Upphävd författning

Förordning (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2004-04-01
Ändring införd
SFS 2004:167 i lydelse enligt SFS 2007:43
Ikraft
2004-05-15
Tidsbegränsad
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt stöd får lämnas till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som anordnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  De hantverksyrken som kan ingå i försöksverksamheten anges i bilagan till denna förordning.

3 §  Statligt stöd lämnas till den huvudman som avses i 4 § och i den omfattning regeringen beslutar särskilt.

Ansvarig huvudman

4 §  För lärlingsutbildning som genomförs med stöd enligt denna förordning skall det finnas en ansvarig huvudman, som utses av regeringen.

Lärlingsutbildningen

5 §  Lärlingsutbildningen skall bedrivas så att deltagarna ges förutsättningar att få gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis efter ytterligare lärlingskap.

[S2]Utbildningen skall utformas i samråd med företrädare för berörda hantverk.

6 §  Utbildningen får omfatta högst 80 veckor och skall bestå av dels teoretiska studier, dels lärlingskap hos en hantverkare i yrket. Minst en femtedel av utbildningstiden skall bestå av teoretiska studier.

7 §  Regeringen beslutar särskilt om antalet årsstudieplatser.

Utbildningsbevis

8 §  Efter avslutad lärlingsutbildning skall deltagarna få ett utbildningsbevis som beskriver utbildningens innehåll och deltagarens uppnådda mål.

Behörighet

9 §  För tillträde till lärlingsutbildning krävs att sökanden har slutfört för hantverksyrket relevant utbildning inom gymnasieskolan eller genom yrkesverksamhet har förvärvat motsvarande kunskaper.

[S2]Den ansvariga huvudmannen får ställa särskilda krav på yrkeserfarenhet som är av betydelse för utbildningens inriktning eller den yrkeskategori som utbildningen förbereder för.

Urval

10 §  Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande, skall ett urval göras.

[S2]Den ansvariga huvudmannen skall fastställa urvalsgrunder som är godtagbara i förhållande till lärlingsutbildningens inriktning. Huvudmannen bör härvid särskilt beakta att det finns yrkesområden där det råder stor brist på hantverksutbildad arbetskraft.

[S3]Vid urvalet skall hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsplaner

11 §  Inom lärlingsutbildningen skall det finnas utbildningsplaner. En utbildningsplan får omfatta flera yrkesområden. Utbildningsplanerna skall godkännas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

12 §  Av varje utbildningsplan skall framgå

  1. utbildningens omfattning och uppläggning,
  2. de kompetenskrav som finns för undervisande och handledande personal,
  3. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för utbildningen,
  4. de urvalsgrunder som tillämpas för tillträde till utbildningen,
  5. formerna för uppföljning och bedömning av de studerandes prestationer, och
  6. hur utbildningen har kvalitetssäkrats.

Individuell studieplan

13 §  För varje deltagare skall det finnas en individuell studieplan.

Studiemedel

14 §  Studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) får lämnas till den som deltar i en lärlingsutbildning där den ansvariga huvudmannen beviljats statligt stöd enligt denna förordning. Utbildningarna skall när det gäller studiemedel jämställas med utbildningar som anges i bilagan, avdelning B 1, till studiestödsförordningen (2000:655).

Avgifter

15 §  Deltagaravgifter som tas ut skall vara skäliga med hänsyn till de kostnader som den ansvariga huvudmannen har för lärlingsutbildningen, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för utbildningen.

Tillsyn

16 §  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning utövar tillsyn över lärlingsutbildningar som genomförs med stöd enligt denna förordning.

17 §  Den ansvariga huvudmannen skall på begäran lämna de uppgifter som Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning behöver för att utöva tillsyn enligt 16 §.

Överklagande

18 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förteckning över lärlingsutbildningar för vilka statligt stöd kan lämnas
Lärlingsutbildningar till någon av följande yrkeskategorier kan få statligt stöd enligt denna förordning:
attributmakare
bagare/konditor
bildhuggare
bilsadelmakare
bokbindare
borstbindare
brodör
båtbyggare
dekorationsmålare
dekormålare/patinör
djurkonservator
dockmakare
etuimakare
finsnickare
förgyllare
gardindekoratör
glasblåsare
glas-/keramikrestauratör
gravör
guldsmed
gördelmakare
handpressförgyllare
handvävare
hattmakare
hovslagare
juvelfattare
kakelugnsmakare
kapellmakare
konstgjutare
konstglasmästare
konststoppare
korgmakare
krukmakare
låssmed
maskör
mattrestauratör
metallkonservator
metalltryckare
modellbyggare
modist
murare
musikinstrumentmakare
målningskonservator
möbelkonservator
möbelrestaurerare
möbeltapetserare
papperskonservator
pappersmakare
parkettläggare
perukmakare
rammakare
ridsportsadelmakare
riggare
segelmakare
silversmed
skeppstimmerman
skomakare
skräddare
skyltmakare
smed
stuckatör
tapetmakare
tenngjutare
timmerman
trädgårdsanläggare
tygtryckare
väskmakare
ädelstensslipare Förordning (2006:393).

Ändringar

Förordning (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Förarbeten
Rskr. 2003/04:92, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:UbU1
Ikraftträder
2004-05-15

Förordning (2006:393) om ändring i förordningen (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:43) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Omfattning
forts.giltighet

Ändring, SFS 2008:48

Omfattning
upph.