Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1093 i lydelse enligt SFS 2007:1367
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier vid kulturinstitutioner lämnas enligt denna förordning bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet.

[S2]Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Villkor för bidrag

2 §  Bidrag får lämnas till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som verkar inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, biblioteks-, bild- och form- eller film- och fotoområdet.

3 §  Bidrag kan lämnas för gallring, registrering, restaurering, dokumentation, konservering, digitalisering, magasinering och liknande åtgärder när det gäller föremål, samlingar och arkivalier.

[S2]Åtgärder som syftar till att tillgängliggöra samlingar, föremål eller arkivalier skall prioriteras. Det skall också beaktas om åtgärderna främjar samarbete mellan kulturinstitutioner.

4 §  Bidrag får lämnas för kostnaderna för personer som anställs med anledning av sådana åtgärder som avses i 3 §. Bidrag lämnas med högst 30 000 kr per månad och anställd.

Ansökan om bidrag

5 §  Ansökan ska göras på ett särskilt formulär som tillhandahålls av Statens kulturråd.

[S2]Ansökningar ska lämnas till Statens kulturråd vid den tidpunkt som rådet föreskriver. Förordning (2007:1367).

Ärendenas handläggning

6 §  Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd och avgörs av generaldirektören.

[S2]Statens kulturråd får inhämta synpunkter på ansökningarna från den som rådet finner lämpligt. Förordning (2007:1367).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:1367).

Utbetalning och redovisning

8 §  Statens kulturråd får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

9 §  Den som fått bidrag skall för uppföljning och utvärdering av effekterna av sysselsättningsåtgärderna och genomförda projekt lämna Statens kulturråd de uppgifter som rådet bestämmer.

Återkrav

10 §  Statens kulturråd får besluta att kräva tillbaka bidrag om

  1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
  2. det inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
  3. den redovisning som avses i 9 § inte har lämnats.

Bemyndigande

11 §  Statens kulturråd får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

12 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:1367) om ändring i förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-01-15