Upphävd författning

Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Version: 2005:1214

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
SFS 2005:1214
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgift

1 §  Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete skall självständigt eller i samarbete med andra aktörer

  1. genomföra utvärderingar av det svenska bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet,
  2. genomföra analyser av det internationella utvecklingssamarbetet och utvecklingen i utvecklingsländer som har relevans för det svenska utvecklingssamarbetet, och
  3. främja utvecklingen av analys- och utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom ramen för institutets ordinarie verksamhet enligt 1 och 2.

Spridning av resultat

2 §  Institutet skall sprida information om resultaten av sina analyser och utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter och andra intressenter i Sverige och internationellt.

Uppdrag

3 §  Institutet får ta uppdrag under förutsättning att det inte hotar förtroendet för institutets självständiga ställning. Institutet bestämmer avgifterna för dessa tjänster och får disponera inkomsterna från verksamheten.

[S2]Regeringen kan uppdra åt myndigheten att genomföra utvärderingar och analyser, dock i mindre omfattning och inte i sådan utsträckning att det äventyrar myndighetens självständiga ställning.

Samverkans- och uppgiftsskyldighet

4 §  Statliga myndigheter skall på begäran lämna institutet den hjälp och den information som institutet behöver för att fullgöra sitt uppdrag, såväl när det gäller verksamhet i Sverige som verksamhet som Sverige stöder genom internationella organisationer och i samarbetsländer.

Myndighetens ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

6 §  Vid myndigheten finns en styrelse bestående av myndighetens chef och högst åtta andra ledamöter. Myndighetens chef är ordförande i styrelsen.

Referensgrupp

7 §  Till institutet skall det knytas en referensgrupp för verksamheten, bestående av representanter för berörda departement och myndigheter och för andra intressenter i verksamheten. Referensgruppen skall bestå av högst tio ledamöter.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 5, 19, 20 och 34 §§.

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som avses i 19 § samma förordning.

Ändringar

Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1300

Omfattning
upph.