Upphävd författning

Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:893 i lydelse enligt SFS 2010:731
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Marknadskontroll

1 §  Med marknadskontroll avses i denna förordning en myndighets åtgärd för att säkerställa att en vara som gjorts tillgänglig på marknaden uppfyller gällande krav.

[S2]De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning utövar marknadskontroll.

2 §  Behovet av marknadskontroll skall bedömas för varje varukategori för sig. Vid bedömningen skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, hänsyn tas till varornas egenskaper och riskerna med varorna, rapporterade skador, effekter av tidigare marknadskontroll, förekomst på marknaden och det förväntade användningsområdet. Vidare skall hänsyn tas till kontrollinsatser av andra myndigheter och till marknadskontroll inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §  Myndigheter som bedriver marknadskontroll skall, så långt det är möjligt och ändamålsenligt, samordna sådana åtgärder som vidtas med stöd av 1 och 2 §§.

Marknadskontrollrådet

4 §  Vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) finns ett marknadskontrollråd.

[S2]Rådet skall

  1. fungera som nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll,
  2. stödja myndigheter som utövar marknadskontroll i syfte att främja effektivitet och balans i kontrollen på olika områden,
  3. organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte,
  4. utarbeta en handlingsplan för marknadskontroll som följs upp och redovisas årligen till regeringen,
  5. ansvara för en förteckning över ansvariga myndigheter och dess kontaktpersoner, och
  6. ansvara för att spridning av information om marknadskontroll fungerar väl samt underlätta allmänhetens och näringslivets kontakter med berörda myndigheter.

5 §  Generaldirektören för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är rådets ordförande.

6 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för sekretariatsfunktionen i rådet.

7 §  De myndigheter som utövar marknadskontroll, Kommerskollegium och Tullverket skall vara representerade i rådet. Förordning (2007:110).

8 §  Rådets ordförande utser representanter för de myndigheter som avses i 7 § efter förslag från myndigheterna i fråga. Förordning (2007:110).

9 §  Rådet skall samråda med representanter för andra myndigheter samt med företrädare för näringsliv, konsumenter och andra intressenter i syfte att inhämta synpunkter av betydelse för marknadskontroll.

10 §  Rådet skall upprätta en arbetsordning.

Bilaga

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll

Arbetsmiljöverket

Boverket

Elsäkerhetsverket

Energimyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konsumentverket

Läkemedelsverket

Naturvårdsverket

Post- och telestyrelsen

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Socialstyrelsen

Skatteverket

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Transportstyrelsen Förordning (2010:731).

Ändringar

Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:110) om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

Omfattning
ändr. 7, 8 §§, bil.
Ikraftträder
2007-05-15

Förordning (2007:599) om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1213) om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:731) om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-08-01

Ändring, SFS 2014:1039

Omfattning
upph.