Förordning (2006:215) om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-03-23
Ändring införd
SFS 2006:215
Ikraft
2006-04-01
Tidsbegränsad
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas på bidrag som fördelas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond och avtal enligt förordningens artikel 5 mellan Konungariket Sverige och Europeiska kommissionen av den 22 mars 2006.

2 §  Bidrag får lämnas till statliga myndigheter på nationell och regional nivå, kommuner, landsting och motsvarande organ för åtgärder som vidtagits inom de områden som drabbades av stormen den 8-9 januari 2005.

3 §  Bidrag får, i enlighet med vad som följer av artikel 5 i det i 1 § angivna avtalet, lämnas för åtgärder som vidtagits för

  1. omedelbart återställande av infrastruktur och utrustning avseende vägar, järnvägar och hamnar samt på områdena energi, vattenförsörjning och avloppsvatten, elektronisk kommunikation, hälso- och sjukvård samt utbildning,
  2. provisoriska bostäder, evakueringsinsatser samt räddningstjänstinsatser, inklusive bevakning, för att tillgodose drabbade människors omedelbara behov,
  3. omedelbara förebyggande insatser för att förhindra skador på infrastruktur, åtgärder för att säkra framtida forskningsvärden inom skogs- och lantbrukssektorn, arkeologiska undersökningar samt omedelbara åtgärder för skydd av kulturhistoriska byggnader, kyrkor och kyrkogårdar, fornlämningar och gravar, och
  4. omedelbar inventering och röjning av katastrofdrabbade områden, inklusive parker, natur-, kultur- och friluftsområden och skyddade områden, samt information, rådgivning och insektsövervakning.

[S2]Bidrag får även, i enlighet med vad som följer av avtalet, lämnas till Vägverket och Skogsstyrelsen för följande åtgärder som vidtagits för att underlätta och påskynda röjning för att begränsa skadornas omfattning och ytterligare spridning av skadorna

  1. ersättning till enskilda för reparation och underhåll av enskilda vägar, samt
  2. ersättning till enskilda för iordningställande av lagringsplatser för stormfällt virke.

4 §  Bidrag får, om det finns medel, lämnas med högst hela kostnaden för åtgärderna.

5 §  Frågor om bidrag prövas av Statens jordbruksverk. En ansökan om bidrag skall ges in till Jordbruksverket senast den 31 juli 2006. En ansökan om bidrag skall innehålla uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits och övriga underlag som visar kostnaden för åtgärderna samt de övriga uppgifter som Jordbruksverket bestämmer.

[S2]Om det finns medel kvar, efter att de ansökningar som kommit in senast den 31 juli 2006 prövats, får verket även ge bidrag till ansökningar som kommit in senare. Sådana ansökningar skall handläggas i den ordning de kommer in till verket.

6 §  Om bidrag på felaktiga grunder eller av någon annan anledning har betalats ut med för högt belopp, får Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

7 §  Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §  Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:215) om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006 och gäller till och med den 31 december 2007. Förordningen skall dock fortsätta att gälla för de beslut som fattats före den 31 december 2007.
CELEX-nr
32002R2012
Ikraftträder
2006-04-01