Inaktuell version

Förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i denkommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Version: 2006:39

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Denna förordning tillämpas vid den behandling av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 1 kap. 18 § skollagen (1985:1100).

[S2]Förordningen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S3]Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig detta.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid den behandling av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 1 kap. 18 § skollagen (1985:1100) om inte annat följer av denna förordning eller bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § personuppgiftslagen.

Ändamål

3 §  Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för att kommunen skall kunna fullgöra den skyldighet som framgår av 1 kap. 18 § första och andra stycket skollagen (1985:1100).

Personuppgifter som får behandlas

4 §  Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om de ungdomar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 1 kap. 18 § skollagen (1985:1100):

  1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer,
  2. nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete eller annan tjänstgöring, och
  3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll och tidpunkt när den kan inledas.

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter m.m.

5 §  Personuppgifter som omfattas av 13 och 21 §§personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas.

Rättelse och skadestånd

6 §  Bestämmelserna i 28 och 48 §§personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

7 §  Personuppgifter skall gallras när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast vid utgången av det kalenderår när den registrerade fyller 20 år.

Överklagande

8 §  Beslut om rättelse och avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Ikraftträder
2006-03-15

Förordning (2011:530) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:520) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Omfattning
ändr. 1 §; ny 10 §
Ikraftträder
2015-08-15

Förordning (2018:1359) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2018-08-01