Upphävd författning

Lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:492
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.

[S2]Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.

2 §  För servicetjänster åt äldre personer får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

3 §  Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt socialtjänstlagen (2001:453).

4 §  Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall ha hand om verksamhet enligt denna lag.

Ändringar

Lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Förarbeten
Rskr. 2005/06:301, Prop. 2005/06:115, Bet. 2005/06:SoU26
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.