Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2005-03-17
Ändring införd
SFS 2005:143
Ikraft
2005-04-01
Upphäver
Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Förs talan om förverkande av registrerat skepp eller av luftfartyg som blivit infört i luftfartygsregistret, skall den som väckt talan genast begära registerutdrag för skeppet eller luftfartyget hos register- eller inskrivningsmyndigheten.
Avser talan ett luftfartyg som är registrerat i en annan stat som är bunden av den i Genève den 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, skall registerutdraget begäras hos motsvarande utländska inskrivningsmyndighet.

Ändringar

Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg

Ikraftträder
2005-04-01