Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-03-10
Ändring införd
SFS 2005:106
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Bestämmelserna i 12 kap.1-4 och 6-12 §§, 14 och 15 kap., 16 kap.1-5 och 10 §§ samt 20 kap.4, 10, 12 och 13 §§försäkringsavtalslagen (2005:104) gäller för grupplivförsäkringar som meddelas av staten. Vid tillämpning av 14 och 15 kap. och i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses varje försäkrad som försäkringstagare, om försäkringen gäller på hans liv.
Försäkringsvillkor, som i jämförelse med de i första stycket angivna bestämmelserna är till nackdel för den försäkrade eller hans rättsinnehavare, är tillåtna om villkoren har godkänts av en central arbetstagarorganisation.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas även på försäkringar som har meddelats dessförinnan. Det som sägs i punkterna 6 och 7 övergångsbestämmelserna till försäkringsavtalslagen (2005:104) skall dock tillämpas på motsvarande sätt. I fråga om försäkringsfall som har inträffat före ikraftträdandet tillämpas äldre rätt.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Ikraftträder
2006-01-01