Upphävd författning

Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
SFS 2004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om myndigheters inköp och leasing av personbilar i syfte att öka andelen miljöanpassade bilar i den statliga förvaltningen.

[S2]Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]miljöbil: en personbil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet, alkohol eller annan gas än gasol och som tillhör miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen,

[S3]leasing: hyra av en personbil med en bestämd hyrestid om minst ett år.

[S4]Andra beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

3 §  Minst hälften av det totala antal personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett kalenderår skall vara miljöbilar. Vid denna beräkning skall dock inte följande typer av bilar omfattas:

  1. utryckningsfordon,
  2. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen, och
  3. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller inte om myndigheten under ett kalenderår köper in eller ingår leasingavtal om färre än totalt två personbilar.

4 §  En myndighet skall se till att myndighetens miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alkohol eller annan gas än gasol i största möjliga uträckning drivs med dessa drivmedel.

5 §  En myndighet som under ett kalenderår köpt in eller leasat minst en personbil skall senast den 1 mars följande år till Vägverket lämna en redogörelse för sina inköp och sin leasing av personbilar under kalenderåret. Det skall framgå av redogörelsen hur många personbilar som köpts in och leasats under året samt hur stor andel av dessa som är miljöbilar. Vidare skall det framgå med vilken teknik för drift som miljöbilarna är utrustade samt hur myndigheten har uppfyllt kravet i 4 §.

[S2]Vägverket skall göra en sammanställning av myndigheternas redogörelser och i den inkludera en sådan redogörelse som avses i första stycket för verkets inköp och leasing av personbilar. Sammanställningen skall lämnas till regeringen senast den 1 april varje år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 5 § skall tillämpas första gången för inköp och leasing av personbilar som sker under år 2005.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1228) om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 8, 9, 10 §§; ändr. 2 § de nya 8, 9, 10 §§; nya 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 §§; rubr. närmast före 1, 2, 3, 8 §§
CELEX-nr
32001L0077
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1572) om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp av leasing av miljöbilar

Omfattning
ändr. 8, 11 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1107) om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Omfattning
ändr. 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:1

Omfattning
upph.