Socialtjänstlag (2001:453)

(SoL)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2022:1034
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Socialtjänstlag (1980:620)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01
Övrigt
Rättelseblad 2002:1039 har beaktats. Rättelsesida 2021:738 har iakttagits.

1 kap. Socialtjänstens mål

[K1]1 §  Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

 • ekonomiska och sociala trygghet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor,
 • aktiva deltagande i samhällslivet.

[S2]Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

[S3]Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 1 § första – tredje styckena.

 • RÅ 2007:86:En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende.
 • HFD 2011:49:En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.

[K1]2 §  Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

[S2]Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

[S3]Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 1 § fjärde stycket. Ett tillägg har gjorts i avsikt att förtydliga vad som skall avses med uttrycket barn. I enlighet med den definition av barn som ges i FN:s konvention om barnets rättigheter, skall med barn avses varje människa under 18 år. Lagrådet har påpekat att det i lagen används såväl uttrycket barn som uttrycket underårig, vilket synes ha samma betydelse men som ibland kan ge anledning till tvekan om vilken åldersgräns som avses. ...

 • RH 2010:89:Socialnämnd i tidigare vistelsekommun har ansetts vara behörig att väcka talan enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken trots att barnen vid tiden för talans väckande inte längre var bosatta inom kommunen.

[K1]3 §  Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Prop. 2000/01:80: I paragrafen som är ny erinras om att det finns bestämmelser avseende vård utan samtycke i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

[K2]1 §  Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

[S2]Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

[S3]I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen. Lag (2018:347).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 §.

 • HFD 2011 not 92:Socialnämnd hade fog för att inte lämna bistånd till psykoterapibehandling då vårdbehovet inte var akut
 • RÅ 2008:18:En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte rätt att avvisa en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde vid tidpunkten för ansökningen inte har anlänt till kommunen.
 • HFD 2014 not 38:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl)
2 § Har upphävts genom lag (2011:328).
3 § Har upphävts genom lag (2011:328).

[K2]4 §  Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

[S2]Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket. Lag (2003:199).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Genom ett tillägg till första stycket görs en hänvisning till lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Tilläggets placering tydliggör att vad som sägs i socialtjänstlagen eller annan författning om socialnämnd även i förekommande fall gäller för en sådan gemensam nämnd som fullgör uppgifter ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 § första och andra styckena.

[K2]5 §  Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas. Lag (2018:573).

Prop. 2013/14:118: I tredje meningen ersätts ett bolag, en förening, en samfällighet och en stiftelse med den gemensamma benämningen andra juridiska personer. Ändringen påverkar inte kommunernas möjligheter till samverkan utan utgör en anpassning till nuvarande lydelse av regeringsformen samt motsvarande bestämmelser i kommunallagen, hälso- ...

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke, enligt vilket ersättning som följer av ett avtal enligt första stycket till sådana privata utförare som avses i 10 kap. 7 § KL, och som är juridiska personer, endast får lämnas om utföraren har ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering enligt ...

Prop. 2017/18:151: I den första meningen införs en hänvisning till 9 kap. 37 § KL. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen har fått sin utformning efter synpunkter från Lagrådet.

Ändringen innebär att möjligheten till kommunal avtalssamverkan och extern delegering på området fortsättningsvis i stället regleras i <a href="https://lagen.nu/1991:900#K9P37" ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 § tredje stycket, med en språklig justering.

[K2]6 §  Kommunen får även träffa överenskommelse med regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

[S2]Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten. Lag (2019:909).

Prop. 2002/03:132: I första stycket införs en hänvisning till lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. Enligt bestämmelser i nämnda lag får en kommun delta i sådan samordning. Vad som därvid gäller för kommunens medverkan regleras genom bestämmelserna i den lagen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.8.

Ändringen i andra stycket är föranledd av att Riksrevisionen övertar Riksrevisionsverkets granskning av sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.

Någon övergångsbestämmelse har inte ansetts behövlig. Det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 § fjärde och femte styckena.

[K2]7 §  När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

[S2]Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

[S3]Av planen ska det framgå

 1. vilka insatser som behövs,
 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och
 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2019:909).

Prop. 2008/09:193: Förslaget behandlas i avsnitt 6.

Paragrafen är ny och innebär en skyldighet för kommuner och landsting att gemensamt upprätta en individuell plan för en enskild som har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. En likalydande bestämmelse föreslås i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). Behovet ...

Ansvarig kommun

[K2a]1 §  Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §, om inte annat följer av 3-5 §§. Lag (2011:328).

[K2a]2 §  Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. Lag (2011:328).

[K2a]3 §  Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel

 1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
 2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
 3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).

[K2a]4 §  En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

 1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap.,
 3. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap.5 § andra eller tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,
 4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,
 5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 §8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Lag (2018:1724).

Prop. 2017/18:273: En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

 • HFD 2013:46:Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.

[K2a]5 §  Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp

 1. under kriminalvård i anstalt,
 2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun,
 3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2. Lag (2011:328).

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen

[K2a]6 §  När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

 1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,
 2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:328).

[K2a]7 §  Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Lag (2011:328).

Ansökan om insatser i en annan kommun

[K2a]8 §  En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

 1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller
 2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328).

 • HFD 2014:5:En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga om hon tillhör den personkrets som får ansöka om insats och hur prövningen av ansökan i så fall ska göras.

[K2a]9 §  En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.

[S2]Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan. Lag (2011:328).

Överflyttning av ärende

[K2a]10 §  Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

[S2]En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

[S3]En begäran enligt andra stycket ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning. Lag (2011:328).

[K2a]11 §  Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos Inspektionen för vård och omsorg. En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Beslut i ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in, om det inte finns särskilda skäl för en längre handläggningstid. Lag (2012:944).

[K2a]12 §  Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar ärendet. Lag (2011:328).

[K3]1 §  Till socialnämndens uppgifter hör att

 • göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
 • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
 • informera om socialtjänsten i kommunen,
 • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
 • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 § första stycket, dock med en redaktionell justering.

[K3]2 §  Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

[S2]Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Lag (2015:982).

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

[K3]3 §  Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

[S2]För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

[S3]Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596).

Prop. 2008/09:160: Förslaget behandlas i avsnitt 14. I första och tredje styckena har endast redaktionella ändringar gjorts.

I andra stycket har uttrycket ”socialnämndens uppgifter” bytts ut mot uttrycket ”uppgifter inom socialtjänsten” för att överensstämma med avsikten med bestämmelsen.

Rubriken till kapitlet har ändrats för att bättre avspegla innehållet i kapitlet.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 7 a § första – tredje styckena.

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

3 §  Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2021:738).

[K3]3 a §  Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.

[S2]Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar

 1. bedömning av om utredning ska inledas,
 2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
 3. uppföljning av beslutade insatser.

[S3]Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Lag (2016:147).

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 10.

I andra stycket, som är nytt, införs ett krav på lägsta utbildningsnivå för dem som utför vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och ungdom. De uppgifter som berörs är bedömning av om en utredning ska inledas, genomförande av utredningen och den avslutande bedömningen av behovet av insatser eller andra åtgärder samt uppföljning av beslutade insatser. ...

[K3]3 b §  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Lag (2016:147).

Prop. 2012/13:175: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 10.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet) reglerar erkännande av yrkeskvalifikationer. Det ger yrkesutövaren samma rättigheter som det mottagande medlemslandets egna medborgare att utöva det yrke som personen i fråga är kvalificerad för i ursprungslandet ...

[K3]3 c §  För utförande av de uppgifter som anges i 3 a § andra stycket, får socialnämnden även använda handläggare som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 3 b §, om utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall bedöma om kraven enligt första stycket är uppfyllda. Lag (2016:147).

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

3 d §  I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) utses till fast omsorgskontakt. Lag (2022:388).

[K3]4 §  Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

[K3]5 §  Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Lag (2012:776).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 6.1.

I andra stycket anges att den unge skall få relevant information. Att se till att information ges är i första hand en uppgift för socialnämnden. Att ta del av informationen är en rättighet, inte en skyldighet. Hänsyn skall vid informationsgivning tas till barnets bästa och det råder därför inte någon absolut rätt för ett barn att ta del av information som är ...

 • RÅ 2004:130:En familj som begärt bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bl.a. bostad i vistelsekommunen har avböjt erbjudande om bostad m.m. i kommun i annan del av landet. Oavsett att erbjudandet allmänt sett uppfyllde kraven på en skälig levnadsnivå har familjens ställningstagande i fråga om byte av bostadsort ansetts böra respekteras. Vistelsekommunens vägran att därefter utge bistånd till försörjning m.m. har därför ansetts strida mot socialtjänstlagen.
 • RÅ 2009:4:Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en kolonistuga.
 • HFD 2011:49:En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.
 • RÅ 2005:51:Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukare gäller endast vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Bistånd till behandling för s.k. spelmissbruk kan dock utgå om allmänna förutsättningar för rätt till bistånd föreligger.

[K3]6 §  Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

[S2]Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet. Lag (2012:776).

Prop. 2005/06:165: Paragrafen, som har ett nytt fjärde stycke med bestämmelser om insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson, behandlas i avsnitt 10.2.

Enligt paragrafens tredje stycke kan en kontaktperson förordnas för att hjälpa en enskild person och dennes närmaste i personliga angelägenhe-...

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 9 och 10 §§. Endast språkliga justeringar har gjorts.

[K3]6 a §  Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungas och vårdnadshavares olika behov.

[S2]För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

[S3]I 6 b § finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och om kontaktfamilj. Lag (2015:982).

[K3]6 b §  Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

[S2]Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende, får nämnden utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge om denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får en sådan kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får en särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. Lag (2012:776).

[K3]6 c §  Socialnämnden ska kontinuerligt följa hur insatser som avses i 6 b § genomförs när dessa har beviljats barn och unga. Lag (2015:982).

[K3]7 §  Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar.

[S2]Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Lag (2017:809).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 11 § första och andra styckena.

[K4]1 §  Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

[S2]Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

[S3]Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

[S4]Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2021:159).

Prop. 2009/10:57: Överväganden finns i avsnitt 4.3.

Genom det nya andra stycket klargörs att ekonomiska behovsprövningar av annat än ekonomiskt bistånd inte får göras om rätten att ta ut avgifter för den ifrågavarande insatsen regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Avgörande är således om rätten att ta ut avgift är reglerad ...

Prop. 2020/21:55: Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2.

Första stycket har sin motsvarighet i nuvarande 6 §. Den ändring som har skett är att begränsningen av rätten till bistånd till endast försörjningsstöd och sådant bistånd som benämndes annat bistånd och definierades i 6 f § har tagits bort. Rätten till bistånd skall således omfatta olika insatser som den enskilde kan vara i behov av för sin livsföring ...

 • RÅ 2010:42:Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid prövning av rätt till försörjningsstöd.
 • HFD 2017:51:Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 • HFD 2012:11:Fråga om förutsättningar för ändring av ett beslut om bistånd i form av s.k. demensboende.
 • HFD 2011 not 40:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om socialnämnd kunde besluta att en person måste sälja sin andel i en fritidsfastighet för att vara aktuell för bistånd, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om socialnämnd kunde besluta att en person måste sälja sin andel i en fritidsfastighet för att vara aktuell för bistånd, prejudikatskäl)
 • RÅ 2009:103:Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
 • HFD 2016:56:En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen.
 • RÅ 2004:59:Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen skall vid behov lämnas för erläggande av avgift för sluten sjukhusvård.
 • RH 2018:28:Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade med stöd av socialtjänstlagen beviljats bistånd i form av en träningslägenhet. Hovrätten konstaterade att i dessa fall får frågan om och när hyresgästen blivit medveten om de specifika förutsättningarna för uthyrningen betydelse för avvägningen mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen. I det aktuella fallet var det inte visat att hyresgästen känt till förutsättningarna för uthyrningen när hyresavtalet ingicks. Däremot ansåg hovrätten det klarlagt att hyresgästen hade informerats om förutsättningarna cirka åtta månader före det att hyresavtalet sades upp på grund av att biståndet hade avslutats. Vid dessa förhållanden, och med beaktande av hyresvärdens tungt vägande intresse av att få upplåta lägenheten till annan bostadssökande med behov av biståndsformen, ansåg hovrätten att det inte var oskäligt mot hyresgästen att låta hyresavtalet upphöra.
 • HFD 2017:26:Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag.
 • HFD 2014 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl)
 • HFD 2013:18:En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod.
 • RÅ 2010:44:Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få betydelse för valet av biståndsinsats.
 • HFD 2011 not 92:Socialnämnd hade fog för att inte lämna bistånd till psykoterapibehandling då vårdbehovet inte var akut
 • RÅ 2004:130:En familj som begärt bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bl.a. bostad i vistelsekommunen har avböjt erbjudande om bostad m.m. i kommun i annan del av landet. Oavsett att erbjudandet allmänt sett uppfyllde kraven på en skälig levnadsnivå har familjens ställningstagande i fråga om byte av bostadsort ansetts böra respekteras. Vistelsekommunens vägran att därefter utge bistånd till försörjning m.m. har därför ansetts strida mot socialtjänstlagen.
 • RÅ 2004:79:Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till psykoterapibehandling i privat regi, då sökandens tillstånd inte var så akut att han inte kunde avvakta den behandling som landstinget kunde erbjuda. Nya motivuttalanden till en i sak oförändrad lagtext har inte föranlett Regeringsrätten att frångå etablerad praxis.
 • RÅ 2008:18:En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte rätt att avvisa en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde vid tidpunkten för ansökningen inte har anlänt till kommunen.
 • RÅ 2010 not 26:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om bistånd borde ges i form av behandling på visst behandlingshem, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd i form av behandling på visst behandlingshem (ändringsskäl)
 • HFD 2014 not 38:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl)
 • HFD 2017:33:Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.
 • HFD 2014:37:Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.
 • RÅ 2008:38:Fönsterputsning och gardinupphängning omfattas av begreppet hemtjänst. En begäran om bistånd i form av hemtjänst ska prövas med hänsyn till den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter att få sina behov tillgodosedda på annat sätt.
 • HFD 2018:39:Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här kan inte begränsas till akuta nödsituationer.
 • HFD 2013:45:Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2007:43:En kommun har inte ansetts ha rätt att avslå en ansökan om bistånd i form av ledsagning enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde kan få hjälp av en frivilligorganisation.
 • HFD 2011:56:Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.
 • HFD 2017:23:Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov.
 • RÅ 2010 not 44:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd till begravningskostnader till asylsökandes dödsbo (prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om bistånd till begravningskostnader till asylsökandens dödsbo, prejudikatskäl)
 • HFD 2015 not 50:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om större normöverskott skulle beaktas vid bedömningen av en enskilds rätt till bistånd flera månader efter det att medlen förbrukats, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om större normöverskott skulle beaktas vid bedömningen av en enskilds rätt till bistånd flera månader efter det att medlen förbrukats, prejudikatskäl)
 • RÅ 2010 not 17:Bistånd i form av boende på Judiska sjukhemmet beviljades när en plats där blev tillgänglig
 • RÅ 2009:4:Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en kolonistuga.
 • HFD 2011:49:En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.
 • RÅ 2005:51:Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukare gäller endast vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Bistånd till behandling för s.k. spelmissbruk kan dock utgå om allmänna förutsättningar för rätt till bistånd föreligger.
 • HFD 2013:39:Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen.
 • MIG 2015:11:En förlängning av ett arbetstillstånd kan inte beviljas om förutsättningarna för arbetstillståndet inte har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Kravet på att utlänningen ska kunna försörja sig på anställningen innebär att inkomsten måste uppgå till ett visst schablonmässigt bestämt belopp.
 • HFD 2020:40:När en förälders rätt till ekonomiskt bistånd för boende har prövats har en hemmavarande vuxen dotters del av boendekostnaden beaktats.
 • HFD 2020:46:Fråga om vilka krav som bör ställas på en bistånds-sökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande när han eller hon ansöker om försörjningsstöd för första gången.
 • RÅ 2007:86:En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende.
 • RÅ 2008:21:Bistånd till högre hyreskostnad på grund av bostadsbyte har inte ansetts kunna nekas med hänvisning till att bostadsbytet inte skett i samförstånd med socialnämnden.

[K4]1 a §  Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §

 1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
 2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

[S2]Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

[S3]Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421).

Prop. 2012/13:94: I paragrafen finns bestämmelser om hur hemmavarande barns och hemmavarande skolungdomars arbetsinkomster upp till en viss nivå ska hanteras vid prövningen av rätten till bistånd enligt 1 §. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.

Ändringen i tredje stycket innebär att den övre gränsen för hur stor arbetsinkomst som ett barn eller en skolungdom alltid ska kunna ha utan att det påverkar biståndsberäkningar, ...

[K4]1 b §  För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel).

[S2]Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

[S3]Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. Lag (2013:421).

Prop. 2011/12:147: Paragrafen är ny och innebär att det för en sådan person som har beviljats eller beviljas boende i en boendeform för äldre (5 kap. 5 § socialtjänstlagen) ska ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med sin

make eller sambo, oavsett om maken eller sambon har behov av att bo ...

[K4]1 c §  För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

[S2]Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Lag (2013:421).

[K4]2 §  Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen är ny och ger kommunerna en befogenhet att ge bistånd även i andra fall än de som omfattas av 1 § om det finns skäl för det.

Lagrådet har i anledning av bestämmelsen i 9 kap. 2 § som ger socialnämnden rätt att återkräva ekonomisk hjälp som har lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 §, väckt frågan om när kommunen kan betala ut ekonomisk hjälp till en enskild utan att det föreligger någon rätt till bistånd. Lagrådet anför att detta visserligen tidigare ...

[K4]2 a §  Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.

[S2]Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

 1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
 2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
 3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

[S3]Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. Lag (2018:669).

Prop. 2017/18:106: 3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §. Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 5. Första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragrafen anges att socialnämnden utan ...

[K4]2 b §  Den som har hemtjänst med stöd av 1 eller 2 a § ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

[S2]Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs. Lag (2022:388).

Prop. 2021/22:116: Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs.

I paragrafen, som är ny, införs en skyldighet att erbjuda den som har hemtjänst en fast omsorgskontakt, oavsett den enskildes ålder. En fast omsorgskontakt kan tillhandahållas av antingen socialnämnden eller av en privat aktör som kommunen slutit avtal med. Den fasta omsorgskontakten ...

[K4]3 §  Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon,
 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

[S2]Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. Lag (2018:1894).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2.

Paragrafen motsvarar i huvudsak den nuvarande 6 b §. I första stycket 2. har den ändringen skett att posterna läkarvård, akut tandvård och glasögon tagits bort ur uppräkningen av vad som skall anses ingå i försörjningsstödet. Genom den ändring som har gjorts i 1 § avseende omfattningen av rätten till bistånd, ingår sådant i vad som benämns livsföring i övrigt. ...

 • HFD 2017:51:Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 • RÅ 2009:103:Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
 • RÅ 2004:59:Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen skall vid behov lämnas för erläggande av avgift för sluten sjukhusvård.
 • HFD 2017:23:Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov.
 • RÅ 2010 not 70:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd till elkostnader grundat på schablon (prejudikat- och ändringsskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (bistånd till elkostnader grundat på schablon, prejudikat- och ändringsskäl)
 • HFD 2020:40:När en förälders rätt till ekonomiskt bistånd för boende har prövats har en hemmavarande vuxen dotters del av boendekostnaden beaktats.

[K4]4 §  Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

[S2]Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

[S3]Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421).

 • RÅ 2009:103:Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
 • AD 2012 nr 59:En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd och sedermera kom att få en tillsvidareanställning som lärling. Frågan om personen under praktikperioden varit att betrakta som arbetstagare och anställd i bolaget, trots att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen föreskriver att den som deltar i sådan praktik i det sammanhanget inte ska anses som arbetstagare, har besvarats nekande. Domstolen har funnit att personen därmed inte haft rätt till lön och att bolaget inte har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön. Domstolen har inte heller funnit att det varit i strid mot kollektivavtalet att ta emot personen som praktikant, dvs. utan att anställda vederbörande.
 • HFD 2014:37:Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.
 • HFD 2011:49:En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.

[K4]5 §  Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.

 • RÅ 2009:103:Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
 • HFD 2014:37:Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.
 • HFD 2011:49:En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.

[K4]6 §  Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.19 §§, 3 kap.14 och 613 §§, 4 kap.14 och 810 §§ samt 7–9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).

Prop. 2008/09:5: Till följd av ändringarna i 3 kap. arbetsmiljölagen som kommenterats ovan har nuvarande hänvisningen till 3 kap. 7–14 §§ ersatts med en hänvisning till 3 kap. 6–13 §§. Se avsnitt 11.1.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 6 c–6 e §§.

 • RÅ 2009:103:Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
 • AD 2012 nr 59:En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd och sedermera kom att få en tillsvidareanställning som lärling. Frågan om personen under praktikperioden varit att betrakta som arbetstagare och anställd i bolaget, trots att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen föreskriver att den som deltar i sådan praktik i det sammanhanget inte ska anses som arbetstagare, har besvarats nekande. Domstolen har funnit att personen därmed inte haft rätt till lön och att bolaget inte har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön. Domstolen har inte heller funnit att det varit i strid mot kollektivavtalet att ta emot personen som praktikant, dvs. utan att anställda vederbörande.
 • HFD 2014:37:Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.
4 a kap. Har upphävts genom lag (2015:970).

Barn och unga

[K5]1 §  Socialnämnden ska

 1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,
 2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,
 3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,
 4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,
 5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga,
 6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,
 7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,
 8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
 9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, och
 10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. Lag (2017:809).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 8.2.

I paragrafen tydliggörs att socialnämnden i sin omsorg om barn och ungdom skall tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård utanför det egna hemmet upphört.

Prop. 2014/15:25: - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa,

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 12 §. I fjärde strecksatsen har uttrycket beroendeframkallande medel kompletterats med berusningsmedel. Syftet med detta är att täcka in, förutom alkohol, alla typer av narkotika och hälsofarliga varor som ungdomar kan tänkas använda sig av i berusningseller annat syfte som kan vara farligt för deras hälsa och utveckling. Jfr. ...

[K5]1 a §  Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar attfara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden skaaktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496).

Prop. 2002/03:53: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.3.

Genom bestämmelsen införs en skyldighet för socialnämnden att samverka med andra berörda i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Enligt de bestämmelser som gäller idag skall nämnden, såvitt nu är av intresse, samverka med andra samhällsorgan m.fl. i individärenden och i den uppsökande verksamheten (3 kap. 4 och 5 §§). Den nya bestämmelsen ...

[K5]1 b §  Kommunen ska sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan ske. Verkställigheten ska påbörjas senast två månader efter det att domen vunnit laga kraft, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S2]Socialnämnden ska bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden ska kontrollera att arbetsplanen följs. Lag (2015:85).

Prop. 2014/15:25: Kommunen ska sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan ske. Verkställigheten ska påbörjas senast två månader efter det att domen vunnit laga kraft, om inte särskilda skäl talar mot det

.

Socialnämnden ska bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden ska kontrollera att arbetsplanen följs.

Paragrafen innehåller ...

Prop. 2005/06:165: Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket innebär att kommunerna i fortsättningen har en skyldighet att ha rutiner för att administrera påföljden ungdomstjänst. Det är således en obligatorisk uppgift för kommunerna.

Det är inte rätten som bestämmer det närmare innehållet i ungdomstjänsten. Av andra stycket framgår att det i stället är socialnämnden som skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst. Detta skall ske i en arbetsplan. Socialnämnden skall ...

[K5]1 c §  Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år. Lag (2006:901).

Prop. 2005/06:165: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen åläggs kommunerna att sörja för att medlingsverksamhet enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kan erbjudas i sådana fall där gärningsmannen är under 21 år. Skälen för bestämmelsen redovisas i avsnitt 11.2. ...

[K5]1 d §  Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa barn och unga eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2019:909).

Prop. 2016/17:59: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.

Av paragrafen följer en skyldighet för kommuner och landsting att komma överens om ett samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. En motsvarande bestämmelse finns i förslaget till ändring i 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:000), se kommentaren till ...

[K5]2 §  När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn.

[S2]Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas emot i hemmet.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 27 §. I första stycket har ordet underåriga strukits som en konsekvens av vad som anförts under kommentaren till 1 kap. 2 §.

Lagrådet har anfört att bestämmelsen, som gäller socialnämndens befogenhet att i vissa fall förbjuda eller begränsa möjligheterna för någon att i hemmet ta emot andras underåriga barn, hellre bör placeras i 6 kap.

Denna bestämmelse har emellertid en vidare räckvidd än situationer som ...

[K5]3 §  Kommunen ska sörja för

 1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal), och
 2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycketföräldrabalken.

[S2]Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.

[S3]Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Lag (2013:1000).

Prop. 2012/13:189: – att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal) samt

att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken

Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig ...

Prop. 2005/06:99: Paragrafen handlar om frågor som kommunen skall sörja för när det gäller barn och unga. Första stycket har ändrats till följd av ändringarna i 6 kap. 15 a § föräldrabalken.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 12 a §. Endast redaktionella och språkliga ändringar har gjorts.

[K5]3 a §  Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal under sakkunnig ledning.

[S2]I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om sådana samtal. Lag (2021:531).

Äldre människor

[K5]4 §  Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

[S2]Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).

Prop. 2009/10:116: Paragrafen ändras varvid ett nytt första stycke införs.

I första stycket anges värdegrunden som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Överväganden om vad som kan avses med ett värdigt liv och välbefinnande behandlas i avsnitt 6.1.

Värdegrunden gäller för både offentlig och enskilt bedriven ...

 • RÅ 2007:86:En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende.
 • RÅ 2010:44:Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få betydelse för valet av biståndsinsats.

[K5]5 §  Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.

[S2]Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

[S3]Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

[S4]Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2018:1724).

Prop. 2009/10:116: Paragrafen ändras. Förslaget behandlas i avsnitt 7.1.

I ett nytt tredje stycke stadgas att den äldre personen ska, så lång det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Genom ändringen i paragrafen förtydligas att den enskildes önskemål ska beaktas. Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 ...

Prop. 2017/18:273: Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver ...

 • RÅ 2007:86:En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende.
 • RÅ 2010:44:Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få betydelse för valet av biståndsinsats.
 • HFD 2011 not 20:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd i form av s.k. särskilt boende åt en 90-årig kvinna / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (s.k. särskilt boende åt en 90-årig kvinna)

[K5]6 §  Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

[S2]Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

[S3]Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Lag (2019:909).

Prop. 2017/18:199: Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för de äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ...

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 19–20 a §§. Endast språkliga ändringar har gjorts.

Människor med funktionshinder

[K5]7 §  Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

[S2]Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

[S3]Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

[K5]8 §  Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.

[S2]Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. Lag (2019:909).

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 21 och 21 a §§. Endast språkliga ändringar har gjorts.

[K5]8 a §  Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2019:909).

Prop. 2008/09:193: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen föreskrivs en skyldighet för kommuner och landsting att komma överens om ett samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas och landstingens offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får inte strida mot några föreskrifter.

Med ...

Missbrukare

[K5]9 §  Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 11 § tredje stycket.

 • RÅ 2009:103:Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
 • RÅ 2005:51:Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukare gäller endast vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Bistånd till behandling för s.k. spelmissbruk kan dock utgå om allmänna förutsättningar för rätt till bistånd föreligger.
 • HFD 2013:39:Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen.

[K5]9 a §  Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

[S2]Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2019:909).

Personer som vårdar eller stödjer närstående

[K5]10 §  Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549).

Brottsoffer

[K5]11 §  Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

[S2]Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

[S3]Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

[S4]Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).

Prop. 2005/06:166: Paragrafen klargör att socialnämnden har ett ansvar för att stödja och hjälpa dem som har utsatts för brott och deras anhöriga samt att det bör bedrivas ett aktivt arbete i detta hänseende. Det anges även att socialnämnden särskilt bör beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

I paragrafen har ett tillägg gjorts som innebär att det uttryckligen slås fast att socialnämnden ...

Prop. 2006/07:38: För närmare överväganden se avsnitt 6.

Att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, oavsett om de är brottsoffer eller inte, framgår av andra bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Att det ansetts föreligga brister i socialnämndernas arbete för att hjälpa brottsoffer ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 8 a § i den lydelse som föreslås i prop. 2000/01:79.

Våldsutövare

[K5]11 a §  Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

[S2]När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående. Lag (2021:645).

Prop. 2020/21:163: När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Paragrafen, liksom rubriken före paragrafen, är ny och handlar om skyldigheten för socialnämnden att verka för att den som utsätter eller har utsatt ...

Skuldsatta personer

[K5]12 §  Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.

[S2]Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ska svara för. Lag (2016:686).

Prop. 2015/16:125: Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ska svara för.

I paragrafen, som är ny, förtydligas vissa av kommunernas och Konsumentverkets uppgifter för att hjälpa skuldsatta personer. Bestämmelserna ...

6 kap. Vård utanför det egna hemmet

Prop. 2011/12:85: Paragrafen är ny och anger förutsättningarna för socialnämndens godkännande av en utländsk myndighets placering av ett barn på en institution eller i ett familjehem här i landet. Enligt artikel 56 i Bryssel IIförordningen och artikel 33 i 1996 års Haagkonvention ska den utländska myndigheten först samråda med socialnämnden. Detta ska ske med socialnämnden i den kommun där barnet avses bli placerat (se 6 § lagen med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och 3 § lagen om 1996 års ...

Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet

[K6]1 §  Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett

 1. familjehem,
 2. hem för vård eller boende, eller
 3. stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år (stödboende).

[S2]Barn i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl.

[S3]Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

[S4]Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Lag (2015:982).

[K6]2 §  Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden. Enligt 3 § ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. Lag (2015:982).

[K6]3 §  Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

[S2]Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt en region eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första stycket.

[S3]För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen. Lag (2019:909).

[K6]4 §  Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §. Lag (2015:982).

Prop. 2008/09:160: Ändringen behandlas i avsnitt 9 och innebär att andra stycket upphävs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter inom individ- och familjeomsorgen (16 kap. 10 §). Detta bemyndigande omfattar även den föreskriftsrätt som i dag framgår av andra stycket.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 23–24 §§ med vissa språkliga och redaktionella justeringar.

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn

[K6]5 §  När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 22 § fjärde stycket med en språklig justering.

 • HFD 2015:36:I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.

[K6]6 §  Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

[S2]Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd.

[S3]Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.

[S4]Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats. Lag (2012:776).

Prop. 2006/07:129: I andra stycket förtydligas att en utredning av förhållandena i ett enskilt hem och förutsättningarna för att ge vård i det skall göras av en socialnämnd. Det krävs dock inte att det är den socialnämnd som lämnar medgivande till stadigvarande vård och fostran i hemmet som gjort utredningen, även om det är den socialnämnd som lämnar medgivandet som ansvarar för att ärendet är utrett på ett sådant sätt att utredningen kan ligga till grund för ett beslut om placering. Förslaget till denna ändring ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 25 § första och andra styckena med vissa språkliga ändringar. Ordet underårig har bytts ut mot barn i konsekvens med vad som anförts i kommentaren till 1 kap. 2 §.

 • HFD 2015:36:I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.
 • RÅ 2007:74:Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.

[K6]6 a §  Om socialnämndens prövning gäller ett barn och medgivande eller beslut om vård enligt 6 § och avser ett tilltänkt enskilt hem i en annan kommun, ska nämnden informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut. Om det finns någon i det enskilda hemmet som vistas där efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och samråda även med den kommunen. Lag (2012:776).

[K6]6 b §  Socialnämnden ska i samband med beslut om placering i ett familjehem ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita som familjehem. Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd under placeringen ska framgå av avtalet. Lag (2012:776).

[K6]6 c §  Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem. Lag (2012:776).

[K6]7 §  Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem, stödboende eller hem för vård eller boende

 1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,
 2. verka för att de får lämplig utbildning,
 3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver,
 4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Lag (2015:982).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 26 §. Vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts. Även här har uttrycket underårig bytts ut mot barn i konsekvens med vad som anförts ovan.

[K6]7 a §  Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Lag (2015:982).

[K6]7 b §  Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende främst genom

 1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,
 2. enskilda samtal med barnet eller den unge,
 3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och
 4. samtal med vårdnadshavarna.

[S2]Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2015:982).

[K6]7 c §  När vård ges i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge.

[S2]Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. Lag (2015:982).

[K6]8 §  Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Lag (2022:665).

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.2.

Andra stycket är nytt. För att markera att överflyttning av vårdnaden enligt föräldrabalken kan vara en framkomlig väg att ge barn större trygghet och visshet om var ...

Prop. 2021/22:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens ansvar att följa vård med stöd av denna lag.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 28 §. Även här har underårig bytts ut mot barn i konsekvens med vad som tidigare anförts.

 • HFD 2019:63:Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem på den grunden att nämnden anser att det inte längre finns något behov av sådan vård.

[K6]8 a §  När ett barn är placerat i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket och en vårdnadshavare eller barnet, om barnet har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lag (2022:665).

[K6]8 b §  När barnet har varit placerat i samma familjehem under två år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen.

[S2]Vid ett sådant övervägande ska följande särskilt beaktas:

 • barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,
 • barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt,
 • familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och
 • barnets relation till sina föräldrar. Lag (2022:665).

[K6]9 §  Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose vårdnadshavarens behov av stöd och hjälp.

[S2]Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna enligt 7 §. Lag (2011:328).

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 7.1.

I nuvarande 6 kap. 6 § anges i första stycket andra meningen att socialnämndens beslut om familjehemsplacering anses som ett medgivande enligt första meningen. Det innebär således ingen förändring i sak att reservera ordet medgivande för privatplaceringar och införa begreppet ”beslut om vård” för de placeringar där socialnämnden skall fatta beslut om familjehemsplaceringen. ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 30 § första stycket och tredje stycket första meningen. Redaktionella ändringar har gjorts.

[K6]10 §  Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att förmedla barn till hem som avses i 6 §.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 31 §. Språkliga och redaktionella ändringar har gjorts. I konsekvens med vad som tidigare anförts har uttrycket underårig bytts ut mot barn.

[K6]11 §  Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd.

[S2]Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det. Lag (2012:776).

Placering av ett barn över nationsgränserna

/Upphör att gälla U: 2022-08-01/

11 a §  Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige endast om

 1. det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,
 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,
 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden,
 4. förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,
 5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, och
 6. placeringen sker med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Lag (2012:321).

/Träder i kraft I: 2022-08-01/

[K6]11 a §  Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige endast om

 1. det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,
 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,
 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden,
 4. förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,
 5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, och
 6. placeringen sker med stöd av rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen) eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Lag (2022:956).

[K6]11 b §  Socialnämnden får placera ett barn i ett annat land endast om

 1. det är bäst för barnet att placeras där, särskilt med beaktande av barnets anknytning dit,
 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,
 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till placeringen,
 4. socialnämnden genom en överenskommelse med den behöriga myndigheten i det land där barnet ska placeras har gjort det möjligt att följa upp placeringen, och
 5. landet har en tillfredsställande ordning i fråga om tillsyn. Lag (2012:321).

Prop. 2011/12:85: Paragrafen är ny och kompletterar bl.a. 6 §. Den reglerar vad som krävs för att en socialnämnd ska få placera ett barn i ett annat land. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Internationella adoptioner

[K6]12 §  Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot av någon i syfte att adopteras. Medgivandet ska ha lämnats innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist.

[S2]Ett medgivande får lämnas om sökanden är lämpad att adoptera. Om barnet är känt, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och adoptionen ska även i övrigt kunna antas vara till barnets bästa.

[S3]Socialnämnden ska göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet. Vid bedömningen ska särskilt beaktas

 • sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd,
 • sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk,
 • sökandens ålder och hälsotillstånd, och
 • stabiliteten i relationen, om medgivande söks av makar eller sambor.

[S4]Innan ett medgivande lämnas ska sökanden ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption. Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare, får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning. Lag (2018:1281).

Prop. 2017/18:121: I första stycket stryks hänvisningen till föräldrar eftersom en person inte kan adoptera det barn som han eller hon är förälder till. Med förälder avses i detta sammanhang rättslig förälder. Vidare tas undantaget från kravet på medgivande för vårdnadshavare bort. Det innebär att en person som är vårdnadshavare – men inte förälder – och som tar emot det barn som han eller hon har vårdnaden om för adoption först måste ha fått ett medgivande från socialtjänsten. Situationen bör sällan uppkomma ...

Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

Första stycket får i princip samma lydelse som 6 kap. 6 § första stycket. Liksom tidigare skall medgivande inhämtas innan barnet lämnar det land där barnet har hemvist.

Andra stycket innehåller flera nyheter. Ett krav uppställs på att den sökande skall vara lämpad att adoptera. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 5 a) i 1993 års Haagkonvention ...

 • RÅ 2007:74:Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.

[K6]12 a §  Ett medgivande enligt 12 § upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i sökandens vård inom tre år från det att medgivandet lämnades. Lag (2018:1281).

[K6]13 §  Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till socialnämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från det att medgivandet lämnades, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, kontrollera om omständigheterna har ändrats.

[S2]Medgivandet ska återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa. Lag (2018:1281).

Prop. 2017/18:121: Paragrafen innehåller bestämmelser om uppföljning och återkallelse av medgivanden att ta emot ett barn för internationell adoption. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.3.

[K6]14 §  När ett visst barn har föreslagits för adoption, skall socialnämnden skyndsamt och senast inom två veckor från det att den eller de som vill adoptera kommit in med en anmälan om detta pröva om samtycke skall ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Om det är fråga om ett adoptionsförfarande som omfattas av lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, skall därvid 3 § i den lagen tillämpas. Den tid inom vilken prövning skall ske får förlängas om det finns synnerliga skäl.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 25 § tredje – femte styckena, med endast en redaktionell ändring i 12 §.

[K6]15 §  Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det och ett samtycke enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose den eller de sökandes behov av stöd och hjälp.

[S2]Den socialnämnd som lämnat samtycke enligt 14 § ska fullgöra skyldigheterna enligt 7 §. Lag (2011:328).

[K6]16 §  Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall förmedla barn från utlandet för adoption finns bestämmelser i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

[K7]1 §  Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva

 1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
 2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
 3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
 4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,
 5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn, eller
 6. hemtjänst.

[S2]Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 1-4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas. Lag (2019:909).

Prop. 2017/18:273: Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva

Prop. 2016/17:59: Paragrafen behandlas i avsnitt 4 och 5.

Ändringen i första stycket innebär att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg för att yrkesmässigt få bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och ...

Prop. 2006/07:129: I första stycket fjärde punkten görs ett förtydligande. Ändringen är föranledd av att ett tidigare förarbetsuttalande medfört att bestämmelsen i vissa fall kommit att tillämpas på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagtexten. Det skall för avgörandet av om tillståndsplikt föreligger för en öppenvårdverksamhet inte spela någon roll om verksamheten bedrivs i en särskilt anpassad lokal eller inte. Genom ändringen klargörs att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse ...

Prop. 2008/09:160: I första stycket, som behandlas i avsnitt 5.2, har ordet ”länsstyrelsen” bytts ut mot ”Socialstyrelsen”. Ändringen är föranledd av att Socialstyrelsen föreslås överta rollen som tillståndsgivare och innebär att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ inte utan tillstånd från Socialstyrelsen yrkesmässigt får bedriva viss enskild verksamhet som räknas upp i första stycket. ...

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.

I första stycket införs ett nytt villkor för att tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i första stycket ska få lämnas. Villkoret innebär att

tillstånd att bedriva sådan verksamhet bara får lämnas om ...

[K7]2 §  Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

[S2]Tillstånd får vidare endast beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse

 1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

[S3]Vidare krävs att sökanden i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1–4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

[S4]Sökanden ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

[S5]Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten och säkerheten i verksamheten.

[S6]Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd sökas. Lag (2018:1156).

Prop. 2017/18:159: I paragrafen görs följdändringar med anledning av att tillstånd enligt 1 § bara får lämnas om sökanden är en juridisk person.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 69–69 a §§ med vissa språkliga och redaktionella ändringar.

[K7]2 a §  Den som har beviljats tillstånd enligt 1 § ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 § till Inspektionen för vård och omsorg senast en månad efter förändringen. Lag (2018:1156).

[K7]2 b §  Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansökningar om tillstånd enligt 1 §. Lag (2018:1156).

[K7]3 §  Bestämmelserna i 11 kap.5 och 6 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska bevaras och därefter gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

[S2]Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

[S3]Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.

[S4]Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte handlingar som avses i 3 a §. Lag (2012:944).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 11.1.

Paragrafen innehåller den föreskrift som gör att dokumentationsbestämmelserna 11 kap.5 och 6 §§socialtjänstlagen ...

Prop. 2008/09:160: I paragrafen har ordet ”länsstyrelsens” bytts ut mot ”Socialstyrelsens”. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

[K7]3 a §  Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende eller sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket ska överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder.

[S2]När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder ska handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen. Lag (2015:982).

Prop. 2006/07:129: Paragrafen är ny. Förslaget behandlas i avsnitt 11.2.

I paragrafen anges undantag från gallringskyldigheten. Av första stycket följer att handlingar i personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende eller i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket ...

[K7]4 §  En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 §.

[S2]En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning. Lag (2012:944).

Prop. 2008/09:160: Ändringarna, som behandlas i avsnitt 5.2, är föranledda av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgifter att i vissa fall pröva om utlämnande av handlingar i en personakt ska ske. I övrigt har paragrafen ändrats redaktionellt.

[K7]5 §  Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i enskild verksamhet som står under inspektionens tillsyn enligt denna lag ska tas om hand

 1. om verksamheten upphör,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

[S2]En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten. Personakter som har tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakterna ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får handlingar som avses i 7 kap. 3 a § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet. Lag (2012:944).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 11.2.

Ändringen innebär att sådan dokumentation som undantas från gallring i enskild verksamhet av hänsyn till rättssäkerhetsskäl och forskningens behov enligt 3 a § inte heller får gallras hos arkivmyndigheten. Detta gäller sådana handlingar som avses i nämnda paragraf och som inte har överlämnats till socialnämnden.

Prop. 2008/09:160: Ändringarna, som behandlas i avsnitt 5.2, är föranledda av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgifter att i vissa fall besluta om omhändertagande av en personakt. I övrigt har paragrafen ändrats redaktionellt.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 70 a–70 c §§ med vissa språkliga och redaktionella ändringar.

[K7]6 §  Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som har rapporterats enligt 14 kap. 3 §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksamheten.

[S2]Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. 6 § ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes.

[S3]Den socialnämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Lag (2010:429).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.6. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 23 e § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I första stycket åläggs den som bedriver enskild verksamhet en skyldighet att utreda rapporterade missförhållanden och påtagliga ...

[K8]1 §  Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.

[S2]Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

[S3]Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 34 §. Uttrycket underårig har bytts ut mot barn i konsekvens med vad som anförts i kommentaren till 1 kap. 2 §.

Lagrådet har anfört att grunden för de bemyndiganden som förekommer i nuvarande 34 § är oklar. Lagrådet ifrågasätter om 8 kap. 9 § regeringsformen jämfört med 8 kap. 5 och 7 §§ medger ett bemyndigande på det aktuella området. Det är i så fall endast ...

 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.

[K8]2 §  Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall:

 1. familjerådgivning,
 2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär,
 3. föräldrautbildning inför adoption,
 4. hemtjänst,
 5. dagverksamhet,
 6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap.5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap.jordabalken, och
 7. annan liknande social tjänst.

[S2]I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 39 §§. Lag (2018:1724).

Prop. 2017/18:273: Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall:

Prop. 2000/01:149: I paragrafens första stycke läggs för det första dagverksamhet till de uppräknade sociala tjänsterna för vilka kommuner får ta ut avgifter. Detta är endast en precisering av redan gällande uttryck annan liknande tjänst. För det andra klargörs att uttrycket sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket, dvs. särskilda boendeformer för äldre eller bostäder med särskild service för funktionshindrade, endast avser bostaden och inte de omsorgs- och serviceinsatser ...

Prop. 2003/04:131: I paragrafen har lagts till att kommunen får ta ut avgift för föräldrautbildning som kommunen tillhandahåller i samband med adoption.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 35 §.

 • RÅ 2006:46:Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
 • RÅ 2009:1:Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.

[K8]3 §  Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).

Prop. 2000/01:149: Paragrafen anger att med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.

[K8]4 §  Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

[S2]Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96–98 kap., särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a–103 e kap. samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

[S3]I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Lag (2011:1518).

Prop. 2000/01:149: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om beräkning av den enskildes avgiftsunderlag. Paragrafen har behandlats i kapitel 9.

Avgiftsunderlaget skall fastställas för att användas vid bestämmande av den enskildes förbehållsbelopp och, för det fall kommunerna baserar ...

 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.

[K8]5 §  Den enskildes avgifter får

 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,
 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Lag (2017:613).

Prop. 2000/01:149: Paragrafen innehöll tidigare även vissa regler om förbehållsbelopp och beräkning av avgiftsunderlag men dessa har nu, i enlighet med Lagrådets synpunkter, tagits in i en egen paragraf.

Innehållet i paragrafen är nytt. Paragrafen har behandlats i kapitel 8.

I första punkten anges det högsta månadsbelopp som avgifter för ...

Prop. 2016/17:106: 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.

Ändringen i första punkten är en följd av den ändring i <a href="https://lagen.nu/2017:30" ...

 • RÅ 2006:46:Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
 • RÅ 2009:1:Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.

[K8]6 §  Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847).

Prop. 2000/01:149: På Lagrådets inrådan har bestämmelserna i förevarande paragraf, som tidigare återfanns i 5 §, utformats till en egen paragraf.

I paragrafens första och andra mening, som motsvaras av nuvarande 8 kap. 2 § andra stycket, görs vissa ändringar. Innehållet i paragrafens tredje mening är helt nytt. Paragrafen har delvis behandlats i kapitel 7.

Den tidigare uppräkningen av personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader har ...

 • RÅ 2006:46:Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
 • HFD 2019:11:När avgift för bostad i särskilt boende fastställs ska den enskilde först tillgodoräknas ett förbehållsbelopp som är avsett att täcka normala levnadskostnader. Fråga om hur den del av beloppet som avser andra kostnader än boendekostnaden ska bestämmas när den enskilde inte har en viss kostnad därför att den ingår i avgiften.

/Upphör att gälla U: 2022-08-01/

7 §  Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

 1. 1,4044 prisbasbelopp för ensamstående, eller
 2. 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2021:1314).

/Träder i kraft I: 2022-08-01/

[K8]7 §  Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

[S2]Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

 1. 1,4541 prisbasbelopp för ensamstående, eller
 2. 1,1942 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

[S3]Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2022:935).

Prop. 2000/01:149: Paragrafen är ny och reglerar hur kommunen skall fastställa den enskildes förbehållsbelopp. Den föreslagna lagtexten utgår i lagteknisk mening från reglerna om beräkning av förbehållsbelopp enligt 7 kap. 3 § föräldrabalken vid fastställande av underhållsbidrag och 7 kap. 5 § utsökningsbalken vid fastställande av utmätningsbart belopp vid utmätning av lön. Paragrafen ...

Prop. 2021/22:180: 2. 1,1942 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor. Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och

sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Paragrafen ...

 • RÅ 2006:46:Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
 • HFD 2019:11:När avgift för bostad i särskilt boende fastställs ska den enskilde först tillgodoräknas ett förbehållsbelopp som är avsett att täcka normala levnadskostnader. Fråga om hur den del av beloppet som avser andra kostnader än boendekostnaden ska bestämmas när den enskilde inte har en viss kostnad därför att den ingår i avgiften.
 • RÅ 2009:1:Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.

/Träder i kraft I: 2022-08-02/

7 §  Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

 1. 1,4789 prisbasbelopp för ensamstående, eller
 2. 1,2066 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2022:1034).

[K8]8 §  Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

[S2]Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att

 1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
 2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
 3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

[S3]Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:47).

Prop. 2000/01:149: Paragrafen är ny. Hur paragrafen närmare är tänkt att tillämpas har redovisats i kapitel 7.

En omsorgstagares faktiska kostnader för de poster som anges i 8 kap. 7 § tredje stycket kan av olika skäl vara så höga att det i lagen angivna beloppet inte räcker till för att täcka kostnaderna. Det måste därför finnas utrymme för den enskilde att i viss utsträckning få förbehålla sig extra medel för sådana merkostnader. Detsamma gäller om denne har andra levnadskostnader som denne ...

 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
 • HFD 2019:11:När avgift för bostad i särskilt boende fastställs ska den enskilde först tillgodoräknas ett förbehållsbelopp som är avsett att täcka normala levnadskostnader. Fråga om hur den del av beloppet som avser andra kostnader än boendekostnaden ska bestämmas när den enskilde inte har en viss kostnad därför att den ingår i avgiften.

[K8]9 §  Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet.

[S2]En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847).

Prop. 2000/01:149: Paragrafen är ny och har behandlats i kapitel 10.

I första stycket föreskrivs att kommunen skall ändra ett individuellt beslut om avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Det kan både avse det fallet att den enskildes avgiftsutrymme har minskat, t.ex. på grund av lägre inkomster eller behov av ett högre förbehållsbelopp, eller det fallet att den enskildes avgiftsutrymme har ökat på grund av förbättrade inkomster. Förbehållsbeloppet (minimibeloppet) ...

 • RÅ 2005:84:En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.

[K9]1 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

[S2]Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. Lag (2015:970).

Prop. 2013/14:168: Paragrafen reglerar socialnämnden möjligheter till återkrav m.m. Paragrafens första stycke ändras och innebär att om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att fritidspeng betalats ut obehörigen eller med för högt belopp får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. Ändringen innebär att socialtjänstlagens befintliga återkravsbestämmelse ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 33 a §. I andra stycket har endast en språklig justering gjorts.

 • HFD 2013:18:En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod.
 • RH 2012:74:Kommuns talan mot bidragstagare enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ledde till att förvaltningsrätten ålade bidragstagaren att återbetala av kommunen utbetalt ekonomiskt bistånd enligt samma lag. Av kommunen senare väckt talan mot bidragstagaren om återbetalning av samma bistånd har avvisats, även till den del den gällt vid förvaltningsrätten inte yrkad dröjsmålsränta.

[K9]2 §  Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats

 1. som förskott på en förmån eller ersättning,
 2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller
 3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

[S2]Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning. Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 33 §.

I första stycket anges att socialnämnden får återkräva bistånd som den enskilde har fått enligt 4 kap. 1 §. Detta är en ändring mot tidigare, då bestämmelsen endast gällde rätt att återkräva försörjningsstöd som den enskilde fått under angivna förhållanden.

Andra stycket reglerar den situationen att den enskilde har fått ekonomisk hjälp i annat fall än som avses i 4 kap. 1 §. Sådan ekonomisk hjälp får återkrävas ...

 • RÅ 2003:81:En enskild kan inte med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) förpliktas återbetala bistånd som utgetts enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620)

[K9]3 §  Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap.1 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos förvaltningsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den förvaltningsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.

[S2]Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket. Lag (2009:836).4 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 §§ och i 8 kap.1 § första och andra styckena.

 • HFD 2013:18:En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod.
 • RH 2012:75:Enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska talan mot bidragstagaren om återbetalning av oriktigt utbetalt ekonomiskt bistånd väckas av socialnämnden i förvaltningsrätten. Regeln i 10 kap. 17 § första stycket 1 rättegångsbalken har inte ansetts hindra att kommunen mot bidragstagaren i stället i allmän domstol för en på brott grundad skadeståndstalan som avser ersättning för det oriktigt utbetalade ekonomiska stödet.
 • RH 2012:74:Kommuns talan mot bidragstagare enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ledde till att förvaltningsrätten ålade bidragstagaren att återbetala av kommunen utbetalt ekonomiskt bistånd enligt samma lag. Av kommunen senare väckt talan mot bidragstagaren om återbetalning av samma bistånd har avvisats, även till den del den gällt vid förvaltningsrätten inte yrkad dröjsmålsränta.

10 kap. Nämndorganisation

Prop. 2017/18:155: Delegation 5 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

Socialnämnden

[K10]1 §  För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:742).

 • HFD 2016:74:Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.

[K10]2 §  Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.

[K10]3 §  Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.

[S2]Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i den egna kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 38–40 §§.

Delegation

[K10]4 §  Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap.6, 8-8 b och 11 a-13 §§ denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13, 13 b och 13 c §§, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i, 32 a, 32 b och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

[S2]Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §. Lag (2022:665).

Prop. 2011/12:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om delegation av socialnämndens uppgifter enligt socialtjänstlagen. Av uppräkningen i paragrafen framgår i vilka fall delegation endast får ske till förtroendevalda. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Prop. 2021/22:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om delegering av socialnämndens uppgifter.

 • HFD 2016:74:Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.

[K10]5 §  Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

[S2]Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 §socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1282).

Prop. 2011/12:53: Paragrafen handlar om delegering av en socialnämnds uppgifter enligt föräldrabalken. Beslut om medgivande till vård och sociala insatser enligt den nya 6 kap. 13 a § föräldrabalken kan delegeras åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Detta regleras i den nya femte strecksatsen i första stycket. En motsvarande bestämmelse finns ...

Prop. 2009/10:192: Paragrafen handlar om delegation av socialnämnds uppgifter enligt föräldrabalken. Eftersom rätt att fatta beslut om att utse en viss person att medverka vid umgänget enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken bör kunna delegeras, har första stycket fått en ny femte strecksats med det innehållet.

Prop. 2017/18:121: I första stycket görs ett tillägg som innebär att uppdraget till socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning enligt 4 kap. 14 § föräldrabalken kan delegeras. Liksom när det gäller vårdnadsutredningar är det lämpligt att uppgiften att utse utredare läggs på någon vid nämnden som leder och fördelar arbetsuppgifter av sådant slag, t.ex. socialchefen eller chefen för familjerätten (jfr <a href="https://lagen.nu/prop/1990/91:8#sid70" ...

Prop. 2004/05:137: Paragrafen handlar om delegation av socialnämndens uppgifter enligt föräldrabalken. Första styckets första och andra strecksatser har ändrats till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som avlas genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor. Ett uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar ...

Prop. 2005/06:99: Paragrafen handlar om delegation av socialnämndens uppgifter enligt föräldrabalken. Första styckets fjärde strecksats har ändrats till följd av ändringarna i 6 kap. 15 a § föräldrabalken.

 • HFD 2016:74:Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.

[K10]6 §  Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 47–49 §§ med vissa redaktionella justeringar.

[K11]1 §  Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

[S2]Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. Lag (2012:776).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 50 §.

 • NJA 2014 s. 910:En anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (orosanmälan) från en förskola eller från den som är verksam där sker vid myndighetsutövning.
 • RH 2011:27:Ansvar för tjänstefel för en chef inom socialtjänsten som, vid tillämpning av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, för sent inlett utredning och för sent vidtagit åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av en man med tungt narkotikamissbruk.
 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.
 • RÅ 2008:18:En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte rätt att avvisa en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde vid tidpunkten för ansökningen inte har anlänt till kommunen.
 • HFD 2011:49:En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.

[K11]1 a §  När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras.

[S2]Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. Lag (2012:776).

[K11]2 §  Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

[S2]Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

[S3]Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts. Lag (2012:776).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 50 a § med vissa språkliga justeringar. Uttrycket en underårigs har i konsekvens med vad som anförts under 1 kap 2 § bytts ut mot ett barns.

 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.

[K11]3 §  När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan).

[S2]En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet har varit placerat i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter särskilda hinder, särskilt avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska vårdplanen revideras vid behov.

[S3]För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).

[S4]Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. Lag (2020:1260).

Prop. 2006/07:129: Första stycket ändras så att vårdplan skall upprättas även när vuxna, inte endast barn, behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Med det uttryck som tidigare användas i bestämmelsen ”annat hem än det egna” avsågs just ”hem för vård eller boende eller familjehem”. Förslaget behandlas i avsnitt 13.

I andra stycket, som är nytt, stadgas att för barn och unga ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.

Bestämmelsen anger att en vårdplan skall upprättas i de fall ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna. Planen skall även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän ansvarar för. Det kan t.ex. gälla insatser från den psykiatriska barn- och ungdomsvården, vilken landstinget ansvarar för. Vid en ansökan om vård enligt lagen (<a href="https://lagen.nu/1990:52" ...

[K11]3 a §  Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Lag (2019:909).

Prop. 2016/17:59: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.

Paragrafen innebär att socialnämnden, om det inte är obehövligt, ska underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anlutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, av landstinget ska erbjudas en hälsoundersökning.

Bestämmelsen omfattar barn och unga som vårdas stöd av SoL eller LVU. Med vård utanför ...

[K11]4 §  Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 § och ärendet avser vård av missbrukare. Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet.

[S2]Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet eller om ärendet annars flyttas över. Lag (2003:407).

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 7.2.

Första stycket tredje meningen är ny. Den har utformats med 2 kap. 3 §

SoL som förebild. Alla utredningsåtgärder som kan anses erforderliga för skapandet av ett fullgott beslutsunderlag omfattas av bestämmelsen. Eftersom bestämmelsen i lag ålägger den informationsgivande kommunen en förpliktelse att lämna information kan utlämnandet ske utan ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 50 b §. Även här har uttrycket underårig bytts ut mot barn i konsekvens med vad som anförts tidigare.

[K11]4 a §  Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats.

[S2]En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Lag (2012:776).

[K11]4 b §  Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering med stöd av denna lag i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört.

[S2]En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.

[S3]Bestämmelser om uppföljning när vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga upphör finns i 21 b och 21 c §§ den lagen. Lag (2022:665).

Prop. 2021/22:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om en möjlighet för socialnämnden att följa upp ett barns situation efter avslutad placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.

[K11]4 c §  Vid en uppföljning enligt 4 a eller 4 b § får nämnden ta de kontakter som anges i 2 § första stycket och samtala med barnet i enlighet med 10 § tredje stycket. Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen som gäller ett barns behov av stöd och skydd avslutats eller placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket.

[S2]Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda respektive avsluta uppföljningen. Lag (2012:776).

[K11]5 §  Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

[S2]Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

[K11]6 §  Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

[K11]7 §  Socialnämnden ska i alla ärenden tillämpa 26 § förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:812).

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 51–53 §§ med vissa språkliga och redaktionella justeringar.

[K11]8 §  I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 10 § om partsinsyn,
 • 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

[S2]Bestämmelserna i 10 och 25 §§förvaltningslagen tillämpas dock inte i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap.5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna. Lag (2018:1724).

Prop. 2017/18:273: I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

– 10 § om partsinsyn, – 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, – 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut, – 32 § om motivering av beslut, – 33 och 34 §§ om underrättelse ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 54 §. Bestämmelsen har kompletterats med en hänvisning även till 21 § förvaltningslagen (1986:223). I den bestämmelsen ges föreskrifter om underrättelse av beslut. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i nuvarande socialtjänstlag, vilket snarast torde bero på ett förbiseende. Regeringen finner det därför lämpligt att nu komplettera förevarande bestämmelse i detta avseende.

 • HFD 2019:63:Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem på den grunden att nämnden anser att det inte längre finns något behov av sådan vård.

[K11]9 §  Den som enligt 8 § ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden. Lag (2018:812).

[K11]10 §  När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

[S2]Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det.

[S3]Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.7 eller 8 §föräldrabalken. Lag (2012:776).

Prop. 2009/10:192: Paragrafen innehåller bestämmelser om ett barns rätt att komma till tals i mål och ärenden enligt lagen. Överväganden finns i avsnitt 5.

I paragrafens första stycke, som är oförändrat, regleras rätten för ett barn som fyllt femton år att själv föra sin talan. Av andra stycket, som också är oförändrat, framgår att ett barn som är yngre än femton år bör höras om det kan vara till nytta för ...

[K11]11 §  Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna. Om det finns skäl för det ska dessa myndigheter och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

[S2]Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket. Lag (2009:1005).

Prop. 2007/08:160: Bakgrunden och skälen för ändringarna i paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitten 10.6.1 och 10.7.2.

Paragrafen innehåller en uppgiftsskyldighet för Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna gentemot socialnämnden. Uppgiftsskyldigheten innebär att det föreligger en sådan skyldighet som avses i 14 kap. 1 § sekretesslagen.

Paragrafen ...

 • HFD 2015:61:Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

[K11]11 a §  Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om enskilda hos Arbetsförmedlingen. Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

[S2]Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket. Lag (2008:971).

Prop. 2007/08:160: Paragrafen är ny. Bakgrunden och skälen för paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 10.6.1.

Paragrafen innehåller en uppgiftsskyldighet för Arbetsförmedlingen gentemot socialnämnden. Uppgiftsskyldigheten innebär att det föreligger en sådan skyldighet som avses i 14 kap. 1 § sekretesslagen.

Paragrafen ...

[K11]11 b §  Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

[S2]Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket. Lag (2011:1407).

11 c § Har upphävts genom lag (2017:590).

[K11]12 §  Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag som avser myndighetsutövning får 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1972).

Gallring

[K12]1 §  Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

[S2]Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

[S3]Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2003:135).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 59 §.

I enlighet med Lagrådets påpekande har uttrycket personregister i första och andra stycket bytts ut mot uttryckssätt som ansluter till personuppgiftslagen (1998:204) och den föreslagna lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Tredje stycket är nytt och behandlas i avsnitt ...

[K12]2 §  Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:

 1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,
 2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption,
 3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

[S2]Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycketföräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år.

[S3]Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2015:982).

Prop. 2004/05:137: Paragrafen rör gallring av uppgifter hos socialnämnden. Första stycket 1 har ändrats till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som avlas genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor. Handlingar som har kommit in eller upprättats i samband med en utredning om föräldraskap enligt 1 kap. 9 ...

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 11.2.

Ändring föreslås på så sätt att det i första stycket 3 införs ett undantag från gallring för handlingar hos socialnämnden som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen. ...

Prop. 2005/06:99: Paragrafen rör gallring av uppgifter hos socialnämnden. Andra stycket har ändrats till följd av ändringarna i 6 kap. 15 a § föräldrabalken.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 60 §. Även här har uttrycket personregister ersatts i enlighet med vad anförs ovan.

3 § Har upphävts genom lag (2003:135).
4 § Har upphävts genom lag (2003:135).

Socialnämndens uppgiftsskyldighet m.m.

[K12]5 §  Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, lämna ut personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål.

[K12]6 §  Socialnämnden skall lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan ske utan risk för att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 63–64 §§ med vissa språkliga justeringar. Personregister har bytts ut i enlighet med vad som anförts i kommentaren till 1 §, utan att någon förändring i sak avses.

[K12]7 §  Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.

[S2]Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

 1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten, och
 2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

[S3]Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2011:1407).

Prop. 2010/11:166: I första stycket har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

[K12]8 §  Har en domstol dömt någon till ungdomsvård eller till ungdomstjänst, skall socialnämnden underrätta åklagarmyndigheten, om det kan antas att det finns förutsättningar för åtgärd enligt 30 b § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 32 kap. 4 § brottsbalken. Lag (2006:901).

Prop. 2005/06:165: Paragrafen rör socialnämndens underrättelseskyldighet vid den unges misskötsamhet av ungdomsvård och ungdomstjänst samt andra fall där det kan finnas anledning till undanröjande av sådana påföljder. Den gäller såväl ungdomstjänst som fristående påföljd som ungdomstjänst i förening med ungdomsvård. Frågorna behandlas i avsnitt 8.3.

Underrättelseskyldigheten korresponderar med förutsättningarna för undanröjande ...

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 65–65 a §§ med endast en språklig justering.

[K12]9 §  Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Lag (2013:633).

Prop. 2012/13:116: I paragrafen görs en ändring som innebär att anmälan enligt bestämmelsen ska göras till den nya Folkhälsomyndigheten och inte till Statens folkhälsoinstitut. I övrigt görs en språklig ändring.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 65 b §. En ändring har gjorts så till vida att Folkhälsoinstitutet har bytts ut mot Statens Folkhälsoinstitut i enlighet med vad regeringen föreslagit i prop. 2000/01:99.

[K12]10 §  Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap.21-23 §§ samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet.

[S2]Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i syfte att förebygga terroristbrottslighet under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 c § samma lag framgår dessutom att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga våld eller andra övergrepp mot en närstående under vissa angivna förutsättningar.

[S3]Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

 1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,
 2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och
 3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet. Lag (2021:645).

Prop. 2005/06:161: Första stycket innehåller hänvisningar till de sekretessbrytande bestämmelserna i 1 kap. 5 § och 14 kap. 2 §sekretesslagen (1980:100). Hänvisningarna till femte stycket i den sistnämnda paragrafen ändras till följd av de ändringar som föreslås i 14 kap. 2 § i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:161#S5" ...

Prop. 2006/07:37: Den 1 juli 2006 avvecklades de tio regionala kronofogdemyndigheterna och ersattes av den nya, rikstäckande, Kronofogdemyndigheten (prop. 2005/06:200). Genom SFS 2006:746 ändrades 12 kap. 10 § SoL så att ordet ”kronofogdemyndighet” byttes ut mot ”Kronofogdemyndigheten” från den 1 juli 2006. Den 1 oktober 2006 kom lydelsen dock att ändras tillbaka till ”kronofogdemyndighet” ...

Prop. 2020/21:163: Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvaras av nuvarande 66 §.

[K13]1 §  Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över socialtjänsten och verksamheten vid hem som avses i 6 kap. 3 §.

[S2]Tillsynen över enskild verksamhet avser

 1. verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket,
 2. verksamhet som en kommun genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att utföra, samt
 3. annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag. Lag (2012:944).

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 5.1, 10 och 13. Enligt bestämmelsen har Socialstyrelsen tillsyn över socialtjänsten och verksamheten vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 §. Begreppet socialtjänst förekommer i åtskilliga bestämmelser i SoL, men det definieras ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 67 §.

[K13]2 §  Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet som avses i 1 § uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

[S2]Föreläggande enligt 5 och 8 §§, återkallelse av tillstånd och förbud enligt 911 §§ får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter. Lag (2009:596).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 12.2.

I paragrafen tydliggörs länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avseende tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Prop. 2008/09:160: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.1, har nytt innehåll. I första stycket definieras vad tillsyn enligt SoL är. Tillsyn innebär granskning av att socialtjänsten och verksamheten vid SiS institutioner uppfyller krav och mål som framgår av lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana. Tillsyn innefattar således kontroll av att gällande rätt enligt lagar, förordningar och andra ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.1.

Första stycket är nytt och tydliggör att länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna ansvarar för.

Andra stycket motsvarar nuvarande 68 §. Ändringen under femte strecksatsen innebär ingen ändring i sak. Den tidigare hänvisningen till 6 §, som inte längre finns, har ersatts med en uppräkning av de biståndsbehov som ...

[K13]3 §  Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn

 1. lämna råd och ge vägledning,
 2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
 3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
 4. informera och ge råd till allmänheten. Lag (2012:944).

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 7.2. I bestämmelsen preciseras övriga uppgifter, med nära samband med den tillsyn, som ska utföras av Socialstyrelsen, den s.k. tillsynsrollen. Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen samt informera och ge råd till allmänheten. ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 69 b §. Skillnaden mot tidigare är att bestämmelsen nu enbart anger den enskilt bedrivna verksamhet som länsstyrelsen har tillsyn över.

[K13]4 §  Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2009:596).

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1 och ger Socialstyrelsen en möjlighet att vid tillsyn som rör barns förhållanden höra barnet. Detta kan ske utan vårdnadshavarens samtycke och utan att denne är närvarande. Med barn avses varje människa under 18 år (jfr 1 kap. 2 § SoL). Principen om barnets bästa ska beaktas. Ett barn får bara höras om det kan antas ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen är ny och anger de tillsynsinstrument som länsstyrelsen skall ha. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

Första stycket motsvarar i princip andra stycket i nuvarande 69 b §.

Det som är nytt är att bestämmelsen nu utsträcks till att gälla all verksamhet inom socialtjänsten, således även den som bedrivs i kommunal regi.

I andra stycket ges ...

[K13]5 §  Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2012:944).

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. I första stycket, som delvis motsvarar nuvarande 13 kap. 4 § SoL, anges att Socialstyrelsen har rätt att på begäran få de handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Det som avses är bl.a. personakter, olika planer och dokumentation som rör verksamheten. Annat material kan t.ex. vara läkemedel. ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 69 c § med redaktionella och språkliga justeringar.

[K13]6 §  Inspektionen för vård och omsorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. Lag (2012:944).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 12.1.

I fjärde stycket, som är nytt, stadgas att om missförhållandet är så allvarligt att det föreligger fara för barns liv, hälsa eller personliga säkerhet får länsstyrelsen, utan föregående föreläggande, förbjuda fortsatt verksamhet vid annat hem för vård eller boende än sådant som avses i 6 kap. 3 §. För att länsstyrelsen skall kunna utnyttja denna möjlighet ...

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. Den motsvaras delvis av nuvarande 13 kap. 4 § SoL och ger Socialstyrelsen rätt att utföra de inspektioner som behövs vid tillsyn. Vid inspektionerna har Socialstyrelsen rätt att tillfälligt ta med de handlingar och annat material som behövs. Socialstyrelsen måste dock ta hänsyn till att omhändertagna handlingar eller ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

Paragrafen motsvarar i viss utsträckning nuvarande 70 §. Genom bestämmelsen i första stycket ges länsstyrelsen möjlighet att meddela föreläggande för att komma till rätta med uppdagade missförhållanden i verksamheter inom socialtjänsten. Länsstyrelsen har tidigare haft denna befogenhet gentemot enskilt och viss kommunalt bedriven verksamhet. Nu utsträcks denna ...

[K13]7 §  Vid sådan inspektion som anges i 6 § har den som utför inspektionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. Lag (2014:761).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 2008/09:160: Paragrafen har nytt innehåll och behandlas i avsnitt 8.1. Vid inspektion som äger rum enligt 6 § har den som utför inspektionen rätt att av polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. Polisens bistånd ska avse de åtgärder som avses i 6 §, dvs. hjälp att få tillträde till lokaler och hjälp att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamheten. Behov av polisens ...

Prop. 2006/07:37: Överväganden finns i avsnitt 5.6.

Paragrafen är ny. I paragrafen stadgas att länsstyrelsen, utom i fråga om vissa statligt bedrivna HVB, får förbjuda fortsatt verksamhet om skyldigheterna i fråga om registerkontroll inte iakttas och underlåtenheten är av allvarligt slag. Underlåtenheten kan vara av allvarligt slag t.ex. om den upprepas trots påpekande för den som svarar för verksamheten. Om underlåtenheten ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 68 a §. Den ändring som har gjorts är att hänvisningen till 6 b eller 6 f § har ersatts med en hänvisning till 4 kap. 1 §. Innebörden av detta är inte enbart redaktionell, då den föreslagna biståndsbestämmelsen omfattar fler former av bistånd. Detta medför att länsstyrelsen kan förelägga en kommun att fullgöra ett domslut om bistånd även i andra fall än enligt tidigare 6 b eller 6 f §§.

[K13]8 §  Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 7 kap.2 § andra, tredje och fjärde styckena inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 7 kap. 2 a § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller den region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2019:909).

Prop. 2016/17:59: Ändringen i andra stycket är en följd av att 7 kap. 1 § andra stycket SoL upphävs (se kommentaren till 7 kap. 1 § SoL).

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. Första stycket motsvarar delvis nuvarande 13 kap. 6 § första stycket SoL och ger Socialstyrelsen en rätt att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållanden. Till skillnad mot vad som gäller i dag begränsas inte möjligheten att utfärda förelägganden till vissa områden, utan gäller ...

[K13]9 §  Om ett missförhållande enligt 8 § första stycket är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

[S2]Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

[S3]Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas utan föregående föreläggande om tillståndshavaren inte uppfyller kraven i 7 kap.2 § andra, tredje och fjärde styckena. Lag (2018:1156).

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. Enligt första stycket, som delvis motsvarar nuvarande 13 kap. 6 § tredje stycket SoL, får Socialstyrelsen återkalla ett tillstånd respektive förbjuda fortsatt verksamhet om ett föreläggande som har utfärdats med stöd av 8 § första stycket inte följs och om ett eventuellt vite inte har haft någon effekt. ...

[K13]10 §  Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 9 §, och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

[S2]Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader. Lag (2012:944).

Prop. 2008/09:160: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.1. Socialstyrelsen får tills vidare helt eller delvis förbjuda verksamhet om sannolika skäl föreligger för att tillståndet för verksamheten helt eller delvis kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 9 §. Ett beslut enligt denna paragraf gäller i högst sex månader. Under den tiden ska Socialstyrelsen ...

[K13]11 §  Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn är av allvarligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet. Lag (2015:982).

Prop. 2008/09:160: Paragrafen som delvis motsvarar nuvarande 13 kap. 7 § behandlas i avsnitt 8.1 och innebär att Socialstyrelsen tar över länsstyrelsens befogenhet att förbjuda fortsatt verksamhet om skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn inte iakttas och om denna underlåtenhet är av allvarligt ...

[K14]1 §  Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

[S2]De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

[S3]Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

[S4]Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2015:982).

Prop. 2013/14:110: I första stycket punkten 2 har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen lagts till. Dessa båda myndigheters anmälningsplikt reglerades tidigare i 3 § polislagen (1987:387) och någon saklig förändring är inte avsedd. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.1.

Andra–fjärde styckena är oförändrade.

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.

I andra stycket har anmälningsskyldigheten vidgats till att avse även kriminalvården och annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet än sådan som bedrivs inom hälso- och sjukvården samt anställda vid sådana myndigheter. Rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet utanför hälso- och sjukvården bedrivs av rättspsykiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket ...

 • NJA 2013 s. 1055:Artiklarna 6.2 och 8 i Europakonventionen. I en rapport till socialnämnd enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) uttalade en polis att en person gjort sig skyldig till våldsbrott innan skuldfrågan hade prövats av domstol. Uttalandet har inte ansetts kränka den utpekades rättigheter enligt artiklarna.
 • NJA 2014 s. 910:En anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (orosanmälan) från en förskola eller från den som är verksam där sker vid myndighetsutövning.
 • RÅ 2007:29:Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen när det lämnat ut begärda uppgifter till en socialnämnd i form av ett intyg som innehöll en sammanfattning av uppgifter ur patientjournalen.
 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.

[K14]1 a §  Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776).

[K14]1 b §  Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag (2012:776).

[K14]1 c §  Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Lag (2012:776).

[K14]2 §  Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag (2010:429).

Prop. 2004/05:39: Ändringen behandlas i avsnitt 5.3.

Redaktionell ändring görs i 2 § första stycket varvid ordet ”människor” ersätts med ”personer”. Ordvalet är en anpassning till dagens språkbruk. Vidare motsvarar ändringen i första stycket den reglering som föreslås i 24 a § lagen (1993:387) ...

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.1. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 24 a § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I paragrafen anges att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse (SiS) har en skyldighet ...

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 71 och 71 a §§ med redaktionella och språkliga justeringar. I 1 § har uttrycket underårig bytts ut mot barn i konsekvens med vad som anförts tidigare, jfr 1 kap. 2 §.

[K14]3 §  Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

[S2]Rapporteringsskyldigheten fullgörs

 1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten,
 2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och
 3. i övrigt till berörd socialnämnd. Lag (2010:429).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2–5.3.4. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 24 b § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I första stycket införs en rapporteringsskyldighet som omfattar hela socialtjänsten och all verksamhet vid SiS. Den som ...

[K14]4 §  Den som enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter inom respektive verksamhet om de skyldigheter som han eller hon har enligt 2 och 3 §§. Lag (2010:429).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 24 c § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att de som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och vid SiS ska känna till de skyldigheter som åvilar dem enligt 2 och 3 §§ åläggs ...

[K14]5 §  Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera berörd socialnämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot. Lag (2010:429).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 24 d § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I paragrafen anges att den som ska ta emot rapporten i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet ska informera socialnämnden om mottagna ...

[K14]6 §  Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:429).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4 och 5.6. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 24 e § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I paragrafen, som delvis har sin motsvarighet i nuvarande ...

[K14]7 §  Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

 1. socialnämnden,
 2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller
 3. Statens institutionsstyrelses ledning.

[S2]Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd socialnämnd om anmälan. Lag (2012:944).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 24 f § lagen (1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Paragrafen motsvarar delvis nu gällande 14 kap. 2 §. I den föreslagna bestämmelsen anges att nämnden, Statens institutionsstyrelses ledning ...

15 kap. Tystnadsplikt

[K15]1 §  Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

 • AD 2006 nr 118:Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent på ett privat behandlingshem. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren brutit sin lojalitetsplikt samt sin avtalade och lagstadgade tystnadsplikt samt därutöver uppträtt oprofessionellt och olämpligt mot en patient. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren brutit mot tystnadsplikten vid två tillfällen och agerat klandervärt genom att på ett omotiverat sätt blanda sig i ett pågående placeringsärende och att saklig grund för uppsägning förelegat. Även fråga om otillåten avstängning.

[K15]2 §  Den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

[K15]3 §  I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:496).

Prop. 2000/01:80: Paragrafen är ny och innehåller en erinran om att sekretesslagen (1980:100) gäller i den offentliga verksamheten.

1 § Har upphävts genom lag (2011:328).
2 § Har upphävts genom lag (2011:328).

Överklagande och verkställighet av beslut

[K16]3 §  Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

[S2]Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

[S3]På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Lag (2015:970).

Prop. 2000/01:149: I paragrafen har vissa ändringar gjorts. Ändringarna har behandlats i kapitel 11.

Lagrådets inrådan har den ändringen gjorts i första stycket att även vissa individuella beslut enligt 8 kap. rörande avgifternas storlek kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol genom s.k. förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsändring samt beslut om beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och minimibelopp. Kommunens taxebeslut, dvs. den av kommunfullmäktige ...

Prop. 2003/04:131: Tillägget i paragrafen innebär att socialnämndens beslut enligt 6 kap. 12 § är överklagbart.

Prop. 2013/14:168: Paragrafen anger vilka av socialnämndens beslut som kan överklagas. Paragrafens första stycke ändras och innebär att socialnämndens beslut om ersättning om fritidspeng får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ändringen innebär att socialtjänstlagens befintliga överklagandebestämmelse även kan tillämpas på beslut om fritidspeng. Därtill har det gjorts en språklig justering. Förslaget behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:168#S5-5" ...

Prop. 2008/09:29: Skälen för ändringen har behandlats närmare i avsnitt 8.

Enligt det nya tredje stycket får socialnämnden avvakta med att verkställa beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453; SOL) om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem. Med beslut avses såväl nämndens egna beslut som avgöranden av allmän förvaltningsdomstol. ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 73 §.

I första stycket har den ändringen gjorts att rätten att överklaga beslut om bistånd gäller alla beslut enligt 4 kap. 1 §. Detta behandlas i avsnitt 5.3. I övrigt har endast redaktionella justeringar gjorts.

Nuvarande andra stycket har strukits då det ej fyller någon funktion. Av bestämmelserna i <a href="https://lagen.nu/1986:223#P22" ...

 • RÅ 2007:7:En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare att inom viss tid sälja sin bil vid äventyr att rätten till bistånd annars kunde ifrågasättas har ansetts innefatta ett överklagbart beslut.

[K16]4 §  Inspektionen för vård och omsorgs beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i ärenden om

 1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,
 2. omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
 3. föreläggande enligt 13 kap.5 och 8 §§,
 4. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap.911 §§, samt
 5. överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 §.

[S2]I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar 6 kap.711 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S3]Andra beslut av Inspektionen för vård och omsorg enligt denna lag får inte överklagas.

[S4]Beslut av Socialstyrelsen enligt 16 kap. 6 § andra stycket får inte överklagas.

[S5]Beslut av Inspektionen för vård och omsorg och domstol i fråga som avses i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedelbart. Lag (2013:1146).

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 10.

Ansvaret för att fatta beslut enligt den nya 3 kap. 3 b § kan komma att läggas på Socialstyrelsen. Dessa beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Tredje stycket i förevarande paragraf ändras därför på så sätt att bestämmelsen om att beslut av Socialstyrelsen enligt lagen inte får överklagas tas bort. Ändringen innebär att beslut enligt 3 ...

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 7.3.

Länsstyrelsens beslut om överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 § har lagts till de beslut som kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2008/09:160: Paragrafen, som har ändrats redaktionellt, har behandlas i avsnitt 8.2. I första stycket har ordet ”länsstyrelsen” har bytts mot ”Socialstyrelsen”. I stycket anges att vissa beslut av Socialstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både sådana beslut som länsstyrelsen tidigare hade befogenhet att fatta och sådana beslut som Socialstyrelsen har möjlighet att fatta med stöd av sina nya beslutsbefogenheter. ...

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.7.5.

I första stycket punkt 1 införs en hänvisning till tillstånd att ta emot offentlig finansiering och beslut om sanktionsavgift. I punkt 4 införs en hänvisning till återkallelse av sådant tillstånd. Sådana beslut får därmed överklagas till allmän förvaltningsdomstol. ...

Prop. 2006/07:37: Överväganden finns i avsnitt 5.7.

I första stycket stadgas att länsstyrelses förbud enligt 13 kap. 7 § SoL att bedriva HVB får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandesbestämmelsen är därmed densamma som för förbud enligt 13 kap. 6 § SoL.

I ...

[K16]4 a §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:761).

[K16]5 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut enligt denna lag.

Böter

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

[K16]6 §  Till böter döms den som

 1. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §,
 2. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,
 3. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,
 4. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap.9 eller 10 § fortsätter verksamheten.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 eller 2 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

[S3]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 3 eller 4 får väckas endast efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg. Lag (2012:944).

Prop. 2003/04:131: Tillägget i paragrafen är en följd av att 6 kap. 12 § föreslås få flera stycken och att kravet på medgivande regleras i första stycket. Det är

således endast åsidosättande av vad som stadgas i första stycket som kan leda till påföljd enligt 16 kap. 6 §.

Prop. 2008/09:160: Första stycket har ändrats, vilket är en följd av att möjligheten att meddela förbud att fortsatt driva verksamhet har flyttats från 13 kap. 6 § till 13 kap. 9 § samt att en möjlighet att meddela interimistiska förbud har införts.

I andra stycket har orden ”länsstyrelsen” och ”socialnämnden” utgått vilket är en konsekvens av att länsstyrelsen och kommunerna inte längre ska ha några tillsynsuppgifter. Allmänt åtal får således endast väckas efter Socialstyrelsens ...

Prop. 2012/13:20: I första stycket införs en punktlista samt görs vissa språkliga justeringar.

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

6 §  Till böter döms den som

 1. bryter mot 3 kap. 3 § tredje stycket,
 2. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §,
 3. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,
 4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,
 5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 § fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 2 eller 3 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 4 eller 5 får väckas endast efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg. Lag (2021:738).

Särskild avgift

[K16]6 a §  En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

[S2]En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

[S3]Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga verkställandet.

[S4]Om en bosättningskommun med stöd av 2 a kap. 6 § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

[S5]Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten. Lag (2011:328).

Prop. 2008/09:29: I första och andra styckena görs endast redaktionella ändringar.

Skälen för införandet av ett nytt tredje stycke har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 8. Förslaget är en följdändring med anledning av det tillägg som föreslås i 16 kap. 3 §. Ändringen klargör att särskild avgift inte ska åläggas när den enskilde begärt att verkställandet av ett biståndsbeslut ska senareläggas. ...

Prop. 2005/06:115: Förslaget i paragrafens första stycke behandlas i avsnitt 8.8.3.1. Där föreskrivs att en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden skall åläggs att betala en särskild avgift. En särskild avgift skall även kunna åläggas i fall då verkställigheten av ett beslut avbrutits. I första stycket föreskrivs därför vidare att en kommun ...

 • RÅ 2009:12:Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots stora ansträngningar inte lyckats finna lämplig kontaktperson.
 • RÅ 2010:81:Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun (I och II).

[K16]6 b §  Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

[S2]När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

[S3]Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut. Lag (2006:495).

Prop. 2005/06:115: Genom en ändring i andra stycket vill regeringen markera att hela perioden fram till tidpunkten för länsrättens dom bör beaktas vid beräkningen av storleken på sanktionsavgiften, för det fall beslutet inte dessförinnan har verkställts. Vid överprövning av länsrättens avgörande kan naturligtvis endast den period som prövats av länsrätten bli föremål för överrättens prövning. Se avsnitt 8.8.3.2 och <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:115#S8-8-5" ...

 • RÅ 2009:12:Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots stora ansträngningar inte lyckats finna lämplig kontaktperson.
 • RÅ 2010:81:Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun (I och II).

[K16]6 c §  Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. Lag (2012:944).

[K16]6 d §  Om en kommun efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla biståndet får ny särskild avgift enligt 6 a § första eller andra stycket dömas ut. Lag (2006:495).

Prop. 2005/06:115: Genom en ändring i bestämmelsen klargörs att en ny särskild avgift vid fortsatt underlåten verkställighet skall kunna dömas ut både enligt det föreslagna första och andra stycket i 16 kap. 6 a §.

Det nuvarande andra stycket flyttas till en ny paragraf, 16 kap. 6 e §. Se avsnitt 8.8.3.3 och 8.8.5.

[K16]6 e §  Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om biståndet eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

[S2]Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

[S3]Om en vistelsekommun enligt 6 a § fjärde stycket ska betala den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen. Lag (2011:328).

Prop. 2005/06:115: Paragrafen är ny. I första stycket anges att särskild avgift, med anledning av att en socialnämnd fattat ett gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §, får dömas ut bara om ansökan delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Enligt andra stycket, som tidigare var andra stycket i 16 kap. 6 d §, kommer särskild avgift med anledning av en domstols avgörande att få ...

Rapporteringsskyldighet

[K16]6 f §  Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

[S2]Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

[S3]Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:742).

Prop. 2005/06:115: Paragrafen är ny och innebär att en rapporteringsskyldighet införs beträffande alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § av en socialnämnd, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet eller som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten av beslutet avbröts. Rapporteringen, som av ansvarig socialnämnd skall ske till länsstyrelsen och till kommunens revisorer, skall omfatta tidpunkten för varje beslut, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt ...

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2. Ändringarna föranleds av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgift att vara mottagare av rapporter från socialnämnderna av icke verkställda gynnande nämndbeslut om bistånd.

[K16]6 g §  Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. Lag (2017:742).

Prop. 2007/08:43: I paragrafen görs en rättelse genom att hänvisningen till 6 e § ändras till 6 f §.

Prop. 2005/06:115: Förslaget behandlas i avsnitt 8.8.2.2.

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 och ändras mot bakgrund av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgift att vara mottagare av anmälningar om verkställda beslut som tidigare har rapporterats som icke verkställda.

[K16]6 h §  Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

[S2]Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

[S3]Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495).

[K16]6 i §  Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2 ska skyldigheten i 6 f6 h §§ att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen. Lag (2012:944).

7 § Har upphävts genom lag (2018:654).

Kommuner utanför regioner

[K16]8 §  Det som sägs i denna lag om regioner ska tillämpas också på en kommun som inte tillhör någon region. Lag (2019:909).

Prop. 2000/01:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 74–77 §§ med vissa redaktionella och språkliga justeringar.

Socialtjänsten i krig m.m.

[K16]9 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om socialtjänsten enligt denna lag, om riket kommer i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

Prop. 2000/01:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 78 §.

Bemyndiganden

[K16]10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

 1. barn och unga,
 2. äldre personer,
 3. personer med funktionsnedsättning,
 4. missbrukare, och
 5. personer som anges i 5 kap.11 och 11 a §§.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 §. Lag (2021:645).

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9. I första stycket ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att inom socialtjänsten meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Bemyndigandet har avgränsats till att omfatta vissa verksamheter som riktar sig till enskilda där behovet av ...

Prop. 2020/21:163: sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

[K16]10 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkor för tillstånd enligt 7 kap.2 § andra, tredje och fjärde styckena, och
 2. avgift för ansökningar enligt 7 kap. 2 b §. Lag (2018:1156).

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitten 4.7.3 och 4.7.6.

Punkt 2 ändras så att bemyndigandet att utfärda föreskrifter om avgifter även omfattar avgifter för ansökningar om tillstånd att ta emot offentlig finansiering och tillsyn av kraven för det tillståndet enligt 7 a kap. 10 §.

En ny punkt 3 införs, med ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om hur en juridisk person med tillstånd ...

Förbud mot förvandling

[K16]11 §  Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte förvandlas till fängelse. Lag (2009:596).

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 8.1. I bestämmelsen anges att om ett föreläggande har förenats med vite enligt SoL så får inte vitet förvandlas till fängelse. Bestämmelsen har tillkommit på Lagrådets inrådan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Socialtjänstlag (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla.
 2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.
 3. Ett överklagande av socialnämnds eller länsstyrelses beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag skall prövas enligt bestämmelserna i den gamla lagen.
 4. En ansökan om tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § som gjorts före denna lags ikraftträdande, men som gäller tid efter den 1 januari 2002 skall prövas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och i övrigt den 1 juli 2002.
 2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
 3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:15, Prop. 2000/01:149, Bet. 2001/02:SoU3
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, 16 kap 3 §; nya 8 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:378) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:228, Prop. 2001/02:96, Bet. 2001/02:SoU17
Omfattning
ändr. 14 kap 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:437) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:271, Prop. 2001/02:122, Bet. 2001/02:KU27
Omfattning
upph. 13 kap 7 §; ändr. 16 kap 4 §; nya 16 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 16 kap 6 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:1039) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:142, Prop. 2002/03:36, Bet. 2002/03:SoU14
Omfattning
upph. 12 kap 3, 4 §§; ändr. 12 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:199) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225, Prop. 2002/03:53, Bet. 2002/03:SoU15
Omfattning
ändr. 6 kap 6, 8, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 1 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:737) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1215) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:101, Prop. 2002/03:132, Bet. 2003/04:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:770) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om medgivande har kommit in till socialnämnden före den 1 januari 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:10, Prop. 2003/04:131, Bet. 2004/05:SoU3
Omfattning
ändr. 6 kap 12 §, 8 kap 2 §, 16 kap 3, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:851) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket tillämpas även på verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 11 kap 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:165, Prop. 2004/05:39, Bet. 2004/05:SoU12
Omfattning
ändr. 14 kap 2 §, 16 kap 4 §; ny 16 kap 4 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:452) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:463) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:309, Prop. 2005/06:99, Bet. 2005/06:LU27
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:301, Prop. 2005/06:115, Bet. 2005/06:SoU26
Omfattning
ändr. 16 kap 6 a, 6 b, 6 d §§; nya 16 kap 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§, rubr. närmast före 16 kap 6 f §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:735) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:746) om ändring lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 kap 10 § i 2006:000

Lag (2006:860) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:337, Prop. 2005/06:161, Bet. 2005/06:KU35
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2006:901) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 8 §; nya 5 kap 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:293, Prop. 2005/06:166, Bet. 2005/06:JuU19
Omfattning
ändr. 5 kap 11 §
Ikraftträder
2006-11-15

Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:129, Prop. 2006/07:37, Bet. 2006/07:SoU9
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §, 16 kap 4 §; ny 13 kap 7 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:225) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:145, Prop. 2006/07:38, Bet. 2006/07:SoU10
Omfattning
ändr. 5 kap 11 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1315) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
 2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse får göras tidigast den 1 april 2010.
 3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 a § tillämpas inte om sista anteckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:52, Prop. 2006/07:129, Bet. 2007/08:SoU5
Omfattning
ändr. 3 kap 5 §, 5 kap 1 §, 6 kap 6 §, 7 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 2 §, 13 kap 2, 6 §§; ny 7 kap 3 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2007:1429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter den 1 januari 2008.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:86, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:SoU1
Omfattning
ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:134, Prop. 2007/08:43, Bet. 2007/08:SoU8
Omfattning
ändr. 16 kap 6 g §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:329) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:939) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:965) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:61, Prop. 2008/09:29, Bet. 2008/09:SoU5
Omfattning
ändr. 16 kap 3, 6 a §§, rubr. närmast före 16 kap 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:971) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:28, Prop. 2007/08:160, Bet. 2008/09:KU2
Omfattning
ändr. 11 kap 11 §; nya 11 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1424) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:127, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:SoU1
Omfattning
ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:496) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7, 10 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 4 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:549) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:249, Prop. 2008/09:82, Bet. 2008/09:SoU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om rubriken till 3 kap. och i fråga om 3 kap. 3 § och 11 kap. 11 b § samt i övrigt den 1 januari 2010.
 2. Ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 1 § och ansökningar om överflyttning av ärenden enligt 16 kap. 1 § som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som har överlämnats till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.
 3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 16 kap. 6 f § som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 16 kap. 6 g §.
 4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen.
 5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 1 § tredje stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska, i de fall verksamheten inte tidigare har anmälts till länsstyrelsen, anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010. Anmälningar som har gjorts till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:259, Prop. 2008/09:160, Bet. 2008/09:SoU22
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 11 b §, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g §§, rubr. till 3 kap., 7 kap, 13 §.; nya 13 kap. 8, 9, 10, 11 §§, 16 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 16 kap. 10, 11, §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:272, Prop. 2008/09:158, Bet. 2008/09:KU23
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:836) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 9 kap. 3 §, 16 kap. 3, och 6 c §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:981 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:12, Prop. 2008/09:193, Bet. 2009/10:SoU3
Omfattning
nya 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1005) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 11 kap. 11 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1233) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:61, Prop. 2008/09:195, Bet. 2009/10:KrU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:179, Prop. 2009/10:57, Bet. 2009/10:SoU6
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2010:204) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden om ekonomisk ersättning till enskild som får ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 11 kap. 11 c §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:250) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:427) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:289, Prop. 2009/10:116, Bet. 2009/10:SoU18
Omfattning
ändr. 5 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:287, Prop. 2009/10:131, Bet. 2009/10:SoU19
Omfattning
ändr. 14 kap. 2 §, rubr. till 14 kap.; nya 7 kap. 6 §, 14 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:741) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:358, Prop. 2009/10:192, Bet. 2009/10:CU20
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1284) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1972) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 11 kap. 12 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:328) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
 2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.
 3. En kommun som beviljat insatser före ikraftträdandet ska behålla ansvaret för insatserna till dess att kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.
 4. Föreskrifterna i 2 a kap.6 och 7 §§ ska inte tillämpas i ärenden där beslut meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
upph. 2 kap. 2, 3 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 16 kap. 1, 2 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 9, 15 §§, 16 kap. 3, 4, 6 a, 6 e §§; nya 2 a kap., 16 kap. 6 i §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2011.1407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 11 kap. 11 b §, 12 kap. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1518) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:85
Omfattning
ändr. 8 kap. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:150, Prop. 2011/12:53, Bet. 2011/12:CU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:219, Prop. 2011/12:85, Bet. 2011/12:CU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
CELEX-nr
32003R2201
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:597) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:3, Prop. 2011/12:147, Bet. 2011/12:SoU21
Omfattning
ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträder
2012-11-01

Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:51, Prop. 2012/13:10, Bet. 2012/13:SoU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8, 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 10 §§, 14 kap. 1 §; nya 3 kap. 3 a, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c §§, 11 kap. 1 a , 4 a, 4 b, 4 c §§, 14 kap. 1 a, 1 b, 1 c
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:60, Prop. 2011/12:171, Bet. 2012/13:JuU5
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:321

Lag (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
 3. För gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4 och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 1 § och 13 kap.9 och 10 §§ i sin äldre lydelse. Lag (2013:273).
Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:273) om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:204, Prop. 2012/13:82, Bet. 2012/13:SoU19
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:944

Lag (2013:303) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:221, Prop. 2012/13:77, Bet. 2012/13:SoU18
Omfattning
ny 5 kap. 9 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:421) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 1 b § tillämpas inte på inkomster som har intjänats före utgången av juni 2013.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:245, Prop. 2012/13:94, Bet. 2012/13:SoU22
Omfattning
nuvarande 4 kap. 1 b § betecknas 4 kap. 1 c §; ändr. 4 kap. 1 a, 4 §§; ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:633) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 12 kap. 9 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:61, Prop. 2012/13:189, Bet. 2013/14:SoU4
Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. En handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med den 30 juni 2022 behörig att utföra de angivna uppgifterna. Lag (2019:312).
Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 a §, 16 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:468) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:273, Prop. 2013/14:168, Bet. 2013/14:SoU26
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §; nytt 4 a kap.
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:579) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:280, Prop. 2013/14:118, Bet. 2013/14:KU41
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §, 13 kap. 7 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 4 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 5 kap. 1, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:967) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:105, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU3
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2015:970) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet
Förarbeten
Rskr. 2015/16:102, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:SoU1
Omfattning
upph. 4 a kap.; ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a, 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:148, Prop. 2015/16:44, Bet. 2015/16:UbU6
Omfattning
ändr. nuvarande 3 kap. 3 b § betecknas 3 kap. 3 c §; ändr. 3 kap. 3 a §, den nya 3 kap. 3 c §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraftträder
2016-04-15

Lag (2016:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:244, Prop. 2015/16:136, Bet. 2015/16:SoU12
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:686) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ny 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:1302) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:117, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU3
Omfattning
ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 8 kap. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.
 2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1–4 och som omfattas av undantaget från tillståndsplikt i andra stycket samma paragraf i sin äldre lydelse, eller sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5, får fortsätta att bedriva verksamheten efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:156, Prop. 2016/17:59, Bet. 2016/17:SoU11
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 1 d §, 11 kap. 3 a §
Ikraftträder
2017-04-15

Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
upph. 11 kap. 11 c §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:613) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:326, Prop. 2016/17:106, Bet. 2016/17:SoU18
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:742) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §, 16 kap. 6 f, 6 g §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:809) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:345, Prop. 2016/17:85, Bet. 2016/17:SoU13
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 1, 9 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:347) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:253, Prop. 2017/18:119, Bet. 2017/18:SfU20
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-06-01

Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:307, Prop. 2017/18:169, Bet. 2017/18:SoU30
Omfattning
upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:308, Prop. 2017/18:106, Bet. 2017/18:SoU32
Omfattning
ny 4 kap. 2 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1156) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Den som påbörjat hemtjänstverksamhet före ikraftträdandet ska senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:356, Prop. 2017/18:158, Bet. 2017/18:FiU43
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 8, 9 §§; nya 7 kap. 2 a, 2 b §§, 16 kap. 10 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1281) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121, Bet. 2017/18:CU14
Omfattning
ändr. 6 kap. 12, 13 §§, 10 kap. 5 §; ny 6 kap. 12 a §
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2018:1282) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:372, Rskr. 2017/18:368, Prop. 2017/18:155, Bet. 2017/18:SoU20, Bet. 2017/18:CU14
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:409, Prop. 2017/18:199, Bet. 2017/18:KU44
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1724) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4
Omfattning
ändr. 2 a kap. 4 §, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 11 kap. 8 §
Ikraftträder
2019-04-02

Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:24, Prop. 2017/18:261, Bet. 2018/19:KrU2
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:234, Prop. 2018/19:68, Bet. 2018/19:SoU21
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:473) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:261, Prop. 2018/19:102, Bet. 2018/19:SoU20
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §
Ikraftträder
2019-09-01

Lag (2019:909) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8, 8 a, 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §, 16 kap. 8 §, rubr. närmast före 16 kap. 8 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:353) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:272, Prop. 2019/20:131, Bet. 2019/20:JuU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:574) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:321, Prop. 2019/20:123, Bet. 2019/20:JuU35
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder
2020-08-01

Lag (2020:1260) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:128, Prop. 2020/21:35, Bet. 2020/21:SoU5
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 §, 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2021-03-01

Lag (2021:159) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:211, Prop. 2020/21:55, Bet. 2020/21:SoU21
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2021-04-01

Lag (2021:531) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:316, Prop. 2020/21:150, Bet. 2020/21:CU17
Omfattning
ny 5 kap. 3 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2021:645) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:350, Prop. 2020/21:163, Bet. 2020/21:SoU26
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §, 16 kap. 10 §; nya 5 kap. 11 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a §
Ikraftträder
2021-08-01

Lag (2021:738) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:376, Prop. 2020/21:175, Bet. 2020/21:SoU30
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 16 kap. 6 §
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2021:1314) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:123, Prop. 2021/22:1, Bet. 2021/22:SoU1
Omfattning
ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:388) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 3 kap. 3 d § och i övrigt den 1 juli 2022.
 2. Den som vid ikraftträdandet av 3 kap. 3 d § är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska får utses att vara fast omsorgskontakt, trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda yrkestiteln undersköterska, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:269, Prop. 2021/22:116, Bet. 2021/22:SoU24
Omfattning
nya 3 kap. 3 d §, 4 kap. 2 b §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:665) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:322, Prop. 2021/22:178, Bet. 2021/22:SoU33
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 4 b §; nya 6 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:935) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:386, Prop. 2021/22:180, Bet. 2021/22:SfU26
Omfattning
ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2022:956) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:378, Prop. 2021/22:189, Bet. 2021/22:CU26
Omfattning
ändr. 6 kap. 11 a §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2022:1034) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2022.
 2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:463, Prop. 2021/22:269, Bet. 2021/22:FiU49
Omfattning
ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2022-08-02