Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
SFS 2001:559 i lydelse enligt SFS 2017:360
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2002:583 och 2012:875 har iakttagits.

1 §  De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

[S2]Det som i denna lag eller i någon författning som avses i första stycket sägs i fråga om ett visst slag av fordon tillämpas även på chassiet till ett sådant fordon. Detta gäller dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs.

2 §  Beteckning Betydelse

AxeltryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.
BilEtt motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.
BoggiTvå hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter.
BoggitryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.
Bruttovikt på fordonDen sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.
BussEn bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar.
BärighetsklassIndelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4).
Cykel1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt.
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är
a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande, och
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a–c och som antingen
a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller
b. är självbalanserande.
CykelkärraEtt fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon.
DollyEn släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
EfterfordonEtt fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon.
EG-mobilkranEn tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.
FordonEn anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
FordonstågEtt motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.
HästfordonEtt fordon som är förspänt med dragare.
Lastbil1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.
LekfordonEtt fordon som ska anses som leksak enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
Lätt bussEn buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt lastbilEn lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt motorcykel1. En motorcykel på två eller fyra hjul
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram.
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Lätt terrängvagnEn terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
Maximilast för ett motorfordon, en traktor, ett motorredskap, ett terrängmotorfordon, ett släpfordon eller en sidvagnSkillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.
MopedEtt motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen som, om det drivs av en förbränningsmotor med gnisttändning, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller, om det drivs av en förbränningsmotor med kompressionständning, har en slagvolym av högst 500 kubikcentimeter, eller är försett med annan motor för framdrivande och som har
1. två hjul samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt,
2. tre hjul och en vikt i körklart skick av högst 270 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, eller
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, eller
4. fyra hjul, ett karosseri med högst tre dörrar och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt.
Vid beräkningen av en mopeds vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II.
Moped klass IEn moped som inte hör till klass II.
Moped klass IIEn moped som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt och
1. är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen, eller
2. är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
MotorcykelEtt motorfordon vars nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek överstiger villkoren för moped och som har
1. två hjul, eller
2. tre symmetriskt placerade hjul och en vikt i körklart skick av högst 1 000 kilogram, eller
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 450 kilogram eller högst 600 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, samt en nettoeffekt som inte överstiger 15 kilowatt.
Vid beräkningen av en motorcykels vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.
Motordrivet fordonEtt fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.
MotorfordonEtt motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.
Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.
MotorredskapEtt motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.
Motorredskap klass IEtt motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
Motorredskap klass IIEtt motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.
PersonbilEn bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och
1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller
2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Personbilar delas in i klass I och klass II.
Personbil klass IEn personbil som inte tillhör klass II.
Personbil klass IIEn personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
PåhängsvagnEn släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
SidvagnEtt fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.
SläpfordonEtt fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.
SläpkärraEn släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.
SläpslädeEtt släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
SläpvagnEtt släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
SläpvagnsviktDen sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och last.
SnöskoterEn terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
TerränghjulingEn annan terrängskoter än en snöskoter.
TerrängmotorfordonEtt motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.
TerrängskoterEtt terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 450 kilogram. Terrängskotrar delas in i snöskotrar och terränghjulingar.
TerrängsläpEtt släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.
TerrängvagnEtt terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 450 kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terrängvagnar.
Tjänstevikt för en bil, en traktor eller ett motorredskapDen sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren.
Tjänstevikt för en motorcykel eller en mopedDen sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.
Tjänstevikt för ett släpfordon, ett terrängsläp eller en sidvagnVikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.
Tjänstevikt för ett terrängmotorfordonDen sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med.
Totalvikt för en bil, en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagnSumman av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.
Totalvikt för en motorcykel, ett terrängfordon utom en tung terrängvagn, ett släpfordon eller en sidvagnSumman av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.
TraktorEtt motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare.
Traktorer delas in i traktor a och traktor b.
Traktor aEn traktor som är konstruerad för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen.
Traktor bEn traktor som är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 kilometer i timmen.
Traktor skatteklass IEn traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass I.
Traktor skatteklass IIEn traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass II.
TraktortågEn traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.
TrippelaxelTre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter.
TrippelaxeltryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan.
Tung bussEn buss med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbilEn lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en netto-effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordonEtt annat släpfordon än ett lätt släpfordon.
Tung terrängvagnEn terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton.
Vikt i körklart skick för en motorcykel eller en mopedVikten i körklart skick för en motorcykel eller en moped fastställs enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.
Lag (2017:360).

Prop. 2005/06:65: Definitionerna lätt buss och tung buss förs in i paragrafen. Definitionen av tung buss finns även i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Definitionen av lätt buss är däremot ny. Begreppen har betydelse, eftersom det är skillnad i beskattning mellan lätta och tunga bussar.

Definitionen bärighetsklass förs in i paragrafen. Syftet är att komma bort från den nuvarande hänvisningen till ...

Prop. 2009/10:198: Begreppet ”cykel” har fått en delvis ny definition. Genom ändringen omfattar begreppet ”cykel” även sådana små eldrivna fordon som är inrättade för en person och för att föras av den åkande samt är konstruerade för en hastighet om högst 20 km/tim. Exempel på sådana fordon är vissa elskotrar och självbalanserande tvåhjulingar som styrs genom särskild gyroteknik. En eldriven rullstol är liksom tidigare att anse som ”cykel”.

Definitionen av begreppet ”motordrivet fordon” ändras ...

Prop. 2008/09:53: En definition av ”EG-mobilkran” har införts. Definitionen träffar endast sådana mobilkranar som omfattas av det nya ramdirektivet. Som angetts i avsnitt 6.2 kommer alla mobilkranar som godkänns enligt det nya ramdirektivet att klassificeras som lastbilar, se även 2 a §. Mindre mobilkranar kan emellertid fortfarande vara ”motorredskap inrättat som mobilkran”.

Se även föreslagna ändringar i lagen om överlastavgift, ...

Prop. 2015/16:31: Av ramförordningen nr 168, artikel 2.2, framgår att förordningen inte ska tillämpas på fordon som uteslutande är avsedda att användas av personer med fysiska funktionshinder och på fordon som är självbalanserande. Bestämmelserna om typgodkännande och marknadskontroll avser inte dessa fordon och medlemsstaterna kan själva välja klassificering. Betydelsen av beteckningen cykel ändras så att det uttryckligen framgår att dessa fordon även fortsättningsvis ska klassificeras som cyklar. Betydelsen ...

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att definitionen av moped i lagen anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG. Vidare byts i definitionen av maximilast ordet terrängfordon ut mot ordet terrängmotorfordon.

Prop. 2012/13:23: Definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon har ändrats för att möjliggöra användning i körkortslagen. Ändringarna av definitionerna har således sin grund i avgränsningen mellan de körkortskategorier som anges i det tredje körkortsdirektivet.

När det gäller lätt motorcykel har definitionen delats upp mellan å ena sidan två- och fyrhjuliga motorcyklar och å andra sidan trehjuliga motorcyklar. ...

Prop. 2016/17:112: Regeringen har för avsikt att kunna tillåta tyngre fordon på vissa svenska vägar. Beteckningen bärighetsklass används för att indela vägar efter tillåtna axeltryck och bruttovikter. Därför införs en ny bärighetsklass. Betydelsen av beteckningen bärighetsklass kompletteras med bärighetsklass 4 (BK4). Regeringen meddelar föreskifter om den maximala belastningen för en bärighetsklass. De aktuella värdena för respektive bärighetsklass anges i trafikförordningen ...

 • NJA 2005 s. 548:Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon kunnat framföras fortare än 45 kilometer i timmen har inte ansetts innebära att fordonet rätteligen skulle ha varit registrerat som motorcykel.
 • RH 2002:45:Framförande av moped med frånkopplad motor genom att den rullats framåt har ansetts innebära ett förande av motordrivet fordon i den mening som avses i 4 § trafikbrottslagen. Även fråga om brottsrubricering.

2 a §  Trots 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EU-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2015:793).

Prop. 2008/09:53: Paragrafen är ny och anger att ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EG-rättsakt ska höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i detta intyg, oavsett hur fordonet skulle klassificeras med tillämpning av de svenska fordonsdefinitionerna. Detta synsätt har i praktiken funnits redan tidigare, men får nu uttryckligt stöd i lagen.

Se vidare avsnitt 6.1. ...

Prop. 2015/16:31: I flera författningar på fordonsområdet finns hänvisningar till EG-rätt och tidigare EG-direktiv. I denna paragraf nämns endast godkännande enligt en EG-rättsakt. Ramförordningarna nr 167 och nr 168 utgör EU-rättsakter. Begreppet ”EG-rättsakt” ersätts därför med ”EU-rättsakt”.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1.

3 §  Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer i frågan. Lag (2009:226).

Prop. 2008/09:53: I enlighet med vad Lagrådet har framfört har bestämmelsen kompletterats så att paragrafhänvisningen även omfattar den nya 2 a §.

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag, och
 2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1566).

Prop. 2010/11:30: I paragrafen finns ett bemyndigande att föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från lagen. Några bestämmelser om avgifter finns inte i dag. Genom tillägget lämnas en möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning av en sådan ansökan om undantag (punkt 2). Undantagsmöjligheten syftar t.ex. på de fall när det finns skäl att hänföra ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon till ett annat slag av fordon än som skulle bli fallet ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:583) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:219) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped gäller fortfarande.
 3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya föreskrifterna.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:240) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil eller lastbil gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2009:125) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:226) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:53, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
ändr. 2, 3 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Prop. 2009/10:198, Bet. 2009/10:TU22
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2010:1092) om ikraftträdande av lagen (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ikrafttr. av 2010:757

Lag (2010:1566) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2010/11:245, Prop. 2010/11:65, Bet. 2010/11:CU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-20

Lag (2011:913) om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2010/11:298
Omfattning
ändr. 2 §

Lag (2012:875) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2015:793) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped, motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:360) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förarbeten
Rskr. 2016/17:238, Prop. 2016/17:112, Bet. 2016/17:TU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01