Upphävd författning

Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
SFS 2004:1364 i lydelse enligt SFS 2008:1107
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om myndigheters inköp och leasing av personbilar i syfte att öka andelen miljöanpassade bilar i den statliga förvaltningen.

[S2]Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

Definitioner

2 §  I denna förordning avses med

[S2]miljöbil: en personbil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med annat drivmedel än gasol och som tillhör miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt uppfyller kraven i 3-7 §§,

[S3]förnybara bränslen: sådana förnybara bränslen som framställs ur förnybara energikällor enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el, ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.,

[S4]bensin: sådan motorbensin som får saluföras enligt lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen,

[S5]diesel: sådant dieselbränsle som får saluföras enligt lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen,

[S6]leasing: hyra av en personbil med en bestämd hyrestid om minst ett år.

[S7]Andra beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2005:1228).

Utsläppskrav

3 §  Om en personbil är utrustad med teknik för drift endast med bensin, eller är utrustad med teknik för drift endast med diesel, får, enligt uppgift i vägtrafikregistret, utsläppet av koldioxid vid blandad körning inte överstiga 120 gram per kilometer. Förordning (2005:1228).

4 §  Om en personbil är utrustad med en kompressionständ motor skall, enligt uppgift i vägtrafikregistret eller enligt uppgift som avses i 5 § andra stycket, utsläppet av partiklar vara lägre än 5 milligram per kilometer. Förordning (2005:1228).

5 §  Om en personbil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med annat bränsle än bensin eller diesel (alternativt bränsle), får, enligt uppgift i vägtrafikregistret, bränsleförbrukningen per 100 kilometer vid blandad körning inte överstiga 9,2 liter bensin, 8,4 liter diesel eller 9,7 kubikmeter gas. Om det i vägtrafikregistret finns uppgift om att personbilen kan drivas med två olika bränslen, gäller det för personbilen mest fördelaktiga värdet.

[S2]Om fordonet inte är typgodkänt för det alternativa bränslet skall det genom uppgifter från tillverkaren eller generalagenten säkerställas att fordonet vid drift även med sådant bränsle motsvarar kraven enligt miljöklass 2005 och, om fordonet har en kompressionständ motor, att utsläppet av partiklar är lägre än 5 milligram per kilometer.

[S3]Om en personbil inte kan drivas med en bränsleblandning som till övervägande del, räknat på bränslets energiinnehåll, består av alternativt bränsle, gäller i stället för gränsvärdena i första stycket det gränsvärde som anges i 3 §. Förordning (2005:1228).

6 §  Om en personbil tillhör miljöklass El får, enligt uppgifter från tillverkaren eller generalagenten, elenergiförbrukningen per 100 kilometer inte överstiga 37 kilowattimmar. Förordning (2005:1228).

7 §  En automatväxlad personbil skall anses uppfylla de gränsvärden som anges i 5 § första stycket, om den i övrigt är identisk med en manuellt växlad personbil som uppfyller tillämpligt gränsvärde. Förordning (2005:1228).

Myndigheternas inköp och leasing av personbilar

8 §  Minst 85 procent av det totala antalet personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett kalenderår skall vara miljöbilar. Vid denna beräkning skall dock inte följande typer av bilar omfattas:

  1. utryckningsfordon och fordon som används i spaningsverksamhet inom polisen, Tullverket eller Kustbevakningen,
  2. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen, och
  3. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd. Förordning (2006:1572).

8 a §  Minst 25 procent av det totala antalet personbilar som är utryckningsfordon som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett kalenderår skall vara miljöbilar. Förordning (2006:1572).

9 §  En myndighet skall se till att myndighetens miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alternativt bränsle i största möjliga utsträckning drivs med förnybara bränslen. Förordning (2005:1228).

10 §  En myndighet som under ett kalenderår köpt in eller leasat minst en personbil skall senast den 1 mars följande år till Transportstyrelsen lämna en redogörelse för sina inköp och sin leasing av personbilar under kalenderåret. Det skall framgå av redogörelsen hur många personbilar som köpts in och leasats under året samt hur stor andel av dessa som är miljöbilar. Vidare skall det framgå med vilken teknik för drift som miljöbilarna är utrustade samt hur myndigheten har uppfyllt kravet i 9 §. Förordning (2008:1107).

11 §  En myndighet som under ett kalenderår ägt eller leasat minst en miljöbil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med alternativt bränsle skall senast den 1 mars följande år till Transportstyrelsen lämna en redogörelse för den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle, fördelat på slag av bränslen, för sådana miljöbilar under kalenderåret. Förordning (2008:1107).

12 §  Transportstyrelsen skall göra en sammanställning av myndigheternas redogörelser enligt 10 och 11 §§ och i den inkludera en sådan redogörelse som avses i dessa paragrafer för styrelsens inköp och leasing av personbilar och bruk av miljöbilar. Sammanställningen skall lämnas till regeringen senast den 1 april varje år. Förordning (2008:1107).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 5 § skall tillämpas första gången för inköp och leasing av personbilar som sker under år 2005.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1228) om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
  2. En redogörelse enligt 10 § skall för tiden till och med den 31 december 2005 göras med tillämpning av 2 och 4 §§ i sina äldre lydelser.
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 8, 9, 10 §§; ändr. 2 § de nya 8, 9, 10 §§; nya 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 §§; rubr. närmast före 1, 2, 3, 8 §§
CELEX-nr
32001L0077
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1572) om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp av leasing av miljöbilar

Omfattning
ändr. 8, 11 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1107) om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Omfattning
ändr. 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:1

Omfattning
upph.