Inaktuell version

Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006
Upphäver
Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Ansökningsförfarandet hos rätten

1 §  En ansökan till rätten om verkställighet eller annan åtgärd enligt 21 kap.föräldrabalken skall, utöver vad som följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden, innehålla uppgift om barnets namn, födelsedatum och vistelseort.

2 §  Till en ansökan om verkställighet skall fogas det avgörande som begärs verkställt, i original eller bestyrkt kopia, tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock inte, om verkställighet får ske oberoende av om avgörandet har vunnit laga kraft.

[S2]Om ansökan avser verkställighet av ett avtal, skall till ansökan fogas avtalet i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.

[S3]Om ansökan avser överflyttning av barn enligt 21 kap.7 eller 8 §föräldrabalken, bör det bifogas en handling som visar att sökanden har vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet.

[S4]Ansökan kan avse verkställighet på grund av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen). I ett sådant fall skall avgörandet och en verkställbarhetsförklaring fogas till ansökan, båda i original eller bestyrkt kopia. En verkställbarhetsförklaring behöver dock inte bifogas, om verkställighet får ske utan verkställbarhetsprövning och avgörandet är försett med intyg i enlighet med Bryssel II- förordningen.

3 §  Till en ansökan om utdömande av vite som har förelagts enligt 6 kap. 21 § första stycket föräldrabalken skall fogas rättens dom eller beslut, i original eller bestyrkt kopia, tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock inte, om rätten har beslutat att vitesföreläggandet skall gälla omedelbart.

Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken

4 §  Ett uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken bör inte lämnas, om det är osannolikt att det kommer att leda till att barnet överlämnas eller om det kan antas onödigt fördröja ärendets behandling.

[S2]Uppdraget får lämnas utan att den som har hand om barnet har fått del av ansökan.

[S3]Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han eller hon bör försöka klarlägga barnets inställning, om det är möjligt och lämpligt.

5 §  Om den som har fått uppdraget finner att barnet kommer att överlämnas frivilligt, bör han eller hon genast underrätta sökanden om detta och medverka till att tid och plats bestäms för överlämnandet. När överlämnandet har skett, skall rätten underrättas om detta.

6 §  Om något frivilligt överlämnande inte kommer till stånd, skall det i den redogörelse som avses i 21 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken anges vad den som har hand om barnet har anfört som skäl för sin vägran att överlämna barnet. I redogörelsen bör också anges om det kan antas att det finns något sådant förhållande som enligt 21 kap.5 eller 6 § eller 7 § andra stycketföräldrabalken kan hindra ett överlämnande.

7 §  Rätten kan i övrigt lämna den som får uppdraget närmare anvisningar om hur det skall fullgöras.

Rättens handläggning i övrigt

8 §  Skall ett barn under 15 år kallas till sammanträde, bör kallelse med föreläggande att se till att barnet kommer till sammanträdet sändas till den som har hand om barnet.

9 §  Beslutar rätten om verkställighet utan att samtidigt besluta om hämtning, skall rätten bestämma tid och plats för verkställigheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

10 §  När ett beslut om hämtning eller ett beslut om omhändertagande får verkställas genom polismyndighetens försorg, skall rätten genast sända beslutet till polismyndigheten i den ort där barnet finns.

11 §  Överklagas ett beslut av rätten om hämtning eller omhändertagande som omedelbart får verkställas genom polismyndighetens försorg, skall rätten underrätta den polismyndighet som skall vidta åtgärden. Rätten skall också underrätta polismyndigheten om beslut i inhibitionsfrågor.

Hämtning och omhändertagande

12 §  Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning eller omhändertagande som får verkställas genom polismyndighetens försorg och kallar dem som enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken skall närvara när åtgärden vidtas.

[S2]Den som har hand om barnet skall underrättas om tidpunkten för åtgärden, om inte synnerliga skäl föranleder annat. En sådan underrättelse skall även lämnas till socialnämnden och till den som har fått ett uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.

[S3]Vid hämtning skall sökanden underrättas om var och när han eller hon skall ta emot barnet.

13 §  Får polismyndigheten underrättelse om ett sådant överklagande som avses i 11 § och har inhibition begärts, skall åtgärden inte genomföras innan frågan om inhibition har prövats.

14 §  En polismyndighet som har fått ett hämtningsbeslut för verkställighet får verkställa hämtningen även om barnet har flyttats till ort i ett annat polisdistrikt. Motsvarande gäller när ett omhändertagande skall ske genom polismyndighetens försorg. Polischefen i det andra distriktet skall underrättas innan åtgärden vidtas.

[S2]Anser den polismyndighet som handlägger ärendet att det är lämpligare att hämtningen eller omhändertagandet verkställs av polismyndigheten i det andra distriktet, skall ärendet överlämnas till denna. Rätten skall underrättas om överlämnandet.

15 §  Finns det hinder som avses i 21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken och kan det antas att hindret inte är endast tillfälligt, skall polismyndigheten underrätta rätten.

16 §  Hämtning och omhändertagande skall genomföras på ett sådant sätt att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar dem som berörs av den större olägenhet än vad som är oundvikligt. En polisman som deltar i åtgärden skall om möjligt vara civilklädd och använda ett fordon som inte är särskilt utmärkt som polisfordon.

Övriga bestämmelser

17 §  Om högre rätt prövar en begäran om inhibition av ett överklagat beslut om hämtning eller omhändertagande som omedelbart får verkställas, skall den genast underrätta tingsrätten om innehållet i beslutet i inhibitionsfrågan.

18 §  Det som föreskrivs i denna förordning om överlämnande av barn tilllämpas på motsvarande sätt i fråga om dom, beslut eller avtal som kan verkställas utan att barnet överlämnas till sökanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006, då förordningen (1967:715) om tillämpning av 21 kap.föräldrabalken skall upphöra att gälla.
  2. Den äldre förordningen skall tillämpas i fråga om mål om verkställighet eller överflyttning av barn i annat fall som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2014:1172) om ändring i förordningen (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden

Omfattning
upph. 14 §; ändr. 10, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01