Upphävd författning

Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:778 i lydelse enligt SFS 2009:1012
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hos Försäkringskassan ska det finnas ett allmänt ombud som är gemensamt för verksamheten hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med undantag av den verksamhet hos Pensionsmyndigheten som avser premiepension. Det allmänna ombudet utses av regeringen. Lag (2009:1012).

Prop. 2008/09:202: Ändringen i paragrafen är en följd av att ansvaret för vissa socialförsäkringsärenden förs över från Försäkringskassan till Pensionsmyndigheten. I paragrafens första stycke anges nu att det ska finnas ett allmänt ombud hos Försäkringskassan som är gemensamt för verksamheten hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med undantag av den verksamhet som avser premiepensionssystemet. Det allmänna ombudets ansvarsområde förändras därmed inte.

I ett nyttandra stycke ...

2 §  Om det allmänna ombudet har överklagat ett beslut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, ska det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol föras av ombudet. Lag (2009:1012).

3 §  Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol. Lag (2009:1012).

Prop. 2008/09:202: Ändringen i paragrafen innebär att bestämmelsen nu även omfattar tjänstemän hos Pensionsmyndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
  2. Det allmänna ombudet skall överta Riksförsäkringsverkets talan i ärenden där verket har överklagat beslut av en allmän försäkringskassa.
  3. Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut som en allmän försäkringskassa har meddelat före den 1 januari 2005. Det allmänna ombudets överklagande skall därvid ha inkommit inom den tid som skulle ha gällt, om Riksförsäkringsverket fortfarande hade varit behörigt att överklaga beslutet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:1012) om ändring i lagen (2004:778) om allmänt ombud hos Försäkringskassan

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.