celex 32003R0244).
 21. Kommissionens förordning (EG) nr 342/2003 av den 21 februari 2003 om ändring för tolfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 49, 22.2.2003, s. 13, Celex 32003R0342).
 22. Kommissionens förordning (EG) nr 350/2003 av den 25 februari 2003 om ändring för trettonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 51, 26.2.2003, s. 19, Celex 32003R0350).
 23. Kommissionens förordning (EG) nr 370/2003 av den 27 februari 2003 om ändring för fjortonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 53, 28.2.2003, s. 33, Celex 32003R0370).
 24. Kommissionens förordning (EG) nr 414/2003 av den 5 mars 2003 om ändring för femtonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 62, 6.3.2003, s. 24, Celex 32003R0414).
 25. Rådets förordning (EG) nr 561/2003 av den 27 mars 2003 om ändring, när det gäller undantag från frysning av penningmedel och ekonomiska resurser, av förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1, Celex 32003R0561).
 26. Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april 2003 om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 106, 29.4.2003, s. 16, Celex 32003R0742).
 27. Kommissionens förordning (EG) nr 745/2003 av den 28 april 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EUT L 106, 29.4.2003, s. 22, Celex 32003R0745).
 28. Kommissionens förordning (EG) nr 866/2003 av den 19 maj 2003 om ändring för artonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 124, 20.5.2003, s. 19, Celex 32003R0866).
 29. Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2003 av den 12 juni 2003 om ändring för nittonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 146, 13.6.2003, s. 50, Celex 32003R1012).
 30. Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli 2003 om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 165, 3.7.2003, s. 21, Celex 32003R1184).
 31. Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 169, 8.7.2003, s. 6, Celex 32003R1210).
 32. Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14 augusti 2003 om ändring för tjugoförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 206, 15.8.2003, s. 27, Celex 32003R1456).
 33. Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2003 av den 12 september 2003 om ändring för tjugoandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 229, 13.9.2003, s. 19, Celex 32003R1607).
 34. Kommissionens förordning (EG) nr 1724/2003 av den 29 september 2003 om ändring för tjugotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 247, 30.9.2003, s. 18, Celex 32003R1724).
 35. Rådets förordning (EG) nr 1727/2003 av den 29 september 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (EUT L 249, 1.10.2003, s. 5, Celex 32003R1727).
 36. Rådets förordning (EG) nr 1799/2003 av den 13 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 264, 15.10.2003, s. 12, Celex 32003R1799).
 37. Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2003 av den 12 november 2003 om ändring för tjugofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 295, 13.11.2003, s. 81, Celex 32003R1991).
 38. Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2003 av den 20 november 2003 om ändring för tjugofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Osama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 303, 21.11.2003, s. 20, Celex 32003R2049).
 39. Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003 av den 2 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 318, 3.12.2003, s. 9, Celex 32003R2119).
 40. Kommissionens förordning (EG) nr 2157/2003 av den 10 december 2003 om ändring för tjugosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 324, 11.12.2003, s. 17, Celex 32003R2157).
 41. Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2003 av den 17 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 330, 18.12.2003, s. 7, Celex 32003R2204).
 42. Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 av den 7 januari 2004 om ändring för tjugosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 4, 8.1.2004, s. 11, Celex 32004R0019).
 43. Kommissionens förordning (EG) nr 100/2004 av den 21 januari 2004 om ändring för tjugoåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 15, 22.1.2004, s. 18, Celex 32004R0100).
 44. Rådets förordning (EG) nr 131/2004 av den 26 januari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (EUT L 21, 28.01.2004, s. 1, Celex 32004R0131).
 45. Kommissionens förordning (EG) nr 180/2004 av den 30 januari 2004 om ändring för tjugonionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 28, 31.1.2004, s. 15, Celex 32004R0180).
 46. Rådets förordning (EG) nr 234/2004 av den 10 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 (EUT L 40, 12.2.2004, s. 1, Celex 32004R0234).
 47. Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 55, 24.2.2004, s. 1, Celex 32004R0314).
 48. Kommissionens förordning (EG) nr 391/2004 av den 1 mars 2004 om ändring för trettionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 36, Celex 32004R0391).
 49. Kommissionens förordning (EG) nr 524/2004 av den 19 mars 2004 om ändring för trettioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 83, 20.3.2004, s. 10, Celex 32004R0524).
 50. Kommissionens förordning (EG) nr 667/2004 av den 7 april 2004 om ändring för trettioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 110, Celex 32004R0667).
 51. Rådets förordning (EG) nr 798/2004 av den 26 april 2004 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000 (EUT L 125, 28.4.2004, s. 4, Celex 32004R0798).
 52. Rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 162, 30.4.2004, s. 32, Celex 32004R0872).
 53. Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 163, 30.4.2004, s. 100, Celex 32004R0924).
 54. Kommissionens förordning (EG) nr 950/2004 av den 6 maj 2004 om ändring för trettiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 173, 7.5.2004, s. 6, Celex 32004R0950).
 55. Kommissionens förordning (EG) nr 979/2004 av den 14 maj 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 180, 15.5.2004, s. 9, Celex 32004R0979).
 56. Kommissionens förordning (EG) nr 984/2004 av den 14 maj 2004 om ändring för trettiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 180, 15.5.2004, s. 24, Celex 32004R0984).
 57. Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2004 av den 9 juni 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 207, 10.6.2004, s. 10, Celex 32004R1086).
 58. Kommissionens förordning (EG) nr 1149/2004 av den 22 juni 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 222, 23.6.2004, s. 17, Celex 32004R1149).
 59. Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2004 av den 25 juni 2004 om ändring för trettiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 227, 26.6.2004, s. 19, Celex 32004R1187).
 60. Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2004 av den 5 juli 2004 om ändring för trettiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 235, 6.7.2004, s. 5, Celex 32004R1237).
 61. Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2004 av den 12 juli 2004 om ändring för trettiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 241, 13.7.2004, s. 12, Celex 32004R1277).
 62. Rådets förordning (EG) nr 1353/2004 av den 26 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (EUT L 251, 27.7.2004, s. 1, Celex 32004R1353).
 63. Rådets förordning (EG) nr 1412/2004 av den 3 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 257, 4.8.2004, s. 1, Celex 32004R1412).
 64. Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 271, 19.8.2004, s. 36, Celex 32004R1478).
 65. Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2004 av den 20 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 273, 21.8.2004, s. 12, Celex 32004R1488).
 66. Kommissionens förordning (EG) nr 1489/2004 av den 20 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 (EUT L 273, 21.8.2004, s. 16, Celex 32004R1489).
 67. Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2004 av den 25 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (EUT L 278, 27.8.2004, s. 15, Celex 32004R1516).
 68. Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2004 av den 25 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 798/2004 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000 (EUT L 278, 27.8.2004, s. 18, Celex 32004R1517).
 69. Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2004 av den 31 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 285, 4.9.2004, s. 6, Celex 32004R1566).
 70. Kommissionens förordning (EG) nr 1567/2004 av den 31 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1727/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (EUT L 285, 4.9.2004, s. 10, Celex 32004R1567).
 71. Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2004 av den 8 september 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 284, 10.9.2004, s. 4, Celex 32004R1580).
 72. Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2004 av den 1 oktober 2004 om ändring för trettioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 306, 2.10.2004, s. 13, Celex 32004R1728).
 73. Rådets förordning (EG) nr 1763/2004 av den 11 oktober 2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift (EUT L 315, 14.10.2004, s. 14, Celex 32004R1763).
 74. Kommissionens förordning (EG) nr 1840/2004 av den 21 oktober 2004 om ändring för trettionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 322, 23.10.2004, s. 5, Celex 32004R1840).
 75. Rådets förordning (EG) nr 1853/2004 av den 25 oktober 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar och om ändring av förordning (EG) nr 798/2004 (EUT L 323, 26.10.2004, s. 11, Celex 32004R1853).
 76. Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2004 av den 15 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift (EUT L 339, 16.11.2004, s. 4, Celex 32004R1965).
 77. Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2004 av den 26 november 2004 om ändring för fyrtionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 353, 27.11.2004, s. 11, Celex 32004R2034).

Ändringar

Tillkännagivande (2004:1360) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1998/99:26, Prop. 1998/99:27, Bet. 1998/99:UU5
Ikraftträder
2004-12-29