lagen.nu

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:520
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledning

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

  • 1. behandling av personuppgifter i samband med att kommunerna för register över ungdomar som de har aktivitetsansvar för,
  • 2. kommunernas dokumentation av sina insatser för dessa ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800), och
  • 3. uppgiftsskyldighet i samband med arbetet med aktivitetsansvaret.

Bestämmelserna i 3–7 §§ gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig detta. Förordning (2015:520).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:530, 2014:1382, 2015:520

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid den behandling av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2011:530).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:530

Ändamål

3 § Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra den skyldighet som framgår av 29 kap. 9 § första, andra och tredje styckena skollagen (2010:800) och den uppgiftsskyldighet som följer av 26 kap. 25 § samma lag. Förordning (2014:1382).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:530, 2014:1382

Personuppgifter som får behandlas

4 § Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om de ungdomar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800):

  • 1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer,
  • 2. tidigare, nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete, annan tjänstgöring eller aktivitet, och
  • 3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll, tidpunkten när åtgärden inleds och upphör samt orsaken till att den upphör. Förordning (2014:1382).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:530, 2014:1382

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter m.m.

5 § Personuppgifter som omfattas av 13 och 21 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas.

Rättelse och skadestånd

6 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

7 § Personuppgifter ska gallras ur registret när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast vid utgången av det kalenderår när den registrerade fyller 21 år. Förordning (2014:1382).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1382

Dokumentation

8 § Av 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att kommunen på lämpligt sätt ska dokumentera sina insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehållet i dokumentationen. Förordning (2014:1382).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1382, 2011:530

Uppgiftsskyldighet

9 § Av 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) framgår att en huvudman för utbildning eller annan verksamhet som är föremål för nationell uppföljning och utvärdering till Statens skolverk ska lämna sådana uppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljningen och utvärderingen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) av hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 29 kap. 9 § samma lag. Förordning (2014:1382).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1382

10 § Universitets- och högskolerådet ska på begäran av en kommun till kommunen lämna ut uppgift om en person, som kan omfattas av den kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, har examens- eller studiebevis eller motsvarande från gymnasieskolan. Förordning (2015:520).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:520

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:39

Officiell version (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2006-03-15
SFS-nummer
2006:39

Förordning (2011:530) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §;ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:530
Rubrik
Förordning (2011:530) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7 §§;nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1382
Rubrik
Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Förordning (2015:520) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;ny 10 §
Ikraft
2015-08-15
SFS-nummer
2015:520
Rubrik
Förordning (2015:520) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation