Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-08-26
Ändring införd
SFS 2004:694
Ikraft
2004-09-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Styrelsen för en allmän försäkringskassa skall upprätta en särskild redovisning över försäkringskassans tillgångar och skulder.

[S2]Till grund för denna redovisning får läggas försäkringskassans senaste balansräkning, varvid tillgångar och skulder skall tas upp till marknadsvärde. I redovisningen skall upptas även sådana tillgångar och skulder som inte ingår i den senaste balansräkningen, om dessa har ett inte obetydligt marknadsvärde.

[S3]Tillgångarnas och skuldernas värde skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt som Riksförsäkringsverket bestämmer.

2 §  Riksförsäkringsverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för redovisning enligt 1 §.

3 §  Redovisningen skall undertecknas av styrelsens ordförande och försäkringskassans direktör samt lämnas till Riksförsäkringsverket senast den 1 november 2004. En kopia av redovisningen skall samtidigt lämnas till regeringen.

4 §  Riksförsäkringsverket skall göra en sammanställning över de allmänna försäkringskassornas redovisning enligt 1 §. Sammanställningen skall senast den 15 november 2004 lämnas till regeringen och den särskilde utredare (S 2003:13) som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet.

5 §  Den allmänna försäkringskassan skall i samråd med Statens konstråd inventera samt upprätta en förteckning över sitt innehav av konst. Förteckningen skall senast den 1 november överlämnas till Statens konstråd.

Ändringar

Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.

Ikraftträder
2004-09-15