Upphävd författning

Förordning (2006:1005) om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
2006-06-21
Ändring införd
SFS 2006:1005
Ikraft
2006-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tillfälligt statligt stöd enligt denna förordning lämnas till kommuner som träffar överenskommelser med Integrationsverket som innebär ett utökat mottagande under 2006 av skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i 4 §.

[S2]Tillfälligt stöd lämnas utöver den ersättning som betalas enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 §  Tillfälligt stöd lämnas om överenskommelsen mellan kommunen och Integrationsverket innebär att

  1. kommunen under 2006 tar emot fler utlänningar än kommunen genomsnittligt tagit emot per år under perioden den 1 januari 2001-31 december 2005, och
  2. kommunen förbinder sig att ta emot utlänningar med uppehållstillstånd från Migrationsverkets förläggningar enligt en särskilt överenskommen tidsplan.

[S2]Första stycket 2 gäller inte för kommuner där de utlänningar som den 1 februari 2006 är registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem, men som inte vistas på en förläggning, motsvarar lägst 0,4 procent av kommunens invånarantal den 31 december 2005.

[S3]Första stycket 2 gäller inte heller för kommuner som under perioden den 1 januari-30 juni 2006 tagit emot fler utlänningar än kommunen genomsnittligt tagit emot per år under perioden den 1 januari 2001-31 december 2005.

3 §  Om Integrationsverket bedömer att en kommun inte har förutsättningar att ta emot utlänningar i den utsträckning som anges i 2 §, får tillfälligt stöd ändå lämnas, i mån av tillgång på medel, om kommunen i enlighet med Integrationsverkets önskemål träffar en överenskommelse som innebär att kommunen tar emot fler utlänningar under 2006 än under 2005.

4 §  Tillfälligt stöd lämnas för

  1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,
  2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,
  3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap.1 eller 6 §utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
  4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1-3 och ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.

5 §  Det tillfälliga stödet är 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under 2006. Integrationsverket fattar beslut om och betalar ut sådant stöd.

6 §  För utlänningar mottagna under perioden den 1 januari-30 juni 2006 skall tillfälligt stöd enligt 2 § betalas ut senast den 31 augusti 2006. För utlänningar mottagna under perioden den 1 juli-31 december 2006 skall stöd enligt 2 § betalas ut senast två månader efter det att utlänningen har tagits emot i kommunen.

7 §  Tillfälligt stöd som en kommun tagit emot enligt denna förordning får krävas tillbaka helt eller delvis om kommunen inte fullföljer sin del av överenskommelsen om utökat mottagande under 2006. Integrationsverket fattar beslut om sådant återkrav.

8 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006

Förarbeten
Rskr. 2005/06:370, Prop. 2005/06:100, Bet. 2005/06:FiU21
Ikraftträder
2006-07-15

Ändring, SFS 2007:662

Omfattning
upph.