Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
SFS 2006:1577 i lydelse enligt SFS 2017:944
Ikraft
2007-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget ”Ersättning avseende icke statliga flygplatser” inom utgiftsområde 22.

[S2]Bidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det utförs flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, i den ursprungliga lydelsen.

[S3]Som villkor för bidrag gäller att bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Bidraget lämnas till den kommun där flygplatsen ligger.

[S4]Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som lämnats för förordnandet enligt tredje stycket, ska bidraget återbetalas till staten. Förordning (2017:944).

2 §  Trafikverket beslutar årligen om fördelningen av bidraget i enlighet med denna förordning och med vad regeringen i övrigt bestämmer. Förordning (2016:129).

3 §  Trafikverket får besluta att ge bidrag för att täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår. Förordning (2016:129).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:1224).

5 §  Vid handläggningen av ärenden om bidrag för icke statliga flygplatser får Trafikverket biträdas av företrädare för de icke statliga flygplatserna.

[S2]Trafikverket utser företrädarna och beslutar självständigt när man vill biträdas av dem. Förordning (2016:129).

6 §  Trafikverket får meddela de ytterligare verkställighetsföreskrifter som behövs. Förordning (2010:155).

7 §  Trafikverkets beslut om fördelning av bidrag för icke statliga flygplatser får överklagas till regeringen. Förordning (2016:129).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007, och skall tillämpas första gången vid fördelning av driftbidrag till icke statliga flygplatser under budgetåret 2007.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2008:1170) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:155) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:1224) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1568) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2016:129) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 7 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2017:944) om ändring i förordningen (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01