Upphävd författning

Förordning (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-07-15
Ändring införd
SFS 2004:685
Ikraft
2004-09-01
Upphäver
Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:685 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning kan bidrag lämnas för installation av hiss eller annan lyftanordning, i eller i anslutning till flerbostadshus, som görs för att förbättra tillgängligheten för de boende.

[S2]Bidrag beviljas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för bidrag

2 §  Bidrag kan lämnas för installation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus i samband med underhåll, om-, till- eller påbyggnad av huset om det har minst tre våningar när bidraget betalas ut.

3 §  Som förutsättning för att bidrag lämnas gäller att

 1. de åtgärder som anges i 2 § berättigar till stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
 2. andra nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten genomförs,
 3. installationen påbörjas under tiden den 15 april-31 december 2004, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
 4. installationen färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet, och
 5. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har en F- skattsedel eller, i fråga om utländska företagare eller företag, uppfyller motsvarande krav som gäller för en F- skattsedel.

4 §  Vid bedömningen av när ett installationsprojekt skall anses påbörjat och färdigställt skall bestämmelserna i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention samt de föreskrifter som meddelas med stöd av den förordningen tillämpas.

Bidragets storlek

5 §  Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av kostnaden för installationen, dock högst med 250 000 kronor.

Förfarandet

6 §  Ansökan om bidrag skall göras av husägaren. Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

7 §  Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp och vilka installationer bidrag beviljats för.

Återkallelse av beslut om bidrag

8 §  Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om installationen inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget.

Utbetalning av bidrag

9 §  Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan installationen har färdigställts. Sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet.

10 §  Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om bidraget har beviljats för installation av hiss eller lyftanordning i hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen.

Återkrav av bidrag

11 §  Länsstyrelsen får besluta om återkrav av bidrag helt eller delvis om

 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp,
 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

12 §  Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldigheten enligt 11 § om det finns särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

13 §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. förfarandet i ansökningsärenden,
 2. tillämpningen av 3 § 2.

14 §  Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten enligt denna förordning.

Överklagande

15 §  Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordningen träder i kraft den 1 september 2004.
 2. Bidrag får lämnas för installationer som har påbörjats efter den 14 april 2004.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/03:100, Bet. 2003/04:FiU21
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2010:1177) om upphävande av förordningen (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus

Omfattning
upph.