Förordning (2005:29) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-02-03
Ändring införd
SFS 2005:29
Ikraft
2005-03-01
Tidsbegränsad
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är tillämplig på fartyg som transporterar skogsprodukter, dock inte förädlade sådana, som härrör från skogar som skadats vid stormarna den 8 och 9 januari 2005 i Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings, Västra Götalands och Östergötlands län.

2 §  Farledsavgift enligt förordningen (1997:1121) om farledsavgift skall inte betalas för sådana fartyg som transporterar skogsprodukter som avses i 1 § såvitt avser sådan last.

3 §  I övrigt gäller förordningen (1997:1121) om farledsavgift.

4 §  Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådant tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift som avses i denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:29) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005 och gäller till och med den 31 december 2006. Förordningen skall dock tillämpas även på transporter som utförts före ikraftträdandet. Sjöfartsverket skall efter ansökan återbetala redan betalade farledsavgifter för fartyg som omfattas av 1 §.
Ikraftträder
2005-03-01