Inaktuell version

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet D
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005
Upphäver
Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Statsbidragets syften

1 §  Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Allmänna bestämmelser

2 §  Med en kvinnoorganisation avses i denna förordning:

 1. en ideell förening där en majoritet av medlemmarna är kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället,
 2. en ideell förening som huvudsakligen har som medlemmar sådana ideella föreningar som avses i 1 och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, eller
 3. en sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening, som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället.

3 §  Med en medlem i en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 §1 och 2 avses den som har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning och som året före bidragsåret aktivt tagit ställning till ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap. För att räknas som en sådan medlem som avses i 2 § 1 krävs dessutom att han eller hon har fyllt eller under det år ansökan om bidrag görs fyller 15 år.

[S2]För en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3 krävs att föreningen för en förteckning över vilka kvinnor som aktivt valt att ingå i sammanslutningen och att dessa är medlemmar i den ideella föreningen och har fyllt eller under det året ansökan om bidrag görs fyller 15 år. Med en medlem i föreningen avses detsamma som enligt första stycket.

Bidragsformer

4 §  Statsbidrag för kvinnors organisering får lämnas som

 1. organisationsbidrag,
 2. etableringsbidrag, och
 3. verksamhetsbidrag.

Villkor

5 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

6 §  Organisationsbidrag får lämnas till en ideell förening för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten skall bedrivas av en kvinnoorganisation som

 1. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 2. har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse, och
 3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före ansökan om bidrag.

[S2]Med ett riksintresse avses att kvinnoorganisationen bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt.

[S3]Undantag från kravet i första stycket 3 får medges om en sådan kvinnoorganisation som avses i 2 § 3 har ombildats till en ideell förening och har bedrivit och beviljats organisationsbidrag för samma verksamhet under tre år före ansökan om bidrag.

7 §  Etableringsbidrag får lämnas till en ideell förening för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten skall bedrivas i Sverige av en kvinnoorganisation som uppfyller villkoren enligt 6 § första stycket 1 och 2 och som har antagit en utvecklingsplan.

[S2]Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år.

[S3]Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet.

8 §  Verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell förening eller en stiftelse för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §.

[S2]För bidrag till en ideell förening krävs att verksamheten skall bedrivas av en kvinnoorganisation som har en demokratisk uppbyggnad. Verksamheten får bedrivas tillsammans med en eller flera parter eller nätverk. För bidrag till en stiftelse krävs att verksamheten skall bedrivas av en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, och med huvudsakligt ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället.

[S3]Verksamheten skall bestå i aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Verksamheten får inte strida mot demokratins idéer. Aktiviteterna skall vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

9 §  Bidrag får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer. Med politiska partier avses i denna förordning partier som är representerade i riksdagen samt föreningar eller sammanslutningar av väljare som avser att under särskild beteckning ställa upp i allmänt val.

Ansökan

10 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (Ju 2005:15).

11 §  En ansökan om organisationsbidrag eller etableringsbidrag skall ha kommit in senast den 1 oktober året före bidragsåret eller den senare tidpunkt som delegationen beslutat.

12 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen på blankett som delegationen tillhandahåller.

[S2]I ansökan skall intygas att de i ansökan lämnade uppgifterna är riktiga samt att ansökan inte avser bidrag för verksamhet som avses i 9 §.

[S3]Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om bidrag. En ansökan om bidrag för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av en sådan sammanslutning som avses i 2 § 3, skall dessutom vara skriftligen godkänd av minst två av de kvinnor som ingår i sammanslutningen.

13 §  En ansökan om organisationsbidrag skall även innehålla

 1. den ansökande föreningens stadgar,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen,
 3. verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av den kvinnoorganisation som ansökan avser,
 4. uppgift om antalet enskilda medlemmar, antalet medlemsföreningar eller, när det gäller en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet kvinnor, i den kvinnoorganisation som ansökan avser,
 5. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser, samt
 6. uppgift om sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt organisationsbidrag och i sådant fall med vilket belopp.

[S2]Tillförlitligheten av uppgifterna om antalet enskilda medlemmar, antalet medlemsföreningar eller antalet kvinnor i sammanslutningen, och om andelen kvinnor, skall intygas av föreningens revisor. Avser ansökan ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

14 §  En ansökan om etableringsbidrag skall även innehålla

 1. den ansökande föreningens stadgar,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen,
 3. utvecklingsplan för den kvinnoorganisations verksamhet som ansökan avser, samt
 4. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser.

[S2]Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, skall intygas av föreningens revisor och, om ansökan avser ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring från och med det andra bidragsåret, av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §  En ansökan om verksamhetsbidrag skall även innehålla

 1. den ansökande föreningens eller stiftelsens stadgar,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen eller styrelsen,
 3. uppgift, när det gäller en kvinnoorganisations verksamhet, om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser, samt
 4. uppgift om vilka aktiviteter och för vilket ändamål eller till vilket internationellt utbyte som aktiviteterna syftar.

[S2]Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, skall intygas av föreningens revisor.

16 §  Sökanden är skyldig att lämna delegationen också andra handlingar och uppgifter som delegationen begär för prövning av ansökan.

17 §  Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 12-16 §§, skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid.

Beslut

18 §  Beslut om bidrag skall avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för organisationsbidrag och etableringsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhetsbidrag avser ett bidragsår en tolvmånadersperiod.

[S2]Delegationen fattar beslut om organisationsbidrag och etableringsbidrag vid endast ett tillfälle under ett kalenderår samt om verksamhetsbidrag vid högst tre tillfällen under ett kalenderår, vid de tidpunkter som delegationen beslutar.

19 §  Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek skall delegationen ta hänsyn till antalet medlemmar eller, när det gäller en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet kvinnor i sammanslutningen, och till verksamhetens omfattning. Hänsyn skall dessutom tas till om kvinnoorganisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet.

[S2]När antalet medlemmar eller kvinnor och verksamhetens omfattning bedöms, skall hänsyn tas till förhållandena den dag då den ansökande föreningens senaste verksamhetsår upphörde.

20 §  I ett beslut om bidrag skall anges för vilket ändamål bidraget beviljas.

[S2]Medel som beviljats som bidrag för verksamhet som bedrivs av en sådan sammanslutning som avses i 2 § 3 skall hållas åtskilda från den mottagande föreningens övriga medel.

[S3]Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.

Redovisning

21 §  En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller etableringsbidrag är skyldig att senast den 1 april året efter det år då beviljat bidrag betalats ut lämna delegationen en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. En förening eller stiftelse som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en slutredovisning till delegationen senast en månad efter att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen skall lämnas på en särskild blankett som delegationen tillhandahåller. Redovisningen skall innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen använts till.

[S2]En förening eller stiftelse som har tagit emot etableringsbidrag eller verksamhetsbidrag skall även inom samma tid som anges i första stycket lämna delegationen en redogörelse för de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget beviljats för.

[S3]Föreningens eller stiftelsens revisor och, om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, en auktoriserad eller godkänd revisor, skall intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor m.m. har följts.

22 §  En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är även skyldig att, på begäran av delegationen, lämna delegationen det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.

23 §  Delegationen skall årligen lämna regeringen senast den 1 juni en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen skall dessutom framgå vilka som fått bidrag, med hur stort belopp och för vilka ändamål. Från och med delegationens andra verksamhetsår skall redovisningen även innehålla en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till. Den ekonomiska redovisningen skall granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.

[S2]Delegationen skall vartannat år, med början 2007, vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftena med bidraget.

Utbetalning

24 §  Ett beviljat organisationsbidrag eller etableringsbidrag betalas ut till den förening som beviljats bidraget vid två tillfällen under bidragsåret, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. För ett organisationsbidrag eller ett etableringsbidrag upp till och med fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring görs endast en utbetalning.

[S2]Ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid ett tillfälle under bidragsåret till den förening eller stiftelse som beviljats bidraget.

Återbetalning

25 §  Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

 1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller att bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 2. om bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
 3. om föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i 21 och 22 §§, eller
 4. om villkor i beslutet inte har följts.

Överklagande

26 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 då förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet skall upphöra att gälla.
 2. Ansökningar om organisationsbidrag och etableringsbidrag för bidragsåret 2006 skall ha kommit in till delegationen senast den 1 mars 2006 eller den senare tidpunkt som delegationen beslutat.
 3. Ansökningar enligt den upphävda förordningen som kommit in till Regeringskansliet före den 1 januari 2006 men ännu inte avgjorts handläggs enligt den nya förordningen. Härvid skall en ansökan om grundbidrag och rörligt bidrag enligt den upphävda förordningen handläggas som en ansökan om organisationsbidrag eller etableringsbidrag respektive verksamhetsbidrag enligt den nya förordningen. Ansökningar från riksdagspartiers kvinnoorganisationer skall dock inte handläggas enligt den nya förordningen.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:99, Prop. 2005/06:4, Bet. 2005/06:KrU6
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:1138) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Omfattning
ändr. 2, 3, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25 §§; nya 9 a, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2010:1726) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Omfattning
ändr. 13, 13, 21, 24 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:71) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2017:938) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 §§
Ikraftträder
2018-01-01