Upphävd författning

Förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2004-03-25
Ändring införd
SFS 2004:203
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna föreskrifter

1 §  I 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om utbildning vid särskilda resurscenter. Denna förordning innehåller ytterligare bestämmelser om sådan utbildning.

2 §  I denna förordning avses med

  • funktionshinder: fysiska funktionshinder; medicinskt, psykiskt eller neurologiskt betingade funktionsnedsättningar; svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra funktionshinder som avses i 1 kap. 16 § skollagen (1985:1100),
  • hemskola: den skola där eleven skulle ha fullgjort sin skolgång om eleven inte mottagits för utbildning vid ett resurscenter,
  • resurscenter: resurscenter inom Specialpedagogiska institutet,
  • språkstörning: specifik störning av tal- och språkutvecklingen,
  • synskada: nedsättning av synförmågan, och
  • visstidsutbildning: att en elev för en period tas emot för utbildning vid ett resurscenter.

3 §  Utöver de bestämmelser i skollagen (1985:1100) som rör grundskolan skall bestämmelserna i grundskoleförordningen (1994:1194) tillämpas vid visstidsutbildning vid ett resurscenter, om inte annat följer av denna förordning. För elever med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder som avses i 1 kap. 16 § skollagen skall, utöver de bestämmelser i skollagen som rör särskolan, särskoleförordningen (1995:206) tillämpas vid visstidsutbildning på ett resurscenter, om inte annat följer av denna förordning. Efter beslut av rektorn för resurscentret får de avvikelser göras från grundskoleförordningen respektive särskoleförordningen som är nödvändiga med hänsyn till elevens behov och undervisningens uppläggning vid resurscentret.

[S2]De skyldigheter som en kommun har enligt grundskoleförordningen och särskoleförordningen skall vid tillämpning av denna förordning avse Specialpedagogiska institutet.

4 §  Visstidsutbildning skall finnas vid Resurscenter syn Örebro i Örebro (Ekeskolan) och vid Resurscenter tal och språk i Sigtuna (Hällsboskolan).

Utbildningens syfte

5 §  Utbildningen vid resurscentren skall syfta till att ge elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever med grav språkstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Utbildningen skall vidare syfta till att ge eleven förutsättningar för fortsatt utbildning i hemskolan eller hemkommunen.

[S2]Utbildningen skall så långt möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola eller särskola och skall fortgå så länge elevens behov kräver det och det inte finns förutsättningar att anordna utbildning av motsvarande kvalitet i hemskolan eller hemkommunen.

Specialpedagogiska institutets ansvar

6 §  Specialpedagogiska institutet skall som huvudman svara för utbildningen vid resurscentren. Institutet skall se till att skolpliktiga elever vid resurscentren fullgör sin skolgång.

[S2]Specialpedagogiska institutet skall svara för att eleverna vid resurscentren kostnadsfritt får de resor som krävs för utbildningen.

[S3]Specialpedagogiska institutet skall svara för att elever vid resurscentren som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet utan extra kostnad får tillfredsställande förhållanden.

Ansökan och beslut

7 §  Elevens vårdnadshavare får ansöka om mottagande vid ett särskilt resurscenter. Om elevens vårdnadshavare medger det får även hemkommunen ansöka om mottagande.

[S2]Vad som sägs om vårdnadshavare i första stycket skall i stället gälla för eleven om denne fyllt 18 år.

8 §  En ansökan av eleven eller dennes vårdnadshavare om att tas emot för visstidsutbildning skall lämnas in till hemkommunen. Kommunen skall omedelbart sända ansökan vidare till Specialpedagogiska institutet. Till ansökan skall kommunen foga ett yttrande där det framgår vilka möjligheter kommunen har att på annat sätt se till att eleven ges en fullgod utbildning.

[S2]En ansökan av kommunen om mottagande skall ges in till Specialpedagogiska institutet. Till ansökan skall kommunen foga ett sådant medgivande som anges i 7 §. Av ansökan skall framgå vilka möjligheter kommunen har att på annat sätt kunna se till att eleven ges en fullgod utbildning. Kommunen skall sända en kopia av ansökan till eleven eller elevens vårdnadshavare.

[S3]Kommunen skall även i övrigt lämna de uppgifter till Specialpedagogiska institutet som är nödvändiga för att institutet skall kunna bedöma en ansökan.

9 §  Beslut om mottagande av elever för visstidsutbildning fattas av Specialpedagogiska institutet.

[S2]Vid prövningen av om eleven skall tas emot i visstidsutbildning skall elevens bästa sättas i främsta rummet. Som en del av prövningen skall särskilt bedömas hemkommunens möjligheter att på annat sätt se till att eleven ges en fullgod utbildning.

[S3]Av beslutet skall framgå under hur lång tid visstidsutbildningen skall pågå.

Samverkan och information

10 §  Resurscentret och elevens hemkommun skall samråda om elevens utbildning vid resurscentret.

[S2]Resurscentret och elevens hemkommun skall gemensamt planera elevens fortsatta utbildning inför elevens återgång till undervisning inom hemskolan eller hemkommunen. Elevens vårdnadshavare skall hållas informerade om elevens utbildning. Eleven och elevens vårdnadshavare skall beredas tillfälle att delta i resurscentrets och hemkommunens samråd och planering.

[S3]Vid utvecklingssamtal skall företrädare för hemskolan eller hemkommunen medverka i den utsträckning som behövs för att syftet med utvecklingssamtalet skall kunna uppnås.

11 §  Resurscentren är skyldiga att lämna de uppgifter till Specialpedagogiska institutet som institutet begär.

Överklagande

12 §  Beslut som avses i 9 § om mottagande av en elev för visstidsutbildning får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

[S2]Beslutet får överklagas endast av elevens vårdnadshavare eller, om eleven har fyllt 18 år, av eleven.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:406) om upphävande av förordningen (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter

Övergångsbestämmelse

  1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).
  2. Vad som i förordningen föreskrivs om Specialpedagogiska institutet ska från och med den 1 juli 2008 i stället avse Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  3. Beslut i fråga om mottagande av elev för visstidsutbildning som har fattats före den 1 juli 2008 får överklagas enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
upph.