Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1063 i lydelse enligt SFS 2014:1170
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg).

2 §  Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg finns i 2 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

[S2]Rättsintyg enligt 2 § andra stycket samma lag skall inhämtas från legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare.

3 §  Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott skall lämnas av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta endast avser ett yttrande över dokumentation.

[S2]Om en läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg skall göras, skall sådan information som avses i första stycket lämnas av den läkare som skall utföra undersökningen. Informationen skall lämnas före undersökningen.

[S3]Information enligt första och andra styckena skall om möjligt lämnas både muntligen och skriftligen.

4 §  Rättsmedicinalverket får, efter samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om utformningen av den information som avses i 3 §. Förordning (2014:1170).

Ändringar

Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2014:1170) om ändring i förordningen (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01