Förordning (2005:1113) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1113
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1990:27) om näringsidkares uppgiftslämnande i självdeklarationen och Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:9) om upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005.

Ändringar

Förordning (2005:1113) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Ikraftträder
2006-01-01