Upphävd författning

Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
1982-09-16
Ändring införd
SFS 1982:865 i lydelse enligt SFS 1996:815
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till kostnader för kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.

2 §  Med kvinnoorganisation förstås i denna förordning en organisation som har till främsta uppgift att arbeta för kvinnans ställning i samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Villkor för statsbidrag

4 §  Statsbidrag lämnas till kvinnoorganisationer som uppfyller de villkor som anges i 5--7 §§.

5 §  Varje enskild person som delar kvinnoorganisationens grundvärderingar och mål samt godtar dess stadgar skall kunna ansluta sig till organisationen.

6 §  Kvinnoorganisationen skall ha fler än 1 500 medlemmar. Flertalet av medlemmarna skall vara kvinnor.

[S2]Med medlem förstås i denna förordning den som under det närmast föregående budgetåret var ansluten till en lokalavdelning inom organisationen och som därvid har haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet, och uppbyggnad. För att räknas som medlem krävs dessutom att honeller han har fyllt eller under kalenderåret fyller 15 år och har erlagt stadgeenlig medlemsavgift till organisationen för det verksamhetsår som upphörde under det närmast föregående budgetåret. Förordning (1987:1053).

7 §  Kvinnoorganisationen skall ha lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Med landstingskommun jämställs härvid kommun som inte ingår i landstingskommun.

[S2]Med lokalavdelning förstås i denna förordning sådan avdelning av en kvinnoorganisation för vilken gäller att medlemmarna och organ, som utses av medlemmarna, beslutar om avdelningens verksamhet. För att räknas som lokalavdelning krävs dessutom att avdelningen har genomfört minst tio sammankomster under det verksamhetsår som upphörde under det närmast föregående budgetåret.

[S3]För invandrarkvinnors organisationer kan i särskilda fall medges undantag från kravet att organisationen skall ha lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Förordning (1987:1053).

8 §  När antalet medlemmar och lokalavdelningar i en kvinnoorganisation skall bestämmas, skall hänsyn tas till förhållandena den dag då organisationens verksamhetsår upphörde under det närmast föregående budgetåret. Förordning (1987:1053).

Två bidragsformer

9 §  Statsbidrag till kvinnoorganisationer lämnas i form av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.

[S2]Ett helt grundbidrag ges till organisationer som har fler än 3 000 medlemmar. Till organisationer som har ett färre antal medlemmar ges ett halvt grundbidrag.

[S3]Det rörliga bidraget ges för utveckling och förnyelse av kvinnoorganisationernas verksamhet. Förordning (1995:673).

Ansökan om statsbidrag

10 §  Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av regeringen.

[S2]En ansökan om grundbidrag respektive rörligt bidrag skall göras skriftligen och ges in till Inrikesdepartementet senast den 1 december närmast före bidragsårets början.

[S3]Till ansökan skall fogas organisationens stadgar och en verksamhetsberättelse med en kostnadsredovisning för det senaste verksamhetsåret, som är bestyrkt av organisationens revisor. Organisationen är skyldig att lämna också andra uppgifter som krävs för prövningen av ansökan. Förordning (1996:815).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Förordning (1983:84) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1983-03-15

Förordning (1986:552) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 10 §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:1053) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 december 1987. Bestämmelserna i 3 § och 6--10 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1987/88.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 10 §; nuvarande 11 § betecknas 10 §; ändr. 3 §, 6-9 §§, nya 10 §, rubr. närmast före 9 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-12-15

Förordning (1988:873) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988. De nya föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1988/89.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:685) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989. De nya föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1989/90.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1989-08-01

Förordning (1990:836) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. De nya föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1990/91.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1254) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Lag (1992:661) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 3, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:673) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:182, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU7
  Omfattning
  ändr. 3, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:815) om ändring i förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1996-08-01

Ändring, SFS 2005:1089

Omfattning
upph.