Inaktuell version

Förordning (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Version: 2006:1577

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget "Driftbidrag till icke statliga flygplatser" inom utgiftsområde 22 samt av de medel som Luftfartsverket kan komma att bidra med för samma ändamål.

2 §  Luftfartsstyrelsen beslutar årligen om fördelningen av driftbidraget i enlighet med denna förordning och med vad regeringen i övrigt bestämmer.

3 §  Luftfartsstyrelsen får besluta att ge bidrag för att täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott skall återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår.

4 §  Luftfartsstyrelsen beslutar årligen om en viss del av de tillgängliga medlen för driftbidrag till icke statliga flygplatser skall användas för utveckling och effektivisering vid de stödberättigade flygplatserna. Sådan utveckling och effektivisering skall huvudsakligen vara inriktad på miljöförbättrande åtgärder.

[S2]Högst två miljoner kronor av tillgängliga medel för driftbidrag till icke statliga flygplatser får användas för de ändamål som avses i första stycket.

5 §  Vid handläggningen av ärenden om driftbidrag till icke statliga flygplatser får Luftfartsstyrelsen biträdas av företrädare för de icke statliga flygplatserna.

[S2]Luftfartsstyrelsen utser företrädarna och beslutar självständigt när man vill biträdas av dem.

6 §  Luftfartsstyrelsen får meddela de ytterligare verkställighetsföreskrifter som behövs.

7 §  Luftfartsstyrelsens beslut om fördelning av driftbidrag till icke statliga flygplatser får överklagas till regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007, och skall tillämpas första gången vid fördelning av driftbidrag till icke statliga flygplatser under budgetåret 2007.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2008:1170) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:155) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:1224) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1568) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2016:129) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 7 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2017:944) om ändring i förordningen (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01