Inaktuell version

Förordning (2006:1111) om Antarktis

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-09-07
Ändring införd
SFS 2006
Upphäver
Förordning (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Definitioner

1 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:924) om Antarktis.

Tillstånd

2 §  Polarforskningssekretariatet prövar frågor om tillstånd för vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (2006:924) om Antarktis och frågor om dispens från tillståndskravet.

3 §  Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillstånd eller dispens skall sekretariatet ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

4 §  I fråga om en vistelse eller verksamhet för vilken Polarforskningssekretariatet är huvudman får ett tillstånd eller en dispens ges endast om Naturvårdsverket har tillstyrkt det.

Ersättning enligt 20 § lagen (2006:924) om Antarktis

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

5 §  Ersättning enligt 20 § lagen (2006:924) om Antarktis skall betalas till Polarforskningssekretariatet, som vidarebefordrar ersättningen till den fond som administreras av Antarktisfördragets sekretariat.

[S2]Ersättningen skall beräknas med uppskattning av kostnaderna för de rimliga åtgärder som hade behövts för att, efter vad som var möjligt i det enskilda fallet, snabbt och effektivt undvika, minimera eller begränsa effekterna av den miljöfarliga olyckan. I uppskattningen skall alltid ingå vad det skulle ha kostat att avgöra omfattningen av den miljöfarliga olyckan.

Beredskapsplaner

6 §  I en beredskapsplan enligt 7 § andra stycket lagen (2006:924) om Antarktis skall, när det är relevant med hänsyn till miljöfarliga olyckor som kan inträffa som en följd av verksamheten, anges

  1. rutiner för att underrätta om olyckor,
  2. tillgängliga resurser och hur dessa kan mobiliseras,
  3. rutiner för att avgöra olyckors omfattning och andra rimliga åtgärder som kan vidtas för att snabbt och effektivt undvika, minimera eller begränsa effekterna av olyckor,
  4. rutiner för dokumentation, och
  5. de utbildningsåtgärder som aktualiseras av beredskapsplanen.

Tillsyn m.m.

7 §  Polarforskningssekretariatet utövar tillsyn över att lagen (2006:924) om Antarktis, denna förordning samt villkor som har meddelats med stöd av lagen följs.

[S2]Om sekretariatet får kännedom om att någon har brutit mot sådana bestämmelser eller villkor, skall sekretariatet vidta åtgärder för att vinna rätttelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

8 §  Polarforskningssekretariatet skall ta emot information om miljöfarliga olyckor som har inträffat i Antarktis och skall vid behov vidarebefordra sådan information till berörda parter och till andra berörda.

9 §  Naturvårdsverket skall bevaka att beslut om tillstånd enligt lagen (2006:924) om Antarktis står i överensstämmelse med lagens syften.

Ändringar

Förordning (2006:1111) om Antarktis

Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2011:635) om ändring i förordningen (2006:1111) om Antarktis

Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2011-07-01