Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2005-02-11
Ändring införd
SFS 2005:174
Ikraft
2005-05-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnessedlar med nominella värdet av etthundra kronor skall ges ut med anledning av Tumba Bruks 250-årsjubileum samt att sedeln skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 170 mm lång och 92 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
Sedelns huvudmotiv är Moder Svea. Texten 2005 TUMBA BRUK 250 ÅR återfinns under vinjetten.
Nedtill på sedeln löper en vågrät minitext med följande lydelse. Then som thenne Sedel efterapar skal warda hängd; Men then, som bewisligen uptäcker efteraparen, skal undfå Fyratio Tusende Daler kopparmynt Præmium, enligit Kongl. Maj:ts Nådige Kungörelse af then 20 Decembris 1754.
En lodrät minitext med lydelsen SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK återfinns på sedelns högra kant.
Valörsiffran 100 återfinns i vardera av sedelns hörn samt i mitten av sedeln.
Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med ett motsvarande mönster på sedelns baksida bilden av en kunglig krona när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).
Texten SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK återfinns över valörsiffran i mitten.
Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns nertill i mitten på sedeln.
Sedelns nummer är angivet nertill till vänster på sedeln.
Vinjett, valörer och valörtext är tryckta med en mörk grönsvart färg.
Bakgrunden är tryckt i huvudsak i beige och grågröna färger. Bakgrundsmönstret är uppbyggt i guilloche- och reliefmönster.
Till vänster om sedelns mitt finns en metalliserad fönstertråd som beroende på vinkel reflekterar valören 100 eller lilla riksvapnet utan sköld.
Två stycken namnteckningar i faksimile återfinns under valören mitt på sedeln.
Sedelns baksida
Baksidans huvudmotiv är en planritning över Tumba Pappersbruk från 1804 samt en bild från Diderot Encyclopedia 1751 – 1780 som beskriver papperstillverkning.
Längs med sedeln mitt emellan de två huvudmotiven löper i två rader en minitext med följande lydelse. Den 14 juni 1755 beslutade fullmäktige att hos Kungl. Maj:t söka tillstånd att vid Tumba anlägga ett pappersbruk för bankens räkning, där ”till erhållande af nya och till efterapande svårare formulärer för de nu brukliga bankotransportsedlarna” skulle tillverkas ”ett eget, med vissa ifrån allt annat papper särskilde, och till kompositionen ej lätteligen utrönta kännetecken utmärkt papper, med vilkets förfärdigande skall fordras en noga förvarad hemlighet”.
Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt nedre högra hörn.
Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns i sedelns övre kant.
Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns längs sedelns högra kant.
Baksidan är tryckt i en mörk grönsvart färg samt i huvudsak i beige och grågröna nyanser.
Papper
Pappersfärgen är benvit. I vänstra delen av sedeln syns i genomsikt ett vattenmärke föreställande rikslejonet som finns som huvudmotiv på 10 riksdaler Bancosedel 1850. Bilden av en kunglig krona återfinns också i vattenmärket.
I papperet finns en lodrät löpande bred fönstertråd inlagd som beroende på vinkel reflekterar valören 100 eller lilla riksvapnet utan sköld. Denna framträder också i genomfallande ljus som en mörk linje med texten 100 KRONOR.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor

Ikraftträder
2005-05-26