Upphävd författning

Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
SFS 2005:531 i lydelse enligt SFS 2014:1567
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges bestämmelser om avgift för färd på den nya, västra förbindelsen över Svinesund (Svinesundsförbindelsen).

2 §  Avgift skall betalas för färd med ett motordrivet fordon norrut på Svinesundsförbindelsen.

[S2]Avgift behöver dock inte betalas för färd med

  1. motorcykel,
  2. moped,
  3. ett motordrivet fordon som är antecknat som utryckningsfordon i ett nationellt fordonsregister, eller
  4. buss i linjetrafik.

[S3]Avgiften skall betalas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att ta upp avgiften för Transportstyrelsens räkning och i Transportstyrelsens namn. Förordning (2008:1289).

3 §  Fordonets förare och den som i ett nationellt fordonsregister är angiven som ägare av fordonet är solidariskt betalningsskyldiga för avgiften. Ägaren är dock inte betalningsskyldig om fordonet har frånhänts ägaren genom brott.

[S2]Skyldigheten att erlägga avgift inträder vid passering av den betalstation som är belägen på södra delen av Svinesundsförbindelsen. Avgiften skall betalas direkt eller i efterhand.

4 §  Vid direkt betalning av avgiften skall föraren betala denna kontant, med betal- eller kreditkort eller med användande av en elektronisk betalbricka.

[S2]Kontant betalning skall ske i svenska kronor eller norska kronor. Förordning (2007:307).

5 §  Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort uppgår avgiften

  1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 22 svenska kronor eller 20 norska kronor, och
  2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 110 svenska kronor eller 100 norska kronor. Förordning (2014:1541).

6 §  Vid betalning med användande av en elektronisk betalbricka erhålls rabatt med 13 procent av avgiften enligt 5 §. Förordning (2007:307).

7 §  Om betalning har erlagts med användande av en elektronisk betalbricka vid någon eller några av betalstationerna vid Svinesundsförbindelsen och vid den gamla, östra bron över Svinesund för 16 passeringar under en kalendermånad, behöver inte avgift betalas för ytterligare passeringar med samma fordon under den kalendermånaden.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller bara vid passeringar med ett fordon, vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Förordning (2007:307).

8 §  Vid betalning i efterhand skall betalning ske i enlighet med vad som anges i en skriftlig underrättelse, vilken erhålls på begäran av föraren vid passering av betalstationen.

9 §  Om ett fordon passerar en betalstation utan att föraren betalar avgift direkt eller begär betalning i efterhand, ska Transportstyrelsen förelägga någon som enligt 3 § första stycket är betalningsskyldig att betala avgiften och en tilläggsavgift. Detsamma gäller om passering sker utan elektronisk betalbricka i ett körfält avsett för betalning med användande av sådan bricka eller om betalning inte sker i enlighet med bestämmelserna i 8 §.

[S2]Avgiften och tilläggsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen inom tre veckor från det att föreläggandet mottogs.

[S3]Tilläggsavgiften uppgår till 300 svenska kronor. Om föreläggandet inte följs, ska tilläggsavgiften höjas till 450 svenska kronor. Förordning (2014:1567).

10 § Har upphävts genom förordning (2014:1567).

11 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas. Förordning (2014:1567).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:276) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraftträder
2006-05-02

Förordning (2006:1459) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinestundsförbindelsen

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-02

Förordning (2007:307) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2008:1289) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Omfattning
ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2013:885) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-01-02

Förordning (2014:1541) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-02

Förordning (2014:1567) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana förelägganden om att betala avgift och tilläggsavgift som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:572) om upphävande av förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för passager av en betalstation som har gjorts före den 1 november 2015.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2015-11-01